ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depart from

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depart from-, *depart from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depart from[PHRV] ออกจาก
depart from[PHRV] ละทิ้ง, See also: ทิ้ง, ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Depart from this place. Leave!ออกจากร่างนี้ซะ.จงออกไป! The Rite (2011)
Surely thou shalt slay the wicked, O God depart from me therefore, ye bloody men.โอ ข้าแต่พระเจ้า แน่นอนพระองค์จะสังหารคนชั่วเสีย ดังนั้น คนกระหายเลือดเอ๋ย จงพรากไปจากข้าพระองค์ Episode #1.2 (2012)
The king and his men depart from Camelot as we speak.กษัตริย์และเหล่าทหารกำลังออกจากคาเมลอต ในขณะที่เรากำลังคุญกันอยู่นี้ The Diamond of the Day: Part One (2012)
Dig it. Don't depart from it.น่าเชื่อถือ อย่าให้หลุดล่ะ Guadalajara Dog (2013)
The Russian ambassador's plane is set to depart from Burbank Airport right now.เครื่องบินของทูตรัสเซีย จะออกจาก สนามบินเบอร์แบงค์เดี๋ยวนี้แล้ว The Grey Hat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรพักตร์[V] depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top