ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detach

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detach-, *detach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detach(vi) ถอดออก, See also: แยกออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unpin, Ant. unite, attach, connect
detach(vt) ถอดออก, See also: แยกออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unpin, Ant. unite, attach, connect
detached(adj) ซึ่งแยกออก, See also: ซึ่งถอดออก, Syn. unconnected, Ant. unified, joined
detachable(adj) ซึ่งถอดออกได้, See also: ซึ่งแยกออกได้, Syn. separable, severable
detachment(n) การแยกออก, See also: การถอดออก, Syn. separation
detachment(n) การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union
detach from(phrv) ถอด, See also: ปลดออก
detach from(phrv) ทำให้แยกจาก, See also: ทำให้ออกห่างจาก, ปลีกตัวจาก, แยกออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detach(ดิแทชฺ') vt. ถอดออก, ส่งไปเป็นพิเศษ
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก, ไม่ลำเอียง, ไม่เกี่ยวข้อง, มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก, ความไม่ลำเอียง, การมีอุเบกขา, การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน, กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
detach(vt) ส่งไป, ปลด, ถอดออก, แยกจากกัน
detachable(adj) ซึ่งถอดได้, ซึ่งแยกจากกันได้
detachment(n) การถอด, การแยกจากกัน, การปลด, กองทหาร, ความไม่ลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment, retinal; detachment of retinaจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment; sublationการลอก [ มีความหมายเหมือนกับ ablation ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detachmentการแยกออกจากกัน, หลุด, ความรู้สึกแยกตนเอง, ปรับตัว, การลอกตัว [การแพทย์]
Detachment, Serousจอประสาทตาลอกหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has helped. The pills detach you from your problems.ยาช่วยแก้ปัญหาได้ Faith Like Potatoes (2006)
If you can't detach yourself from your history with these shitheads, then maybe you better shuffle on back to Mayberry.ถ้านายไม่สามารถแยกตัวนายเอง ออกจากอดีตของนาย กับความคิดสมองอันขี้เรื่อยนั่น งั้นนายเดินลากเท้า กลับไปที่ยุคเมเเบรี่จะดีกว่า Capybara (2008)
The planetary probe Arawashi's capsule has failed to detach from the main body.แคลซูลของดาวเทียมสำรวจอราวาชิ ได้เกิดผิดพลาดในดีดตัวออกจากดาวเทียม Summer Wars (2009)
Get back to the bridge. We need to detach before Grievous jumps ship.กลับไปที่สะพาน เราต้องปลดยานก่อนที่กรีวัสจะจัมพ์ Grievous Intrigue (2010)
I cannot detach myself from the wickedest soul."ฉันไม่สามารถแยกตัวเอง ออกจากจิตวิญญานที่ชั่วร้ายที่สุดได้ Safe Haven (2010)
All right, now slip your hands into the cut and gently detach the Unbezahlbar from the Faserig membrane holding it in place.ดีแล้ว ตอนนี้เลื่อนมือของคุณรอบ ๆ รอบกรีดนะ ค่อย ๆ ปลิด the Unbezahlbar ออกมา จากเยื่อหุ้ม และจับให้มั่น The Thing with Feathers (2012)
Why are we even listening to this big fuck stick? Can we just detach his head, please?ขอโทษจะมามัวเสียเวลากับมันทำไม ไอ้โล้นเนี่ย Riddick (2013)
Okay, we detach this, and we go home. Piece of cake.โอเค เราปลดตรงนี้ แล้วเราจะกลับบ้าน Gravity (2013)
We need to detach the fuel line!ต้องไปเอาสายเติมออก! World War Z (2013)
Why detach it in the first place?ทำไมไม่เเยกมันออกตั้งเเต่ตอนเเรก? The Empty Hearse (2014)
Lander 1, prepare to detach on my mark.แลนเดอร์วันพร้อมแยกชิ้นส่วน รอคำสั่ง Interstellar (2014)
Detach the subject.ให้เธอพักผ่อนก่อน Insurgent (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detachDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
detachI had retinal detachment five years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเดี่ยว(n) detached house

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
บ้านเดี่ยว[bān dīo] (n, exp) EN: detached house
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ออก[kaē øk] (v, exp) FR: détacher ; dénouer
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ความปล่อยวาง[khwām plǿiwāng] (n) EN: detachment
เลิกรา[loēkrā] (v) EN: fall off ; be separated  FR: se détacher
หล่น[lon] (v) EN: drop ; fall off  FR: tomber ; se détacher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
detach
detach
detached
detached
detaches
detaches
detachable
detachable
detachment
detachment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detach
detached
detaches
detaching
detachable
detachment
detachments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] detachment (of troops) #6,607 [Add to Longdo]
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ,   /  ] detached palace; imperial villa #75,157 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) #1,956 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P) #12,580 [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s, vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) #13,111 [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] (n) detached office; annex; (P) #16,225 [Add to Longdo]
分教場[ぶんきょうじょう, bunkyoujou] (n) detached classroom; small branch school #17,202 [Add to Longdo]
分遣[ぶんけん, bunken] (n, vs) detachment; detail #19,129 [Add to Longdo]
デタッチ[detacchi] (n) { comp } detach [Add to Longdo]
デタッチトコート[detacchitoko-to] (n) detached coat [Add to Longdo]
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. i.
   To push asunder; to come off or separate from anything; to
   disengage.
   [1913 Webster]
 
      [A vapor] detaching, fold by fold,
      From those still heights.        --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Detached}; p. pr. & vb.
   n. {Detaching}.] [F. d['e]tacher (cf. It. distaccare,
   staccare); pref. d['e] (L. dis) + the root found also in E.
   attach. See {Attach}, and cf. {Staccato}.]
   1. To part; to separate or disunite; to disengage; -- the
    opposite of attach; as, to detach the coats of a bulbous
    root from each other; to detach a man from a leader or
    from a party.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate for a special object or use; -- used
    especially in military language; as, to detach a ship from
    a fleet, or a company from a regiment.
 
   Syn: To separate; disunite; disengage; sever; disjoin;
     withdraw; draw off. See {Detail}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detach
   v 1: cause to become detached or separated; take off; "detach
      the skin from the chicken before you eat it" [ant:
      {attach}]
   2: separate (a small unit) from a larger, especially for a
     special assignment; "detach a regiment"
   3: come to be detached; "His retina detached and he had to be
     rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come away}]
     [ant: {attach}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top