ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avail

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avail-, *avail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avail(vt) ใช้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail(n) ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
avail(vi) เป็นประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail(vt) ให้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. benefit, profit, assist
avail of(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก
available(adj) ใช้ประโยชน์ได้, See also: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้, Syn. usable, accessible, convenient, Ant. unavailable
available(adj) มีอยู่, See also: ที่หาง่าย
avail against(phrv) สามารถต้านได้, See also: ต่อต้านสำเร็จ, Syn. prevail against, triumph over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้, มี, หาได้, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, กำไร. -availability, -availableness n., Syn. accessible, obtainable
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
travail(ทระเวล') n., vi. (ทำ, ได้รับ) งานยากลำบาก, งานตรากตรำ, ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก, การคลอดลูก, ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony, pain, toil, labour, toil
unavailing(อันอะเวล'ลิง) adj. ไม่ได้ผล, ไม่มี, ไม่มีให้เอา., See also: unavailingly adv., Syn. vain

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
avail(vi, vt) ได้ผล, มีส่วนช่วย, เป็นประโยชน์
availability(n) การหาได้ง่าย, การหามาได้
available(adj) หาง่าย, หาได้, ใช้เป็นประโยชน์ได้
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์, ไม่อำนวย, ไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
availabilityสภาพพร้อมใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
availabilityสภาพพร้อมใช้งาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
available pressureความดันใช้ได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
available wind powerกำลังลมใช้ได้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Availabilityความพร้อมที่จะให้บริการ, การมีความพร้อมอยู่เสมอ [การแพทย์]
Available Chlorineความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Available Formสภาพที่เหมาะสม [การแพทย์]
Available moisture of the soil (Hd)ความชื้นที่มีอยู่ ของดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Available Nutrientธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้, Example: ธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถดูดซึม และใช้ในการเจริญเติบโตได้ [สิ่งแวดล้อม]
available soil moistureavailable soil moisture, ความชื้นที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Available Waterน้ำใช้ประโยชน์ได้, Example: น้ำในดินซึ่งรากพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า รากจะต้องมีความแข็งแรงเนื่องจาก มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอต่อความต้องการของราก อีกนัยหนึ่งคือปริมาณน้ำในดินที่อยู่ระหว่างความชื้นที่ ระดับความจุสนาม (field capacity) กับจุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point) [สิ่งแวดล้อม]
Available waterน้ำที่พอหาได้ หรือ น้ำที่พืชดูไปใช้ได้ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dark fire will not avail you, flame of Udun!ไฟชั่วร้ายจะไม่ช่วยเจ้า เปลวแห่งอูดุน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There is no strength in Gondor that can avail us.ที่กอนดอร์ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"All that avails is flight."" ทั้งหมดที่ทำได้ คือ หนี " Quiet Riot (2008)
"All that avails is flight."ทั้งหมดที่ทำได้ คือ หนี Deal or No Deal (2008)
All that avails is flight." That's Homer.นั่นเป็นของ โฮมเมอร์ Breaking and Entering (2008)
"All that avails is flight."ผลพวงทุกประการมลายหายไป Breaking and Entering (2008)
"All that avails is flight." I'm sorry.ทางที่ดีที่สุดคือหนี Scylla (2008)
Love doesn't avail itself conveniently, dear.ความรักไม่ได้มีคุณค่าในตัวเองหรอก \ สบายใจได้ลูกรัก Lineage (2012)
I think I need to avail myself of one of the 35 bathrooms in here.ฉันคิดว่าฉันต้องการเพื่อประโยชน์ตัวเองของหนึ่งใน 35 ห้องน้ำที่นี่ White House Down (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avail4-speed automatic transmission is available as an option.
availAccess to A is available from B
availA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
availAll my efforts proved of no avail.
availAll the efforts of the doctors were of no avail.
availA map is available upon request.
availAn air conditioner is available as an optional extra.
availAn ideal pillow is available from a mail-order house.
availAre seats available?
availAvail yourself of this opportunity.
availCars are now available in a wide range of prices.
availCrying is of no avail.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
หาได้[hā dai] (x) EN: available  FR: disponible ; trouvable ; trouvé
หาง่าย[hā ngāi] (x) EN: available  FR: disponible ; trouvable sans difficulté
หางานทำ[hā ngān tham] (v, exp) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
กรรมาชีพ[kammāchīp] (n) EN: worker ; labourer ; working class  FR: travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; prolétaire [ m, f ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
กรรมกร[kammakøn] (adj) EN: labour  FR: ouvrier ; travailliste
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [ m ] ; sans emploi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
avail
availed
available
availability
availability
availabilities

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avail
avails
availed
availing
available
availability

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, ] avail oneself of; take advantage of #5,125 [Add to Longdo]
可得到[kě dé dào, ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ,   ] available [Add to Longdo]
资用[zī yòng, ㄗ ㄩㄥˋ,   /  ] available [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
甲斐[がい, gai] (suf) (See 甲斐・かい) effect; result; worth; use; avail #4,796 [Add to Longdo]
甲斐;詮;効[かい, kai] (n) (See 甲斐・がい) effect; result; worth; use; avail #4,796 [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n, vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) #9,142 [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
アベイラビリティ;アベイラビリティー[abeirabiritei ; abeirabiritei-] (n) availability [Add to Longdo]
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
アベイラビリティ率[アベイラビリティりつ, abeirabiritei ritsu] (n) availability ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
可用時間[かようじかん, kayoujikan] available time [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
可用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an) [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time [Add to Longdo]
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avail \A*vail"\, n.
   1. Profit; advantage toward success; benefit; value; as,
    labor, without economy, is of little avail.
    [1913 Webster]
 
       The avail of a deathbed repentance.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Proceeds; as, the avails of a sale by auction.
    [1913 Webster]
 
       The avails of their own industry.   --Stoddard.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Use; benefit; utility; profit; service.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avail \A*vail"\, v. t. [imp. & p. p. {Availed} (?); p. pr. & vb.
   n. {Availing}.] [OE. availen, fr. F. ? (L. ad) + valoir to be
   worth, fr. L. valere to be strong, to be worth. See
   {Valiant}.]
   1. To turn to the advantage of; to be of service to; to
    profit; to benefit; to help; as, artifices will not avail
    the sinner in the day of judgment.
    [1913 Webster]
 
       O, what avails me now that honor high ! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To promote; to assist. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {To avail one's self of}, to make use of; take advantage of.
    [1913 Webster]
 
       Then shall they seek to avail themselves of names.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I have availed myself of the very first opportunity.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avail \A*vail"\, v. t. & i.
   See {Avale}, v. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avail \A*vail"\, v. i.
   To be of use or advantage; to answer the purpose; to have
   strength, force, or efficacy sufficient to accomplish the
   object; as, the plea in bar must avail, that is, be
   sufficient to defeat the suit; this scheme will not avail;
   medicines will not avail to check the disease. "What signs
   avail ?" --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Words avail very little with me, young man. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avail
   n 1: a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it"
      [syn: {avail}, {help}, {service}]
   v 1: use to one's advantage; "He availed himself of the
      available resources"
   2: be of use to, be useful to; "It will avail them to dispose of
     their booty"
   3: take or use; "She helped herself to some of the office
     supplies" [syn: {avail}, {help}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top