ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙头

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙头-, *龙头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
龙头[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet, #20,877 [Add to Longdo]
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, / ] big boss; leader of a group; dominant (position), #46,810 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wanna tap into his whole network.[CN] 我想水龙头 进入他的整个网络。 Owning Mahowny (2003)
We find Georgie and make him head then the initial 4 won't come looking for trouble.[CN] 他坐上龙头的位子 四字头就不会来找麻烦了 Enter the Phoenix (2004)
The bar at one end that still had the little tap there.[CN] 一端的酒吧还有着小龙头 Ghosts of the Abyss (2003)
Come back to Hong Kong and take over as head.[CN] 现在你急需回港 接替我掌管赤义堂龙头一职 Enter the Phoenix (2004)
we all know you can turn your tears on and off like a tap, so turn them off, will you?[CN] 我们都知道你的眼泪就象 水龙头一样可以随时打开关上的 所以关上吧,好吗? Being Julia (2004)
What do you got comin' out of the tap now.[CN] -哈 水龙头里流的是什么? The Sigh (2002)
Houses are full of so much stuff![CN] 我懂得修理水龙头,电视,暖炉 每个家庭也有电器,对吗? The Best of Youth (2003)
You forgot to put the toaster on the ledge.[CN] 你忘了把脚趾放在水龙头上了 The Butterfly Effect (2004)
I'II pick an auspicious day for your takeover ceremony as Red Honor head.[CN] 我就找个吉日 给你举办一个赤义堂的龙头接任仪式 Enter the Phoenix (2004)
actually, Georgie's Hung One's son, but he didn't want to take over Red Honor so I did it in his place.[CN] 其实,佐治是洪一的儿子 那么他不想接任赤义堂龙头大哥的位子 我就帮他顶替了 Enter the Phoenix (2004)
If you get depressed, pull up a chair to your kitchen sink and turn on the tap.[CN] 如果哪天你觉得压抑了 就拿张凳子 坐到洗碗槽旁 然后打开水龙头 An Unfinished Life (2005)
- A faucet filter?[CN] -装在水龙头上的? Matchstick Men (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top