ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙门

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙门-, *龙门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙门[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
龙门石窟[Lóng mén shí kū, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄕˊ ㄎㄨ, / ] Longmen grottoes at Luoyang, #51,353 [Add to Longdo]
龙门[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] chat; gossip; spin a yarn, #85,766 [Add to Longdo]
龙门[Lóng mén shān, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄕㄢ, / ] Mt Longmen, the northwest boundary of the Sichuan basin, an active geological fault line; Mt Longmen in Shandong; Mt Longmen in Henan, #97,277 [Add to Longdo]
龙门山断层[Lóng mén shān duàn céng, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄕㄢ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] Longmenshan fault line, a tectonically active thrust fault line at the northwest boundary of the Sichuan basin [Add to Longdo]
龙门断层[Lóng mén duàn céng, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] Longmenshan fault line, a tectonically active thrust fault line at the northwest boundary of the Sichuan basin [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dragon Sect is my sworn enemy[CN] 天雷帮跟沐龙门邪正不两立 Long Road to Gallantry (1984)
I must go to Dragon Sect[CN] 我有重要的事要赶去沐龙门 Long Road to Gallantry (1984)
None of them is from Dragon Sect![CN] 她们全都不是沐龙门的人 Long Road to Gallantry (1984)
I don't know what that is, sir![CN] 我不晓得什么沐龙门,大爷 Long Road to Gallantry (1984)
Wait till we settle the score with Dragon Sect then you can do as you please![CN] 待我跟沐龙门把恩怨都了结之后 你们再放胆去干 Long Road to Gallantry (1984)
I'd like to see who's capable enough to head up Dragon Sect[CN] 我倒要看看沐龙门 到底还剩下什么了不起的人物 Long Road to Gallantry (1984)
Master, there was one other girl today who seems to be a likely candidate[CN] 启禀帮主,我们本来抓到一个 好像是帮主要找的沐龙门女弟子 Long Road to Gallantry (1984)
Leng Tian Lei has collaborated with the court against Dragon Sect[CN] 冷天雷勾结朝廷韩总管 要对付你们沐龙门 Long Road to Gallantry (1984)
I want you eliminated[CN] 我要沐龙门从此不存在 Long Road to Gallantry (1984)
Master, we have captured some... suspects from Dragon Sect[CN] 报告帮主,今天抓了些 怀疑是沐龙门的女孩子回来 Long Road to Gallantry (1984)
Are you from Dragon Sect?[CN] 你是不是沐龙门弟子 Long Road to Gallantry (1984)
Finally there's someone who can be reasoned with[CN] 幸好沐龙门还有一个讲道理的 Long Road to Gallantry (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top