ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploit-, *exploit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit(n) การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
exploit(vt) เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
exploitation(n) การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) { exploited, exploiting, exploits } n. ความสามารถ, พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ, ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, , See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation

English-Thai: Nontri Dictionary
exploit(n) การกล้ากระทำ, ความสามารถ, การกระทำความดี
exploit(vt) หาประโยชน์, ใช้ประโยชน์, ทำประโยชน์
exploitation(n) การกล้ากระทำ, การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, การหากำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exploitation๑. การแสวงหาประโยชน์๒. การเสาะแสวง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
exploit(v) use or manipulate to one's advantage, Syn. work
exploit(v) draw from; make good use of, Syn. tap
exploitation(n) the act of making some area of land or water more profitable or productive or useful, Syn. development
exploitation(n) an act that exploits or victimizes someone (treats them unfairly), Syn. using, victimisation, victimization
exploitative(adj) tending to exploit or make use of, Syn. exploitive, exploitatory
exploiter(n) a person who uses something or someone selfishly or unethically, Syn. user
feat(n) a notable achievement, Syn. effort, exploit
overwork(v) work excessively hard, Syn. exploit

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exploit

n. [ OE. esploit success, OF. esploit, espleit, revenue, product, vigor, force, exploit, F. exploit exploit, fr. L. explicitum, prop. p. p. neut. of explicare to unfold, display, exhibit; ex + plicare to fold. See Ply, and cf. Explicit, Explicate. ] 1. A deed or act; especially, a heroic act; a deed of renown; an adventurous or noble achievement; as, the exploits of Alexander the Great. [ 1913 Webster ]

Ripe for exploits and mighty enterprises. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Combat; war. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He made haste to exploit some warlike service. Holland. [ 1913 Webster ]

2. [ F. exploiter. ] To utilize; to make available; to get the value or usefulness out of; as, to exploit a mine or agricultural lands; to exploit public opinion. [ Recent ] [ 1913 Webster ]

3. Hence: To draw an illegitimate profit from; to speculate on; to put upon. [ Recent ] [ 1913 Webster ]

In no sense whatever does a man who accumulates a fortune by legitimate industry exploit his employés or make his capital “out of” anybody else. W. G. Sumner. [ 1913 Webster ]

Exploitation

n. [ F. ] The act of exploiting or utilizing. J. D. Whitney. [ 1913 Webster ]

exploitive

adj. tending to exploit or make use of.
Syn. -- exploitative, exploitatory. [ WordNet 1.5 ]

Exploiture

n. 1. The act of exploiting or accomplishing; achievement. [ Obs. ] Udall. [ 1913 Webster ]

2. Exploitation. Harper's Mag. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย" Junior (1994)
Slaves are always fed. That's called exploitation.ทาสมักเป็นเหยื่อเสมอ หรือที่เรียกว่าการหาผลประโยชน์ Wild Reeds (1994)
Please do not exploit your privileges.พันธบัตรของผู้คน กรุณาอย่าใช้ ประโยชน์จากของคุณ Mad Max (1979)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
I know about that stuff. I been exploited all my life.ผมรู้เกี่ยวกับพวกนั้น มีคนหากำไรจากผมตลอดชีวิต The Blues Brothers (1980)
They come here to exploit it, not to embrace it.พวกมันมาที่นี่ เพื่อหาประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความรัก American History X (1998)
We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.เราสูญเสียอิสรภาพ /พวกต่างชาติห่วยๆ... ถึงได้เข้ามาที่นี่ได้ / มาทำกร่างในประเทศของเรา American History X (1998)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
It's the science of exploitation.นี่คือศาสตร์ของการขูดรีด The Corporation (2003)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas.พวกเขาถูกขูดรีดในโรงงานนรกนอกประเทศ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploitEmployers sometimes exploit their workers.
exploitExploit his position for building up his fortune.
exploitThe company exploited its workers with low pay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
เบียดเบียน(v) exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai Definition: ทำให้เดือดร้อน
หาประโยชน์(v) exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai Definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เอาเปรียบ(v) exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai Definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ(v) take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai Definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
ขูดเลือด(v) overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดรีด(v) fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai Definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์
รู้ฉลาด(v) take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก(v) take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
เบียดเบียน[bīetbīen] (v) EN: exploit ; molest
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ฟาร์ม[fām] (n) EN: farm ; ranch  FR: ferme [ f ] ; exploitation agricole [ f ]
ฟาร์มปลา[fām plā] (n, exp) FR: exploitation de pisciculture [ f ]
หาประโยชน์จาก[hā prayōt jāk] (v, exp) EN: exploit
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice  FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ระบบการปฏิบัติการ[rabop kān patibatikān] (n, exp) EN: operating system  FR: système d'exploitation [ m ]
ระบบปฏิบัติการ[rabop patibatkān] (n, exp) EN: operating system  FR: système d'exploitation [ m ] ; mode opératoire [ m ]
รู้มาก[rūmāk] (v) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky  FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exploit
exploit
exploits
exploited
exploited
exploiting
exploiting
exploitive
exploitive
exploitation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploit
exploit
exploits
exploits
exploited
exploiting
exploitation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ,   /  ] exploit (a resource); open up (for development); to develop #386 [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ,  ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize #552 [Add to Longdo]
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ,   /  ] exploit; great undertaking #22,629 [Add to Longdo]
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ,    /   ] exploiter (of labor) #57,810 [Add to Longdo]
勋绩[xūn jì, ㄒㄩㄣ ㄐㄧˋ,   /  ] exploit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n, adj-no, vs) development; exploitation; (P) #357 [Add to Longdo]
事績[じせき, jiseki] (n) achievement; exploit; merits #17,710 [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n, vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
エクスプロイテーション[ekusupuroite-shon] (n) exploitation [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1, vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] (n, vs) exploitation; overuse; abuse; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top