ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abridgment

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abridgment-, *abridgment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abridgment[N] การย่อ, Syn. reduction, abridgement
abridgment[N] ฉบับย่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องย่อ[n.] (reūangyø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review   FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abridgment    (n) ˈəbrˈɪʤmənt (@1 b r i1 jh m @ n t)
abridgments    (n) ˈəbrˈɪʤmənts (@1 b r i1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) [Add to Longdo]
抄本[しょうほん, shouhon] (n) excerpt; abridgment; book of selections; (P) [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n,vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) [Add to Longdo]
略筆[りゃくひつ, ryakuhitsu] (n,vs) (1) outline; synopsis; abridgment; summary; (2) simplified form of a kanji [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抄本[しょうほん, shouhon] abridgment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abridgment \A*bridg"ment\ (-br[i^]j"ment), n. [OE. abregement.
   See {Abridge}.]
   1. The act of abridging, or the state of being abridged;
    diminution; lessening; reduction or deprivation; as, an
    abridgment of pleasures or of expenses.
    [1913 Webster]
 
   2. An epitome or compend, as of a book; a shortened or
    abridged form, esp. of a written work; an abbreviation.
    [1913 Webster]
 
       Ancient coins as abridgments of history. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. That which abridges or cuts short; hence, an entertainment
    that makes the time pass quickly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What abridgment have you for this evening? What
       mask? What music?           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. a diminution or curtailment, as of legal rights.
    [PJC]
 
   Syn: {Abridgment}, {Compendium}, {Epitome}, {Abstract},
     {Synopsis}.
 
   Usage: An abridgment is made by omitting the less important
      parts of some larger work; as, an abridgment of a
      dictionary. A compendium is a brief exhibition of a
      subject, or science, for common use; as, a compendium
      of American literature. An epitome corresponds to a
      compendium, and gives briefly the most material points
      of a subject; as, an epitome of history. An abstract
      is a brief statement of a thing in its main points. A
      synopsis is a bird's-eye view of a subject, or work,
      in its several parts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abridgment
   n 1: a shortened version of a written work [syn: {condensation},
      {abridgement}, {abridgment}, {capsule}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top