. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


86 ผลลัพธ์ สำหรับ .
ภาษา
หรือค้นหา: -.-, *.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Linux.Thai.Net(n) ชื่ว็ต์ล่ Linux
She retired at age 65.(phrase) ษียุ (ยุที่ยู่) มื่ยุ 65 ปี
give so. the creeps(colloq) ห้รู้สึที่น่ั่ั่รึ ช่ That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ม่ถู, ห้รู้สึที่ม่ ช่ He really gives me the creeps.
give so. a handช่ลื ช่ Can I give you a hand? Do you need a hand? ห้ช่ั้?
cater to so.(vi) พื่นึ่รืลุ่นึ่ ช่ There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
to wire so. money(vt) งิ()
e.g.(abbrev) ย่ช่, ติว่ exempli gratia ซึ่ว่ พื่ป็ย่ (for the sake of example), Syn. for example
I'm hungry.(phrase) หิข้.
Time is up.ล้

Hope Dictionary
a-ok.('') adj. บูณ์, ยี่
a.ถึ Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science พื่วิร์ห่ริ
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (วิร์ห่ริ)
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (กีล่)
a. a. u. p.(ย่) American Association of University Professors (ย์ห่ริ)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (รีวิห่ริ)
a. c. p.abbr. American College of Physicians
a. d. c.abbr. aide-de-camp
a. e. and p.abbr. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Nontri Dictionary
P.p.m(adv) ที่

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ที่ริล้

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
. . .

The “vocabulary” of this dictionary referred to within the definitions of certain collocations are those words serving as headwords for main entries, and distinguished from word combinations (“collocations”) which follow the main part of certain entries. In the XML-tagged version, these headwords are marked by the tags . [ PJC ]

2. A sum or stock of words employed. [ 1913 Webster ]

His vocabulary seems to have been no larger than was necessary for the transaction of business. Macaulay. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But... [JP] ... Be with You (2004)
- No. [JP] ... The Blues Brothers (1980)
Say that when they have a problem ... [CN] ... Haunted High (2012)
Backwards ... and begin to creatures out of the walls? [CN] ... Haunted High (2012)
Is it my imagination or is rare to have the picture Of a serial murderer in School? [CN] ... Haunted High (2012)
Ah. [JP] ... Amber 31422 (2010)
Gamma ectoplasmic energy released at once, can Spill into the real world species and cause "fantasmablores". [CN] ectoplasmic ... ... "fantasmablores" Haunted High (2012)
He was suspended ... [CN] ... Haunted High (2012)
We have to look Someone. [CN] ... Haunted High (2012)
Glad could get stuck in here ... [CN] ... Haunted High (2012)
- Hold on. [JP] . Fire/Water (2007)
So... [JP] ... Blood Price (2007)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชี[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
ดี[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
ดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [ m ] ; lysergamide [ m ]
ป์[aēm] (n) EN: amp ; ampli  FR: ampli [ m ] (abrév. - fam.)
บิ[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [ m ] (anglic.)
ช้[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
ค่[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [ m ] ; souper (Belg.) [ m ]
มื้ย็[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [ m ] ; souper [ m ] (Belg.)
รีน้ย่[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [ m inv. ]
ย็[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [ m ] ; souper [ m ] (Belg.)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[nián qián, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ,  ] ...years ago #5,808 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Ich bin unter Druck.รี
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.พิ่นี้ที่ยุร้, erst ช้ริตุณ์ที่ผู้พูรู้สึว่ พิ่กิขึ้, ม่นี้
Er kommt wohl heute.นี้, wohl ช้ริที่มีป็ด้, ว่
Er sagt daß es dunkel ist.ล่ว่มืล้ He says that it is dark.
Es ist doch gut.ก็ดีนี่ รื ต่ดี(ดีริ ม่), doch ช้ริพื่รืก่น้ั้ ว่ ต่
Es wäre gut, wenn ...ดี ถ้...
Ich fliege nach Frankfurt.บิค์ฟิร์
Ißt du nicht? Doch, doch.ม่กิ? กิ กิ! ช้ว่ Doch ซึ่ช้ที่มีชิฏิ Doch บ่ชี้ที่มีข้
Mio.ย่ Million
Mrd.ย่ Milliard

Longdo Approved FR-TH
il fait ....(phrase) ช้ ช่ il fait beau = ดี , il fait froid = , il fait chaud = ร้
oeil ( pl. yeux)(n) n.m.
yeux (s. oeil)(n) ป็หูน์ l'oeil.
je t'aime.
Je vous en prie.(phrase) ม่ป็ (ช้ณีที่มีคุ มีท่ You're welcome. ป็สุ ถ้พูคุ้ช้ที่ว่ Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
Il n'y a pas de quoi.|พูั้ด้ว่ pas de quoi!| ม่ป็ (ช้ณีที่มีคุ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.
S.A.(n) ป็ย่ Société Anonyme ซึ่ย่ว่ รินิ รื ริั่

EDICT JP-EN Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See ) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See ) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
(P);[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) ( only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) ( only) (as , , etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from ) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[ねんかん, nenkan] ... Jahre_lang [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3264 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม