ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applied

AH0 P L AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applied-, *applied*, appli, applie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applied(adj) ที่ประยุกต์ได้, Syn. used, adapted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้, ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed, useful, practical

English-Thai: Nontri Dictionary
applied(adj) ประยุกต์ได้, ใช้ประโยชน์ได้
misapplied(adj) ใช้ผิดที่, ยักยอก, ที่ใช้ในทางที่ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appliedประยุกต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
applied artศิลปะประยุกต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
applied mathematicsคณิตศาสตร์ประยุกต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applied anthropologyมานุษยวิทยาประยุกต์ [TU Subject Heading]
applied scienceวิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับการนำผลจากการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think the theory put forward by Einstein could well be applied here.ฉันคิดว่าทฤษฎีที่นำมาโดย ไอน์สไต ดีอาจจะนำมาใช้ที่นี่ Yellow Submarine (1968)
- I applied for tunnel rat, sir.- Objection. Casualties of War (1989)
- I know what you applied for.- That's hazardous duty, sir. Casualties of War (1989)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Yes? I'm in your applied theories class. We're all up at the math and science building.หนูเรียนห้องอาจารย์ พวกเราทุกคน รออยู่ที่อาคารวิทย์คณิตค่ะ Good Will Hunting (1997)
She's also applied for Hairdressing, but I don't think she'll get in.เธอสมัครทำผมด้วย แต่ฉันว่าเธอคงไม่เรียนหรอก Show Me Love (1998)
"Marisa Ventura ain't never applied for no management program ever."" Marisa Ventura ain't never applied for no management program ever." Maid in Manhattan (2002)
You won't switch cold creams without asking me, but you applied to school?จะเปลี่ยนครีมเธอยังถามฉัน แต่นี่เธอสมัครเองเลยเหรอ Mona Lisa Smile (2003)
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600, 000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
I'd like to start by reminding you of the large number of talented students who applied but did not get in.ฉันอยากเริ่มด้วยการเตือนพวกเธอว่า มีคนมากมายที่สมัครเรียน แต่ไม่ได้เข้ามา Raise Your Voice (2004)
-He hasn't applied yet.- ยังไม่ได้สอบใช่ไหม Uno (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appliedAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
appliedA lot of people applied for the job.
appliedA new case occurred. They applied the new rule to it.
appliedHave you applied for a passport yet?
appliedHe applied for admission to the club.
appliedHe applied for admission to the riding club.
appliedHe applied for a job.
appliedHe applied for a job with the Bank of Tokyo.
appliedHe applied for a position in the office.
appliedHe applied for the job and got it.
appliedHe applied for the job but was turned down on the spot.
appliedHe applied for the position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาศาสตร์ประยุกต์(n) applied science, Ant. วิทยาศาสตร์ทฤษฎี, Thai Definition: วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่มุ่งประโยชน์ในทางปฏิบัติยิ่งกว่าทางทฤษฎี
ประยุกต์(adj) applied, See also: practical, Syn. ปรับใช้, Example: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น, Thai Definition: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาประยุกต์[jittawitthayā prayuk] (n, exp) EN: applied psychology   FR: psychologie appliquée [ f ]
การวิจัยเชิงประยุกต์[kān wijai choēng prayuk] (n, exp) EN: applied research  FR: recherche appliquée [ f ]
เคมีประยุกต์[khēmī prayuk] (n, exp) EN: applied chemistry  FR: chimie appliquée [ f ]
นิเวศวิทยาประยุกต์[niwētwitthayā prayuk] (n, exp) EN: applied ecology  FR: écologie appliquée [ f ]
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
ภาษาศาสตร์ประยุกต์[phāsāsāt prayuk] (n, exp) EN: applied linguistics  FR: linguistique appliquée [ f ]
ปรับใช้[prapchai] (adj) EN: applied
ประยุกต์[prayuk] (adj) EN: applied ; practical  FR: appliqué ; pratique ; utilisé
ที่ประยุกต์ใช้[prayukchai] (adj) EN: applied  FR: appliqué
ศิลปะประยุกต์[sinlapa prayuk] (n, exp) EN: applied art

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPLIED AH0 P L AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
applied (v) ˈəplˈaɪd (@1 p l ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工艺美术[gōng yì měi shù, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ,     /    ] applied art #22,929 [Add to Longdo]
应用科学[yìng yòng kē xué, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] applied science #64,593 [Add to Longdo]
应用数学[yìng yòng shù xué, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] applied mathematics [Add to Longdo]
应用物理[yìng yòng wù lǐ, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄨˋ ㄌㄧˇ,     /    ] applied physics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweckforschung { f }applied research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーズナブル[ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P) [Add to Longdo]
印加電圧[いんかでんあつ, inkaden'atsu] (n) applied voltage [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n, vs) (2) (See 適応) adaptation [Add to Longdo]
応用化学[おうようかがく, ouyoukagaku] (n) applied chemistry [Add to Longdo]
応用科学[おうようかがく, ouyoukagaku] (n) applied science [Add to Longdo]
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education) [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] (n) { comp } practical research; applied research [Add to Longdo]
応用言語学[おうようげんごがく, ouyougengogaku] (n) applied linguistics [Add to Longdo]
応用心理学[おうようしんりがく, ouyoushinrigaku] (n) applied psychology [Add to Longdo]
応用数学[おうようすうがく, ouyousuugaku] (n) { math } applied mathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apply \Ap*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Applied}; p. pr. & vb. n.
   {Applying}.] [OF. aplier, F. appliquer, fr. L. applicare to
   join, fix, or attach to; ad + plicare to fold, to twist
   together. See {Applicant}, {Ply}.]
   1. To lay or place; to put or adjust (one thing to another);
    -- with to; as, to apply the hand to the breast; to apply
    medicaments to a diseased part of the body.
    [1913 Webster]
 
       He said, and the sword his throat applied. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to use; to use or employ for a particular purpose,
    or in a particular case; to appropriate; to devote; as, to
    apply money to the payment of a debt.
    [1913 Webster]
 
   3. To make use of, declare, or pronounce, as suitable,
    fitting, or relative; as, to apply the testimony to the
    case; to apply an epithet to a person.
    [1913 Webster]
 
       Yet God at last
       To Satan, first in sin, his doom applied. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix closely; to engage and employ diligently, or with
    attention; to attach; to incline.
    [1913 Webster]
 
       Apply thine heart unto instruction.  --Prov. xxiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct or address. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sacred vows . . . applied to grisly Pluto. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To betake; to address; to refer; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       I applied myself to him for help.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   7. To busy; to keep at work; to ply. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was skillful in applying his "humors." --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   8. To visit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And he applied each place so fast.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {Applied chemistry}. See under {Chemistry}.
 
   {Applied mathematics}. See under {Mathematics}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applied
   adj 1: concerned with concrete problems or data rather than with
       fundamental principles; "applied physics"; "applied
       psychology"; "technical problems in medicine,
       engineering, economics and other applied disciplines"-
       Sidney Hook [ant: {theoretical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top