ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龛-, *龛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 4,015

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kān, ㄎㄢ, / ] niche; shrine, #49,571 [Add to Longdo]
[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, / ] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc), #76,147 [Add to Longdo]
[bì kān, ㄅㄧˋ ㄎㄢ, / ] niche, #103,402 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just build a shrine outside and everything will be fine.[CN] 只要在屋外建个神 就一切平安了 Heaven & Earth (1993)
The condemned makes a final prayer.[CN] 如果罪犯是基督徒 神的门会关着 Death by Hanging (1968)
Wherever you wish. God's not Moving I got an idea.[CN] 你想贴哪就贴哪啊,神是不能移动的 Mujhse Shaadi Karogi (2004)
For his love, lmhotep dared the gods' anger by going deep into the city... where he took the black Book of the Dead from its holy resting place.[CN] 伊莫顿为了爱人 不惜怒犯天条,深入城内 把亡灵黑经从圣取了出来 The Mummy (1999)
It may be, but these barbarians are not terrible after all[CN] 但无疑他们也从拉特兰大教堂盗取了银质圣 (the Lateran Basilica) Augustine of Hippo (1972)
We respect your homes and shrines.[CN] 爸爸 我们尊敬你们的家园和神 Heaven & Earth (1993)
God's not Moving.[CN] 不是墙壁,神不能移动 Mujhse Shaadi Karogi (2004)
Your shrine is too small. And we have a lost soul who needs to come in.[CN] 你家的神太小 有一个迷途的灵魂进不来 Heaven & Earth (1993)
- Okay listen... why don't you take your God there?[CN] 为什么不把你的神挪到你那边 Mujhse Shaadi Karogi (2004)
If the condemned is a Christian, the altar doors stay closed, and fresh lilies are set out.[CN] 教堂里有个小小的佛教神 Death by Hanging (1968)
And okay, it's My responsibility to Make offerings to You at the temple[CN] 完了. 这是我作为信徒 给你神供奉的祭品 Mujhse Shaadi Karogi (2004)
I'll put the shrine away.[CN] 我把神挪走 Heaven & Earth (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top