ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沙龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沙龙-, *沙龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙龙[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
沙龙[yā shā lóng, ㄧㄚ ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] Absalom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was here, during these soirees, that could best be measured the political temperature of the official spheres in the capital which were close to the Court.[CN] 这里的聚会代表了宫廷的情趣和脉搏 他的沙龙如同政治寒署表 各种政治气候在这里 总能得到最明显的反应 War and Peace (1966)
See, we were playing poker in the saloon —[CN] 我们正在沙龙玩扑克牌 Lifeboat (1944)
Scherer's salon gathered together[CN] 在莎莉娅的这个沙龙 War and Peace (1966)
The three other ladies formed a kind of aristocracy and stayed upstairs in the "Jupiter" salon with their clients.[CN] 另外三个女个属于上流阶层 她们在楼上的"朱庇特沙龙"招待客人 Le Plaisir (1952)
Then alone at night, under a canopy of tropical stars, with the soft strains of a Viennese waltz from the salon...[CN] 然后,我在一个人的夜晚, 在赤道星光的照耀下 在舞会沙龙里传出的维也 纳华尔兹的轻柔陪伴下... Monsieur Verdoux (1947)
And Gela uses your salon to stash his dope, huh?[CN] 而 Gela 利用你的沙龙掩护售毒, 嗯? Underworld U.S.A. (1961)
I'll work till 6, then have dinner at the saloon...[CN] 我要在这里工作至六时 然后去街角的沙龙吃晚餐 The Seven Year Itch (1955)
There's a salon there, and I don't mean a beauty parlor.[CN] 那里还有一个沙龙, 而我不是指美容院 The Naked Kiss (1964)
No![CN] 不能去沙龙... The Seven Year Itch (1955)
On Thursdays they always serve me in the small salon.[CN] 星期四 我们一向都在小沙龙用餐 Some Like It Hot (1959)
More at home here than in Vienna in all your glittering salons...[CN] 我在此比在维也纳觉得安逸,在你们那奢华的沙龙 The Sound of Music (1965)
Can you see me driving down to the fashion salon in a jeep, wearing combat boots and a three-day beard?[CN] 你能想像我开着吉普车 装着军靴 胡子邋遢地去参加时尚沙龙吗 能行吗 Rear Window (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top