ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dethrone

D IH0 TH R OW1 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dethrone-, *dethrone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dethrone[VT] ปลดอำนาจ, See also: ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. unseat, degrade, vanquish, Ant. preserve, maintain, uphold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose

English-Thai: Nontri Dictionary
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์

CMU English Pronouncing Dictionary
DETHRONE    D IH0 TH R OW1 N
DETHRONE    D IY0 TH R OW1 N
DETHRONED    D IH0 TH R OW1 N D
DETHRONED    D IY0 TH R OW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dethrone    (v) dˌiːθrˈoun (d ii2 th r ou1 n)
dethroned    (v) dˌiːθrˈound (d ii2 th r ou1 n d)
dethrones    (v) dˌiːθrˈounz (d ii2 th r ou1 n z)
dethronement    (n) dˌiːθrˈounmənt (d ii2 th r ou1 n m @ n t)
dethronements    (n) dˌiːθrˈounmənts (d ii2 th r ou1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃位[はいい, haii] (n,vs) dethronement [Add to Longdo]
廃帝[はいてい, haitei] (n) dethroned emperor or king [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dethrone \de*throne"\ (d[-e]*thr[=o]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Dethroned} (d[-e]*thr[=o]nd"); p. pr. & vb. n.
   {Dethroning}.] [Pref. de- + throne: cf. F. d['e]tr[^o]ner;
   pref. d['e]- (L. dis-) + tr[^o]ne throne. See {Throne}.]
   To remove or drive from a throne; to depose; to divest of
   supreme authority and dignity. "The Protector was dethroned."
   --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dethrone
   v 1: remove a monarch from the throne; "If the King does not
      abdicate, he will have to be dethroned" [ant: {enthrone},
      {throne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top