Search result for

ละทิ้งไป

(5 entries)
(0.1274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละทิ้งไป-, *ละทิ้งไป*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ละทิ้งไป มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ละทิ้งไป*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle off    [PHRV] ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป

English-Thai: Nontri Dictionary
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป

Are you satisfied with the result?

Go to Top