Search result for

exploit

(67 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploit-, *exploit*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit    [N] การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
exploit    [VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
exploitation    [N] การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exploitation๑. การแสวงหาประโยชน์๒. การเสาะแสวง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploitThe company exploited its workers with low pay.
exploitEmployers sometimes exploit their workers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,

English-Thai: Nontri Dictionary
exploit(n) การกล้ากระทำ,ความสามารถ,การกระทำความดี
exploit(vt) หาประโยชน์,ใช้ประโยชน์,ทำประโยชน์
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
เบียดเบียน [V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
หาประโยชน์    [V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เอาเปรียบ [V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ [V] take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
ขูดเลือด    [V] overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดรีด    [V] fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์
รู้ฉลาด    [V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก    [V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch   FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
หาประโยชน์จาก[v. exp.] (hā prayōt jāk) EN: exploit   
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOIT    EH1 K S P L OY2 T
EXPLOIT    EH2 K S P L OY1 T
EXPLOITS    EH1 K S P L OY2 T S
EXPLOITED    EH1 K S P L OY2 T AH0 D
EXPLOITED    IH0 K S P L OY1 T AH0 D
EXPLOITING    EH1 K S P L OY2 T IH0 NG
EXPLOITING    IH0 K S P L OY1 T IH0 NG
EXPLOITIVE    IH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITIVE    EH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITATIVE    EH2 K S P L OY1 T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploit    (n) (e1 k s p l oi t)
exploit    (v) (i1 k s p l oi1 t)
exploits    (n) (e1 k s p l oi t s)
exploits    (v) (i1 k s p l oi1 t s)
exploited    (v) (i1 k s p l oi1 t i d)
exploiting    (v) (i1 k s p l oi1 t i ng)
exploitation    (n) (e2 k s p l oi t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
エクスプロイテーション[, ekusupuroite-shon] (n) exploitation [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n,adj-no,vs) development; exploitation; (P) [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] (n,vs) exploitation; overuse; abuse; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] exploit; great undertaking [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize [Add to Longdo]
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor) [Add to Longdo]
勋绩[xūn jì, ㄒㄩㄣ ㄐㄧˋ, / ] exploit [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exploit \Ex*ploit"\, n. [OE. esploit success, OF. esploit,
   espleit,revenue, product, vigor, force, exploit, F. exploit
   exploit, fr. L. explicitum, prop. p. p. neut. of explicare to
   unfold, display, exhibit; ex + plicare to fold. See {Ply},
   and cf. {Explicit}, {Explicate}.]
   1. A deed or act; especially, a heroic act; a deed of renown;
    an adventurous or noble achievement; as, the exploits of
    Alexander the Great.
    [1913 Webster]
 
       Ripe for exploits and mighty enterprises. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Combat; war. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He made haste to exploit some warlike service.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. exploiter.] To utilize; to make available; to get the
    value or usefulness out of; as, to exploit a mine or
    agricultural lands; to exploit public opinion. [Recent]
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To draw an illegitimate profit from; to speculate
    on; to put upon. [Recent]
    [1913 Webster]
 
       In no sense whatever does a man who accumulates a
       fortune by legitimate industry exploit his
       employ['e]s or make his capital "out of" anybody
       else.                 --W. G.
                          Sumner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploit
   n 1: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the
      book was her finest effort" [syn: {feat}, {effort},
      {exploit}]
   v 1: use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new
      taxation system"; "She knows how to work the system"; "he
      works his parents for sympathy" [syn: {exploit}, {work}]
   2: draw from; make good use of; "we must exploit the resources
     we are given wisely" [syn: {exploit}, {tap}]
   3: work excessively hard; "he is exploiting the students" [syn:
     {overwork}, {exploit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 exploit
  n.
 
   [originally cracker slang]
 
   1. A vulnerability in software that can be used for breaking security or
   otherwise attacking an Internet host over the network. The {Ping O' Death}
   is a famous exploit.
 
   2. More grammatically, a program that exploits an exploit in sense 1.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top