Search result for

detach

(79 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detach-, *detach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detach[VI] ถอดออก, See also: แยกออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unpin, Ant. unite, attach, connect
detach[VT] ถอดออก, See also: แยกออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unpin, Ant. unite, attach, connect
detached[ADJ] ซึ่งแยกออก, See also: ซึ่งถอดออก, Syn. unconnected, Ant. unified, joined
detachable[ADJ] ซึ่งถอดออกได้, See also: ซึ่งแยกออกได้, Syn. separable, severable
detachment[N] การแยกออก, See also: การถอดออก, Syn. separation
detachment[N] การวางเฉย, See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส, Syn. aloofness, Ant. union
detach from[PHRV] ถอด, See also: ปลดออก
detach from[PHRV] ทำให้แยกจาก, See also: ทำให้ออกห่างจาก, ปลีกตัวจาก, แยกออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detach(ดิแทชฺ') vt. ถอดออก,ส่งไปเป็นพิเศษ
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน,กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน
detachable(adj) ซึ่งถอดได้,ซึ่งแยกจากกันได้
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment, retinal; detachment of retinaจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detachment; sublationการลอก [มีความหมายเหมือนกับ ablation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Detachment, Serousจอประสาทตาลอกหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
Detaching SHARCs 1-3...กำลังปล่อย ชาร์ค.. หนึ่งถึงสาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Detaching SHARCs Alpha, Bravo, Charlie, Delta.กำลังปล่อย ชาร์ค อัลฟ่า, บราโว้, ชาร์ลลี, เดลต้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Full speed ahead. - Detaching SHARCs.เดินความเร็วเต็มกำลัง กำลังปล่อย ชาร์ค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
Then you detached a *****.หลังจากนั้นนายก็แยกมันออก Emotional Rescue (2009)
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง Breakage (2009)
- Detach!- ปลด! Jedi Crash (2009)
Detach!ปลดยานซะ! Jedi Crash (2009)
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก Chuck Versus the Beefcake (2009)
The planetary probe Arawashi's capsule has failed to detach from the main body.แคลซูลของดาวเทียมสำรวจอราวาชิ ได้เกิดผิดพลาดในดีดตัวออกจากดาวเทียม Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detachDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
detachI had retinal detachment five years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเดี่ยว[N] detached house

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house   
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ความปล่อยวาง[n.] (khwām plǿiwāng) EN: detachment   
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated   FR: se détacher
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off   FR: tomber ; se détacher

CMU English Pronouncing Dictionary
DETACH    D AH0 T AE1 CH
DETACH    D IY0 T AE1 CH
DETACHES    D IY0 T AE1 CH AH0 Z
DETACHES    D AH0 T AE1 CH AH0 Z
DETACHED    D IY0 T AE1 CH T
DETACHED    D AH0 T AE1 CH T
DETACHABLE    D IY0 T AE1 CH AH0 B AH0 L
DETACHABLE    D AH0 T AE1 CH AH0 B AH0 L
DETACHMENT    D AH0 T AE1 CH M AH0 N T
DETACHMENT    D IY0 T AE1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detach    (v) (d i1 t a1 ch)
detached    (v) (d i1 t a1 ch t)
detaches    (v) (d i1 t a1 ch i z)
detaching    (v) (d i1 t a1 ch i ng)
detachable    (j) (d i1 t a1 ch @ b l)
detachment    (n) (d i1 t a1 ch m @ n t)
detachments    (n) (d i1 t a1 ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, / ] detachment (of troops), #6,607 [Add to Longdo]
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] detached palace; imperial villa, #75,157 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタッチ[, detacchi] (n) {comp} detach [Add to Longdo]
デタッチトコート[, detacchitoko-to] (n) detached coat [Add to Longdo]
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house [Add to Longdo]
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P) [Add to Longdo]
枝隊[したい, shitai] (n) detached force [Add to Longdo]
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. i.
   To push asunder; to come off or separate from anything; to
   disengage.
   [1913 Webster]
 
      [A vapor] detaching, fold by fold,
      From those still heights.        --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Detached}; p. pr. & vb.
   n. {Detaching}.] [F. d['e]tacher (cf. It. distaccare,
   staccare); pref. d['e] (L. dis) + the root found also in E.
   attach. See {Attach}, and cf. {Staccato}.]
   1. To part; to separate or disunite; to disengage; -- the
    opposite of attach; as, to detach the coats of a bulbous
    root from each other; to detach a man from a leader or
    from a party.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate for a special object or use; -- used
    especially in military language; as, to detach a ship from
    a fleet, or a company from a regiment.
 
   Syn: To separate; disunite; disengage; sever; disjoin;
     withdraw; draw off. See {Detail}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detach
   v 1: cause to become detached or separated; take off; "detach
      the skin from the chicken before you eat it" [ant:
      {attach}]
   2: separate (a small unit) from a larger, especially for a
     special assignment; "detach a regiment"
   3: come to be detached; "His retina detached and he had to be
     rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come away}]
     [ant: {attach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top