ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excommunicate

EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excommunicate-, *excommunicate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat

English-Thai: Nontri Dictionary
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCOMMUNICATE EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
EXCOMMUNICATED EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excommunicate (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪt (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t)
excommunicated (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪtɪd (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i d)
excommunicates (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪts (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excommunicate \Ex"com*mu"ni*cate\, a. [L. excommunicatus, p. p.
   of communicare to excommunicate; ex out + communicare. See
   {Communicate}.]
   Excommunicated; interdicted from the rites of the church. --
   n. One excommunicated.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt stand cursed and excommunicate. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excommunicate \Ex`com*mu"ni*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Excommunicated}; p. pr. & vb. n. {Excommunicating}.]
   1. To put out of communion; especially, to cut off, or shut
    out, from communion with the church, by an ecclesiastical
    sentence.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay under the ban of the church; to interdict.
    [1913 Webster]
 
       Martin the Fifth . . . was the first that
       excommunicated the reading of heretical books.
                          --Miltin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excommunicate
   v 1: exclude from a church or a religious community; "The gay
      priest was excommunicated when he married his partner"
      [syn: {excommunicate}, {unchurch}, {curse}] [ant:
      {communicate}]
   2: oust or exclude from a group or membership by decree

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top