Search result for

bylaw

(25 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bylaw-, *bylaw*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw

English-Thai: Nontri Dictionary
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bylaw; bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the bylaws about recesses, all right?ตามกฏแล้วมันไม่มีการขอพัก เข้าใจไหม? Advanced Criminal Law (2009)
Okay, I checked the bylaws. We can all relax.โอเค ฉันตรวจดูข้อกฎหมายแล้ว เราวางใจได้ Pleasant Little Kingdom (2010)
According to our bylaws, we have to have a 48-hour notice before a vote.ตามกฎหมายแล้ว เราต้องแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนทำการลงเสียง Pleasant Little Kingdom (2010)
The bylaws state I'm to appoint an acting president, and I've made my decision.พวกเขาให้ฉันเลือกประธาน และฉันก็ตัดสินใจ School of Hard Knocks (2011)
Unless I commute Milner's sentence to imprisonment, the bylaw says banishment.น่าจะเปิดประตูอีกฝั่งได้ Bylaw (2011)
- Dean? I assume you're familiar with the Greendale bylaws.คุณคงคุ้นเคยกับเทศบัญญัติของกรีนเดลสินะ Digital Exploration of Interior Design (2012)
You had mentioned you wanted to discuss some of the redistricting bylaws.คุณบอกว่า คุณอยากให้อภิปรายเกี่ยวกับ การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมาย Makeover (2012)
One of the bylaws, actually.ที่จริงมันเป็นหนึ่งในเทศบัญญัติด้วยซ้ำ Swan Song (2012)
I scolded Leonard today, and according to Greendale bylaws,วันนี้ฉันด่าว่าเลนเนิร์ดไป แล้วตามเทศบัญญัติของกรีนเดล Basic Human Anatomy (2013)
And I'm sure you'd find some bylaw or loophole to justify doing it.เเละฉันก็มั่นใจว่า เเกคงจะหาข้อกฏหมายประกอบ หรือช่องโหว่ทางกฏหมายซักข้อ เพื่อทำให้มันเป็นเรื่องถูกต้องจนได้นั่นเเหละ The Endless Thirst (2013)
Nobody's breaking any bylaws.นายกับโรมานอฟ เปล่า นั่นไม่ใช่ เมื่อกี้มัน... Avengers: Age of Ultron (2015)
- I am well aware of our bylaws, Severus having written quite a few of them myself.- ผมรู้กฎของเราดีทุกข้อ เพราะบางข้อผมเป็นคนเขียนขึ้นมาเอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangkhap) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute   

CMU English Pronouncing Dictionary
BYLAW    B AY1 L AO2
BYLAWS    B AY1 L AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bylaw    (n) (b ai1 l oo)
bylaws    (n) (b ai1 l oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Statut {m}; Ortsstatut {m} | Statuten {pl}bylaw | bylaws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality [Add to Longdo]
内規[ないき, naiki] (n) private regulations; bylaws; internal rules; tradition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 By-law \By"-law`\ (b[imac]"-l[add]`), n. [Cf. Sw. bylag, D.
   bylov, Icel. b[=y]arl["o]g, fr. Sw. & Dan. by town, Icel.
   b[ae]r, byr (fr. b[^u]a to dwell) + the word for law; hence,
   a law for one town, a special law. Cf. {Birlaw} and see
   {Law}.]
   1. A local or subordinate law; a private law or regulation
    made by a corporation for its own government.
    [1913 Webster]
 
       There was likewise a law to restrain the by-laws, or
       ordinances of corporations.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The law or institution; to which are added two
       by-laws, as a comment upon the general law.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A law that is less important than a general law or
    constitutional provision, and subsidiary to it; a rule
    relating to a matter of detail; as, civic societies often
    adopt a constitution and by-laws for the government of
    their members. In this sense the word has probably been
    influenced by by, meaning secondary or aside.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bylaw
   n 1: a rule adopted by an organization in order to regulate its
      own affairs and the behavior of its members

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top