ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砻-, *砻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砻, lóng, ㄌㄨㄥˊ] millstone; to grind, to mill
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,566

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] grind; mill, #47,143 [Add to Longdo]
[Yǎ lóng jiāng, ㄧㄚˇ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Yalong River, #82,329 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His only value is in who comes looking for him.[CN] 轻嫱硐? 蔬沅 蓓沅 薯 韧饲? 阡å Buried (2006)
I doubt he would come to Arizona without calling me.[CN] 娩 薯 彳(醚硪驿? 湘? 轻鞘涨? Buried (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top