หรือคุณหมายถึง harneß?
Search result for

harness

(40 entries)
(0.0037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harness-, *harness*.
English-Thai: Longdo Dictionary
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harness    [VT] ควบคุม
harness    [N] บังเหียน, See also: เครื่องเทียมลาก, เครื่องเทียมม้า
harness    [VT] ใส่บังเหียน, See also: ใส่เครื่องเทียมลาก
harness to    [PHRV] ผูกเชือกหรือสายหนังไว้กับเครื่องยนต์
harness up    [PHRV] ใส่เครื่องเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit,employ
harness horseม้าลาก,ม้าที่ใช้ลากรถแข่ง
harness raceการแข่งรถม้าลาก
unharness(อันฮาร์'นิส) vt. ปลดเครื่องบังเหียนออก,ปลดเกราะออก

English-Thai: Nontri Dictionary
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
harness(vt) ใส่อาน,ใส่บังเหียน,เทียม,ควบคุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียม [V] yoke, See also: harness, Thai definition: เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก
เทียมเกวียน [V] yoke, See also: harness a cart, hitch up a cart
เทียมม้า [V] harness a horse, See also: yoke, hitch up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
เทียม[v.] (thīem) EN: yoke ; hitch ; harness   FR: harnacher

CMU English Pronouncing Dictionary
HARNESS    HH AA1 R N AH0 S
HARNESSED    HH AA1 R N AH0 S T
HARNESSES    HH AA1 R N AH0 S AH0 Z
HARNESSING    HH AA1 R N AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harness    (v) (h aa1 n @ s)
harnessed    (v) (h aa1 n @ s t)
harnesses    (v) (h aa1 n @ s i z)
harnessing    (v) (h aa1 n @ s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gurtsatz {m}harness set [Add to Longdo]
Gurtwerk {n} (eines Fallschirmes)harness (of parachute) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーネス[, ha-nesu] (n) harness [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
装具[そうぐ, sougu] (n) equipment; harness; fittings [Add to Longdo]
頭紐;頭ひも[あたまひも, atamahimo] (n) head harness; strap [Add to Longdo]
馬具[ばぐ, bagu] (n) harness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽具[wǎn jù, ㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] harness [Add to Longdo]
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]
马具[mǎ jù, ㄇㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] harness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハーネス[はーねす, ha-nesu] harness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harness \Har"ness\ (-n[e^]s), n. [OE. harneis, harnes, OF.
   harneis, F. harnais, harnois; of Celtic origin; cf. Armor.
   harnez old iron, armor, W. haiarn iron, Armor. houarn, Ir.
   iarann, Gael. iarunn. Cf. {Iron}.]
   1. Originally, the complete dress, especially in a military
    sense, of a man or a horse; hence, in general, armor.
    [1913 Webster]
 
       At least we'll die with harness on our back. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The equipment of a draught or carriage horse, for drawing
    a wagon, coach, chaise, etc.; gear; tackling.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of a loom comprising the heddles, with their
    means of support and motion, by which the threads of the
    warp are alternately raised and depressed for the passage
    of the shuttle.
    [1913 Webster]
 
   {To die in harness}, to die with armor on; hence,
    colloquially, to die while actively engaged in work or
    duty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harness \Har"ness\, v. t. [imp. & p. p. {Harnessed} (-n[e^]st);
   p. pr. & vb. n. {Harnessing}.] [OE. harneisen; cf. F.
   harnacher, OF. harneschier.]
   1. To dress in armor; to equip with armor for war, as a
    horseman; to array.
    [1913 Webster]
 
       Harnessed in rugged steel.      --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       A gay dagger,
       Harnessed well and sharp as point of spear.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To equip or furnish for defense. --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. To make ready for draught; to equip with harness, as a
    horse. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Harnessed to some regular profession. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   {Harnessed antelope}. (Zool.) See {Guib}.
 
   {Harnessed moth} (Zool.), an American bombycid moth ({Arctia
    phalerata} of Harris), having, on the fore wings, stripes
    and bands of buff on a black ground.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harness
   n 1: a support consisting of an arrangement of straps for
      holding something to the body (especially one supporting a
      person suspended from a parachute)
   2: stable gear consisting of an arrangement of leather straps
     fitted to a draft animal so that it can be attached to and
     pull a cart
   v 1: put a harness; "harness the horse" [syn: {harness},
      {tackle}] [ant: {unharness}]
   2: exploit the power of; "harness natural forces and resources"
   3: control and direct with or as if by reins; "rein a horse"
     [syn: {harness}, {rein in}, {draw rein}, {rein}]
   4: keep in check; "rule one's temper" [syn: {rule}, {harness},
     {rein}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top