ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploit

EH1 K S P L OY2 T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploit-, *exploit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit[N] การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
exploit[VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
exploitation[N] การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,

English-Thai: Nontri Dictionary
exploit(n) การกล้ากระทำ,ความสามารถ,การกระทำความดี
exploit(vt) หาประโยชน์,ใช้ประโยชน์,ทำประโยชน์
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exploitation๑. การแสวงหาประโยชน์๒. การเสาะแสวง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please do not exploit your privileges.พันธบัตรของผู้คน กรุณาอย่าใช้ ประโยชน์จากของคุณ Mad Max (1979)
Maybe he wanted to exploit new technologies having world governments pick up the tab.บางทีเขาอาจจะต้องการที่จะใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีรัฐบาลโลกรับแท็บ Contact (1997)
They come here to exploit it, not to embrace it.พวกมันมาที่นี่ เพื่อหาประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความรัก American History X (1998)
We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.เราสูญเสียอิสรภาพ /พวกต่างชาติห่วยๆ... ถึงได้เข้ามาที่นี่ได้ / มาทำกร่างในประเทศของเรา American History X (1998)
In time, your exploits will be renowned.ความกล้าหาญของท่านจะกระจายออกไป The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
By tricking him into telling you information so you can exploit it.โดยทำยังไงก็ได้ให้เค้าบอกลูก เกี่ยวกับข้อมูลลูกก็เลยจะเอาเปรียบเค้า Bonfire of the Vanity (2008)
It's like--and she gets inside their heads, figures out their worst fears and just--- ruthlessly exploits that fear.มันคล้ายๆกับว่า หล่อนเข้าไปอยู่ในหัวของพวกนั้น ผมเห็นว่าพวกเค้ากลัว แล้วก็ - Never Been Marcused (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
They are failures of wanting exploit this land.They are failures of wanting exploit this land. Quantum of Solace (2008)
We exploit that... we can disrupt his thoughts.เราจะเอาความได้เปรียบนี้ รบกวนพลังจิตเขา Chapter Five 'Exposed' (2009)
We need you to exploit it.เราต้องการให้คุณจัดการมัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
Oh, exploit it. Gotcha.โอ้ จัดการ พระเจ้า Chuck Versus the Suburbs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploitEmployers sometimes exploit their workers.
exploitExploit his position for building up his fortune.
exploitThe company exploited its workers with low pay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
หาประโยชน์[V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เอาเปรียบ[V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ[V] take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
ขูดเลือด[V] overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดรีด[V] fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์
รู้ฉลาด[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch   FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
หาประโยชน์จาก[v. exp.] (hā prayōt jāk) EN: exploit   
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOIT    EH1 K S P L OY2 T
EXPLOIT    EH2 K S P L OY1 T
EXPLOITS    EH1 K S P L OY2 T S
EXPLOITED    EH1 K S P L OY2 T AH0 D
EXPLOITED    IH0 K S P L OY1 T AH0 D
EXPLOITING    EH1 K S P L OY2 T IH0 NG
EXPLOITING    IH0 K S P L OY1 T IH0 NG
EXPLOITIVE    IH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITIVE    EH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITATIVE    EH2 K S P L OY1 T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploit    (n) ˈɛksplɔɪt (e1 k s p l oi t)
exploit    (v) ˈɪksplˈɔɪt (i1 k s p l oi1 t)
exploits    (n) ˈɛksplɔɪts (e1 k s p l oi t s)
exploits    (v) ˈɪksplˈɔɪts (i1 k s p l oi1 t s)
exploited    (v) ˈɪksplˈɔɪtɪd (i1 k s p l oi1 t i d)
exploiting    (v) ˈɪksplˈɔɪtɪŋ (i1 k s p l oi1 t i ng)
exploitation    (n) ˌɛksplɔɪtˈɛɪʃən (e2 k s p l oi t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize, #552 [Add to Longdo]
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] exploit; great undertaking, #22,629 [Add to Longdo]
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor), #57,810 [Add to Longdo]
勋绩[xūn jì, ㄒㄩㄣ ㄐㄧˋ, / ] exploit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
エクスプロイテーション[, ekusupuroite-shon] (n) exploitation [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n,adj-no,vs) development; exploitation; (P) [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] (n,vs) exploitation; overuse; abuse; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exploit \Ex*ploit"\, n. [OE. esploit success, OF. esploit,
   espleit,revenue, product, vigor, force, exploit, F. exploit
   exploit, fr. L. explicitum, prop. p. p. neut. of explicare to
   unfold, display, exhibit; ex + plicare to fold. See {Ply},
   and cf. {Explicit}, {Explicate}.]
   1. A deed or act; especially, a heroic act; a deed of renown;
    an adventurous or noble achievement; as, the exploits of
    Alexander the Great.
    [1913 Webster]
 
       Ripe for exploits and mighty enterprises. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Combat; war. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He made haste to exploit some warlike service.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. exploiter.] To utilize; to make available; to get the
    value or usefulness out of; as, to exploit a mine or
    agricultural lands; to exploit public opinion. [Recent]
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To draw an illegitimate profit from; to speculate
    on; to put upon. [Recent]
    [1913 Webster]
 
       In no sense whatever does a man who accumulates a
       fortune by legitimate industry exploit his
       employ['e]s or make his capital "out of" anybody
       else.                 --W. G.
                          Sumner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploit
   n 1: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the
      book was her finest effort" [syn: {feat}, {effort},
      {exploit}]
   v 1: use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new
      taxation system"; "She knows how to work the system"; "he
      works his parents for sympathy" [syn: {exploit}, {work}]
   2: draw from; make good use of; "we must exploit the resources
     we are given wisely" [syn: {exploit}, {tap}]
   3: work excessively hard; "he is exploiting the students" [syn:
     {overwork}, {exploit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 exploit
  n.
 
   [originally cracker slang]
 
   1. A vulnerability in software that can be used for breaking security or
   otherwise attacking an Internet host over the network. The {Ping O' Death}
   is a famous exploit.
 
   2. More grammatically, a program that exploits an exploit in sense 1.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top