หรือคุณหมายถึง qüü?
Search result for

queue

(81 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queue-, *queue*
English-Thai: Longdo Dictionary
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queue[N] หางเปีย, See also: ผมเปีย, Syn. braid, pony tail, plait, pigtail
queue[N] คิว, See also: แถว, Syn. chain, file, tail, line
queue[N] ลำดับ, See also: คิว
queue[VI] เข้าคิว, See also: เข้าแถว, Syn. .
queue up[VI] เข้าคิว, See also: เข้าแถว
queue up[PHRV] เข้าคิว, See also: เข้าแถว, Syn. line up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queue(คิว) n. ผมเปีย,แถวเรียง,แถวยาว,คิว vi.,vt. เข้าแถวยาว,เข้าคิว,เรียงแถว
print queueคิวงานพิมพ์หมายถึง งานพิมพ์ที่ส่งมาเข้าคิวรอการพิมพ์ ในเครือข่าย อาจหมายถึงมีคนสั่งพิมพ์งานหลายคน จากสถานีปลายทาง (terminal) ต่าง ๆ แต่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่เพียงครึ่งเดียว งานอื่นจะต้องเข้าคิวรอ

English-Thai: Nontri Dictionary
queue(n) คิว,แถว,ผมเปีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
queueคิว, แถวคอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queueคิว, แถวคอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
queueแถวคอย, คิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Join the queue!เดินไปต่อแถวไป! The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You may have smiled at him in the supermarket checkout queue today.คุณอาจยิ้มให้เขาไปแล้ว... . ในซุปเปอร์มาเก็ตระหว่าง การเข้าคิวจ่ายเงินในวันนี้ This Is Why We Stay (2010)
You check on your own patients, and then you come back and check and see if there's any others in the queue.แต่ห้ามใครเข้าออกผ่านประตูคู่ ไปเช็คคนไข้ของตัวเอง แล้วกลับมา Sanctuary (2010)
Too many people at the washroom, it was a long queueมีคนเข้าห้องน้ำเยอะเลย ผมต้องรอคิวนานมาก Love in Disguise (2010)
I find "NOVA" documentary in your Netflix queue!ฉันเจอสารคดี "โนว่า" อยู่ในคิวเนทฟลิกซ์ของคุณ Empire of the Son (2011)
What are you doing in my queue?เธอไปทำอะไรกับคิวของฉัน Empire of the Son (2011)
I already copied your queue.ฉันก็อปปี้คิวของนายไว้แล้ว อีเมลล์พวกเรา The Wrong Goodbye (2011)
Think you got what it takes? Get online and get in the queue.อะไรมาเสนอ ให้ออนไลท์และไปเข้าคิว Safety in Numbers (2012)
Please form an orderly queue.โปรดในรูปแบบคิวเป็นระเบียบเรียบร้อย. Elysium (2013)
What a long queue!สิ่งที่คิวยาว! Young & Beautiful (2013)
I'm going to need three more chalks queued up at the border.ฉันต้องหา จนท.อีก 3 คนไปที่ชายแดน The Hub (2013)
- Scotty, all queued up back there?สุนัขทั้งหมดเข้าคิวขึ้นกลับไปที่ นั่น? Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queueBritish people are used to standing in queues.
queueHe broke into the bus queue.
queueHe was in the queue.
queueHowever, you have to queue ...
queueJapanese and British people usually wait at a bus stop in a queue.
queuePlease hold the line so as not to lose your place in the queue.
queueThere was not a long queue at the bus stop.
queueThere was not a long queue at the stadium.
queueWe queued up for the bus.
queueWe queued up to get tickets for the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่อคิว[V] queue up, Example: นายไพบูลย์จ่อคิวโครงการที่รอขึ้นเขียงพิจารณา, Thai definition: รอลำดับอย่างกระชั้น
เรียงแถว[V] line up, See also: queue up, stand in a line, fall into line, file, Syn. เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว, Example: เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ
เข้าคิว[V] queue up, See also: stand in line, Syn. เข้าแถว, ต่อคิว, Example: นักเรียนเข้าคิวขึ้นรถเมล์ เป็นภาพที่น่าดูชมมาก, Thai definition: เข้าแถวยืนเรียงกันตามลำดับมาก่อนมาหลัง
คิว[N] queue, See also: line, file, Syn. แถว, Example: ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งขายดีมากจนลูกค้าต้องยืนเข้าคิวรอจ่ายเงินกันยาวเหยียด, Count unit: คิว, Thai definition: แถวตามลำดับก่อนหลัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear   FR: queue [f] ; appendice [m]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue   FR: natte [f] ; tresse [f]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line   FR: faire la queue
เข้าคิวรอ[v. exp.] (khaokhiū rø) FR: faire la queue ; attendre dans la queue
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; line up ; queue up   FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: queue; line; file   FR: queue [f] ; file [f]
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: cue ; billiard cue   FR: queue de billard [f]
กระดิกหาง[v. exp.] (kradik hāng) EN: wag one's tail   FR: remuer la queue
ไม้แทงบิลเลียด[X] (mai thaēng binliēt) EN: queue (for playing billiards)   FR: queue de billard [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEUE    K Y UW1
QUEUES    K Y UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queue    (v) (k y uu1)
queued    (v) (k y uu1 d)
queues    (v) (k y uu1 z)
queueing    (v) (k y uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warteschlange {f}; Schlange {f} | Abbau {m} einer Warteschlange | aus einer Warteschlange entfernen | Aufbau einer Warteschlangequeue [Br.]; line [Am.] | dequeuing | to dequeue | enqueuing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
イベントキュー[, ibentokyu-] (n) {comp} event queue [Add to Longdo]
キュー[, kyu-] (n) (1) queue; (2) cue; (P) [Add to Longdo]
キューから取り出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] (exp,v1) {comp} to enqueue; to queue in line [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] (n) {comp} end of a queue [Add to Longdo]
ジョブキュー[, jobukyu-] (n) {comp} job queue [Add to Longdo]
トークンキュー[, to-kunkyu-] (n) {comp} token queue [Add to Longdo]
ドールキュー[, do-rukyu-] (n) dole queue; (P) [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[, puraioriteikyu-shisutemu] (n) {comp} priority queue system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system [Add to Longdo]
プリントキュー[ぷりんときゅー, purintokyu-] print queue [Add to Longdo]
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]
出力待ち行列[しゅつりょくぎょうれつ, shutsuryokugyouretsu] output queue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queue \Queue\, n. [F. See {Cue}.]
   (a) A tail-like appendage of hair; a pigtail.
   (b) A line of persons waiting anywhere.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queue \Queue\, v. t.
   To fasten, as hair, in a queue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queue
   n 1: a line of people or vehicles waiting for something [syn:
      {queue}, {waiting line}]
   2: (information processing) an ordered list of tasks to be
     performed or messages to be transmitted
   3: a braid of hair at the back of the head
   v 1: form a queue, form a line, stand in line; "Customers lined
      up in front of the store" [syn: {line up}, {queue up},
      {queue}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 queue [kø]
   stalk; stem
   tail
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top