ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspirator

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspirator-, *aspirator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugapparat {m} | Saugapparate {pl}aspirator | aspirators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水流ポンプ[すいりゅうポンプ, suiryuu ponpu] (n) aspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspirator \As"pi*ra`tor\, n.
   1. (Chem.) An apparatus for passing air or gases through or
    over certain liquids or solids, or for exhausting a closed
    vessel, by means of suction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) An instrument for the evacuation of the fluid
    contents of tumors or collections of blood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspirator
   n 1: a pump that draws air or another gas through a liquid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top