ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verlassen

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verlassen-, *verlassen*
German-Thai: Longdo Dictionary
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, See also: S. auf etw.(A)/jmdn. vertrauen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlassen {n}quitting [Add to Longdo]
Verlassen {n}; Fahnenflucht {f}desertion [Add to Longdo]
Verlassene {m,f}; Verlassenerabandonee [Add to Longdo]
Verlassende {m,f}; Verlassenderabandoner [Add to Longdo]
Verlassenheit {f}desolation [Add to Longdo]
Verlassenheit {f}; Nichtannahme {f}abandonment [Add to Longdo]
verlassen; verfallen; aufgegeben {adj}derelict [Add to Longdo]
verlassen; beenden [comp.] | verlassend; beendend | verlassen; beendetto exit | exiting | exited [Add to Longdo]
verlassen; belassen; hinterlassen; überlassen; zurücklassen; übriglassen | verlassend; belassend; hinterlassend; überlassend; zurücklassend; übriglassend | verlassen; belassen; hinterlassen; überlassen; zurückgelassen; übriggelassen | er/sie verlässt (verläßt [alt]) | ich/er/sie verließ | er/sie hat/hatte verlassento leave {left; left} | leaving | left | he/she leaves | I/he/she left | he/she has/had left [Add to Longdo]
verlassen | verlassendto desert | deserting [Add to Longdo]
verlassen; räumen; aufgeben | verlassend; räumend; aufgebend | verlassen; geräumt; aufgegebento vacate | vacating | vacated [Add to Longdo]
verlassen; räumen; ausräumen; auslagern | räumendto evacuate | evacuating [Add to Longdo]
verlassento forlorn [Add to Longdo]
verlassen | verlassend | verlassento forsake {forsook; forsaken} | forsaking | forsaken [Add to Longdo]
verlassento loose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
見捨てる[みすてる, misuteru] verlassen, im_Stich_lassen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verlassen /fɛrlasən/
   abandoned; derelicted; desert; deserted; loose; to abandon; to derelict; to desert; to evacuate; to forlorn; to leave {left, left}; to loose; to quit; to quit {quitted / quit, quitted / quit}; to forsake {forsook, forsaken}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verlassen /fɛrlasən/ 
   desertion; quitting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top