Search result for

*ประกบ*

(159 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประกบ, -ประกบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกบ[V] tail, See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely, Syn. ตามติด, คุมตัว, เกาะติด, Example: ตำรวจตามประกบผู้ต้องสงสัย
ประกบ[V] dovetail, See also: splice, join, mesh, engage, Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด, Example: ช่างไม้กำลังประกบวงกบกับบานประตูเข้าด้วยกัน
ประกบตัว[V] tail, See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely, Syn. เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว), Ant. ปล่อยตัว, Example: ตำรวจประกบตัวผู้ต้องหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกบก. แนบชิดกัน, ทาบกัน, เช่น ขนมครก ๒ ฝาประกบกัน ไม้ไผ่ ๒ ซีกประกบกัน.
ประกบตัวก. ติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจประกบตัวผู้ร้าย, คุมตัวอย่างใกล้ชิด เช่น ประกบตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในการเล่นฟุตบอลเป็นต้น.
กบ ๗ก. ประกบ.
กบแจะก. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, (ใช้เฉพาะการเล่นอย่างเล่นโยนหลุม โดยโยนสตางค์หรือเบี้ยให้ไปแตะหรือประกบกัน), แจะ ก็ว่า.
กระ ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Elateriospermum tapos Blume ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมมี ๓ พู เปลือกแข็ง เมื่อแก่สีคลํ้าเกือบดำ เมล็ดรูปยาวรี เปลือกแข็งเป็นมันสีนํ้าตาลเข้ม ภายในมีเนื้อขาว ๒ กลีบประกบกัน เมื่อดิบมีพิษร้ายแรง ดองหรือคั่วแล้วกินได้ รสมัน เรียกว่า ลูกกระ ปักษ์ใต้และมลายูเรียก ประ.
กระเบนเรียกชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียงสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว ว่า ชายกระเบน หรือ หางกระเบน
กระหนาบก. ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง ๒ ข้าง เช่น กองทัพตีกระหนาบ, ติดชิดกันที่อยู่ทั้ง ๒ ข้าง เช่น กระหนกกระหนาบภาพหาญ, กระหนกกระหนาบคาบเครือสร้อยสน (พากย์)
กะหรี่ปั๊บน. ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ใช้แป้งสาลีห่อไส้ที่ใช้เนื้อไก่เป็นต้นผัดกับผงกะหรี่ หรืออาจเป็นไส้อื่น ๆ เช่น ถั่วกวน เผือกกวน ม้วนปิดริมแป้งตรงที่ประกบกันให้เป็นลายเกลียว แล้วทอดนํ้ามัน.
เกล็ดปลาช่อนน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Phyllodium pulchellum (L.) Desv. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ช่อดอกยาว ดอกเล็กอยู่ภายในกาบรูปหอยแครงซึ่งประกบเรียงกันไปตามแนวก้านช่อดอก, ลิ่นต้น ก็เรียก.
ขนาบ(ขะหฺนาบ) ก. ประกบเข้าให้แน่น เช่น เอาไม้ขนาบทั้งข้างล่างข้างบนหรือขนาบข้างเป็นต้น, ประชิดเข้าไปทั้ง ๒ ข้าง เช่น กองทัพตีขนาบ, ติดชิดกันอยู่ทั้ง ๒ ข้าง เช่น ที่ดินขนาบคาบเกี่ยวกัน
เข้าเดือยก. นำไม้ ๒ อัน โดยอันหนึ่งทำให้เป็นเดือย อีกอันหนึ่งเจาะรูให้พอเหมาะกัน มาประกบให้ประสานกันพอดี.
เข้ารางลิ้นก. นำไม้อันหนึ่งที่ทำให้เป็นร่องยาวมาประกบกับไม้อีกอันหนึ่งที่ทำให้เป็นลิ้นยาวไปตามตัวไม้ให้เข้ากันสนิทพอดี, พูดสั้น ๆ ว่า เข้าลิ้น.
เข้าลิ้นก. นำไม้อันหนึ่งที่ทำให้เป็นร่องยาวมาประกบกับไม้อีกอันหนึ่งที่ทำให้เป็นลิ้นยาวไปตามตัวไม้ให้เข้ากันสนิทพอดี, พูดเต็มว่า เข้ารางลิ้น.
จานบินน. วัตถุบิน ลักษณะคล้ายจาน ๒ ใบควํ่าประกบกัน เชื่อกันว่าเป็นยานอวกาศที่มาจากดาวดวงอื่น, จานผี ก็เรียก.
แจะ ๑ก. แตะ, กระทบ, ประกบกัน, (ใช้เฉพาะการเล่นอย่างเล่นโยนหลุม โดยโยนสตางค์หรือเบี้ยให้ไปแตะหรือประกบกัน), ภาษาปากใช้ว่า กบแจะ ก็มี
ชายกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, หางกระเบน ก็เรียก.
ตีขนาบก. ประกบเข้ามาทั้ง ๒ ข้าง.
บ้อ, บ้อหุ้นน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เขียนตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลมลงบนพื้น มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายออกสตางค์ฝ่ายละ ๒-๓ อัน เอามารวมกัน ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โยนสตางค์ทั้งหมดลงในตารางหรือวงกลมนั้นให้กระจาย อีกฝ่ายหนึ่งจะชี้สตางค์อันใดอันหนึ่งให้ฝ่ายโยน ฝ่ายโยนจะต้องใช้สตางค์อีกอันหนึ่ง เรียกว่า “อีตัว” โยนลงให้ประกบสตางค์อันที่เขาชี้ให้ ถ้าโยนลงไปประกบได้ ก็เป็นฝ่ายชนะ ได้สตางค์ทั้งหมด ถ้าโยนถูกสตางค์อันอื่น ก็เป็นฝ่ายแพ้ ต้องเสียสตางค์ทั้งหมดให้ฝ่ายชี้ แต่ถ้าฝ่ายโยนไม่มั่นใจว่าจะโยนอีตัวไปประกบได้ ก็อาจโยนอีตัวลงไปในที่ว่าง เรียกว่า “อู้ไว้” หมายความว่า กินไม่ได้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้โยนบ้าง ฝ่ายที่โยนก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้บ้าง.
บังใบ ๑การเพลาะริมไม้ให้ลึกลงไปจากผิวเดิมด้วยการใช้กบบังใบไส แล้วนำมาประกอบเป็นวงกบหรือวงกรอบของประตูหน้าต่าง, วิธีเพลาะไม้ให้สนิทเป็นแผ่นเดียวกัน ด้วยการใช้กบบังใบไสริมไม้ทั้ง ๒ แผ่นให้ลึกเท่า ๆ กัน แล้วนำมาประกบให้เป็นแผ่นเดียวกัน.
ปั้นสิบน. ของกินอย่างหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า ใช้แป้งห่อไส้แล้วม้วนบิดริมแป้งตรงที่ประกบกันให้เป็นลายเกลียว นึ่งหรือทอด, แป้งสิบ ก็เรียก.
ปากกบน. รอยมุมของสิ่งที่มีรูปสี่เหลี่ยมประกบกันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็น ๒ มุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง.
ปากไม้น. รอยบากหรือรอยเจาะที่ตัวไม้สำหรับเอาตัวไม้นั้นประกบกัน.
ปากห่างน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans (Boddaert) ในวงศ์ Ciconiidae ปากหนาแหลมตรง ขากรรไกรทั้งสองเมื่อประกบกันส่วนกลางไม่ชิดกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหอยโข่ง หอยเชอรี่ ลำตัวสีเทาอมขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในช่วงฤดูผสมพันธุ์ มีจำนวนมากในภาคกลาง ประวัติเป็นนกอพยพมาจากประเทศอินเดียและบังกลาเทศ ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น.
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
แป๊บ ๒น. สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี ๒ อันประกบกัน.
เพรียงก้านน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ในวงศ์ Lepadidae เปลือกหุ้มเป็นแผ่นหินปูน ๕ แผ่นประกบกันมีลักษณะคล้ายดอกบัว ส่วนท้ายมีก้านยื่นออกมานอกเปลือกใช้เกาะติดกับวัตถุ, เพรียงคอห่าน ก็เรียก.
เพรียงหินน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ในวงศ์ Balanidae เปลือกหุ้มตัวเป็นแผ่นหินปูน ๖ แผ่น ประกบกันมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟ ส่วนฐานเชื่อมติดกับวัตถุ ปากเปิดด้านบน เช่น ชนิด Balanus variegates Darnin, สนับ หรือ สนับทึบ ก็เรียก.
แฟ้มน. ภาชนะชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย รูปร่างคล้ายฝาหอยแครงประกบเป็นคู่ ขอบปากตอนบนมีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ใต้หูมีห่วงและลูกสลักสำหรับขัดปาก ขอบด้านล่างถักพันให้ติดกันอย่างบานพับ ใช้ใส่เสบียงกรัง เช่น ปลาย่าง เนื้อเค็ม พริกแห้ง
มอบ ๓น. ไม้ที่ตีเป็นขอบตามแนวเพดานห้องทั้ง ๔ ด้านเพื่อให้ดูเรียบร้อยหรือเพื่อทับรอยต่อตอนมุมที่ฝาเรือน ๒ ด้านมาบรรจบกัน หรือไม้ที่ตีประกบด้านนอกของกราบเรือทั้ง ๒ ด้าน เรียกว่า ไม้มอบ.
ไม้มอบน. ไม้ที่ตีเป็นขอบตามแนวเพดานห้องทั้ง ๔ ด้านเพื่อให้ดูเรียบร้อยหรือเพื่อทับรอยต่อตอนมุมที่ฝาเรือน ๒ ด้านมาบรรจบกันหรือไม้ที่ตีประกบด้านนอกของกราบเรือทั้ง ๒ ด้าน.
ราโทน. ไม้กระดานเรียบที่ประกบข้างกราบเรือบางชนิด เช่น เรือเอี้ยมจุ๊น เรือโป๊ะจ้าย เรือกลไฟ สำหรับกันนํ้าเข้าเรือหรือเดินเลียบข้างเรือ.
ไรน้ำน. ชื่อสัตว์น้ำขาปล้องหลายชนิดหลายวงศ์ ในอันดับ cladocera รูปร่างแตกต่างกันไป โดยทั่วไปลำตัวกลมคล้ายไข่ ขนาดยาว ๐.๔-๑.๘ มิลลิเมตร มีแผ่นเปลือกคลุมประกบซ้ายขวา ท้ายสุดของส่วนท้องเป็นหนามแหลมยื่นและแยกเป็น ๒ แฉก ปากเล็ก กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น ไรแดง [Moina macrocopa (Straus)] ในวงศ์ Daphnidae ไรน้ำกร่อย (Diaphanosomaspp.) ในวงศ์ Sididae, ลูกไร ก็เรียก.
ลิ้นกระดานน. ไม้ที่ทำเป็นลิ้นยื่นยาวไปตามตัวไม้สำหรับประกบกับไม้อีกแผ่นหนึ่งที่ทำเป็นร่องยาวเพื่อให้เข้ากันแน่นสนิท.
เสือซ่อนเล็บชื่อเรียกอาวุธชนิดหนึ่ง อย่างมีดพก ๒ เล่ม สอดประกบกันสนิทดูเหมือนว่าเป็นไม้แท่งเดียว.
หลอด ๒น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Solenidae เปลือกประกบกันเป็นรูปทรงกระบอก มีช่องเปิดทั้งด้านหน้าและด้านท้าย มีสีเขียว เขียวอมเหลือง น้ำตาลอมเหลือง ฝังตัวอยู่ใต้พื้นที่เป็นโคลน เช่น ชนิด Solen strictus Gould ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อเพราะมีหอยชนิดนี้ชุกชุม.
หางกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, ชายกระเบน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laminated glassกระจกประกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shield frond; nest leafใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strasburger cell; albuminous cellเซลล์ประกบ [พืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminous cell; strasburger cellเซลล์ประกบ [พืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
companion cellเซลล์ประกบ [พืชดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coupling๑. คู่ต่อประกบ, ชุดต่อประกบ๒. การต่อประกบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterdieส่วนประกบแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
facet; facette๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
final flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
facette; facet๑. ด้าน, หน้าประกอบ๒. หน้าประกบ (ข้อต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flask closureการประกบภาชนะหล่อแบบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve keeper; retainer lock; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve key; retainer lock; valve keeper; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve lock; retainer lock; valve keeper; valve key; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve-spring-retainer lock; retainer lock; valve keeper; valve key; valve lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nest leaf; shield frondใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Mold or Mouldอุปกรณ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยวัสดุอย่างน้อย 2 ชิ้น มักจะเป็นเหล็กกล้า เมื่อประกบกันแล้วจะเกิดเป็นช่องที่มีรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Bimetallic thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ใช้โลหะประกบ [อุตุนิยมวิทยา]
bimetallic stripแผ่นโลหะคู่, แผ่นโลหะต่างชนิด 2 แผ่นซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันเชื่อมประกบไว้ติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะคู่นี้จะโค้งงอ ใช้เป็นส่วนประกอบของสวิตช์อัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
liguleลิกิวล์, ส่วนของกาบใบที่งอกยื่นออกตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบ  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ประกบติดอยู่กับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีหน้าที่กั้นน้ำหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปอยู่ระหว่างกาบใบและลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bevel gearsเฟืองดอกจอก, ชุดเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกรวย ฟันของเฟือกดอกจอกมีทั้งแบบตรงและแบบเฉียง เฟืองดอกจอกทำหน้าที่ส่งกำลังเพื่อเปลี่ยนแกนหมุนของเพลา โดยจะใช้เฟืองดอกจอก 2 ตัว ประกบกันทำมุม 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graft, Dual Onlayกระดูกปลูกชนิดคู่ประกบ [การแพทย์]
Laminatingการประกบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You trip and fall with your mouth open on one guys...คุณสะดุดล้มลงไป ปากคุณ ไปประกบกับหนุ่มคนหนึ่ง Superhero Movie (2008)
David, just putting it all together it's the most extraordinary accomplishment.เดวิท เอามาประกบด้วยกัน มันเป็นความพิเศษสุด Frost/Nixon (2008)
If we stick to the bush, we can make it.ถ้าเรามีอะไรประกบมันไว้ เราอาจจะไปได้ Hell or High Water (2008)
It's also called the Three Kings and the reason for that is the three Egyptian kings who built the pyramids in Giza built them to mear those stars.และยังเรียกว่าดาวสามกษัติรย์ และสาเหตุที่ กษัติรย์อียิปต์สามพระองค์ สร้างพีรมิด กีซ่าก็เพื่อ ประกบดาวทั้งสาม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- All right. Get a team up his ass tonight.-ถ้างั้น ส่งทีมตามไปประกบคืนนี้เลย Duplicity (2009)
As soon as they call to drop the DeSoto, we'll tail it.ทันทีที่มันมารับเดอโซโตเราจะตามประกบ Public Enemies (2009)
Dude, you got to stay with him.พี่ พี่ต้องอยู่ประกบเขา อะไรนะ ? Sex and Violence (2009)
Put an ATL out on Ope.ฉันจะให้เจ้าหน้าที่คอยตามประกบโอปี้ Service (2009)
Picked up a tail. Got to be feds.ถูกตามประกบตัวอยู่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง Na Triobloidi (2009)
I'll cover him.ฉันจะตามประกบตัวเขาเอง Potlatch (2009)
Erica did some investigation of her own...พื้นที่ลงจอดพร้อมที่เชื่อโยงโดยการประกบกัน V (2009)
I don't want her going two feet without an escort.อย่าปล่อยคุณเธอไปไหนโดยไม่มีใครประกบ Ben 10: Alien Swarm (2009)
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
And I backed up the vent.และได้ประกบกับท่อไอเสีย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
He saw an opportunity and he took it and he seduced the girl.เขาเห็นช่องทางก็เลยเข้าประกบเธอ Shanghai (2010)
Once we knew you were ill, I was tasked to you by Director Fury. I suggest you apologise.ชั้นคือเงาของ SHIELD และชั้นถูกสั่งให้ประกบคุณโดย ดร.ฟูรี่ Iron Man 2 (2010)
Maybe it would help If i started taping youบางทีมันอาจจะดีที่ฉันจะประกบเธอ Lovely (2010)
Within lip reach.ประกบริมฝีปากฉันเลย The Bones That Weren't (2010)
This can be sleazy, so brace yourself.ประกบมือของเราแบบนี้ เพื่อไม่ให้เราตื่นเต้นจนเกินไป Episode #1.12 (2010)
Hey. You're a little early.ถ้าเราเอามาประกบกัน อาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็เป็นได้ มาเร็วไปหน่อยนะ Je Suis Une Amie (2011)
Good. Send two guards with him.ไปเลย ส่ง 2 คนประกบท่าน Coup de Grace (2011)
- Yep, you got your man, right?- นายรู้ตัวประกบใช่มั้ย? Those Kinds of Things (2011)
Huddle up, bros. Let's go deep, baby. Let's go deep.ประกบตัวไว้ เพื่อน ฉันอยากให้นายเจาะ ตัวประกบเข้าไป Those Kinds of Things (2011)
According to Peel, Jarvis waved off an action on an inbound Russian passenger plane.ตามที่พีลบอก จาร์วิสสั่งยกเลิกการบินประกบ เครื่องบินโดยสารมาจากรัสเซีย The Beginning of the End (2011)
Peter, if you want me there when Helen meets the source, I'm gonna need some help.ปีเตอร์ถ้าคุณต้องการให้ฉันประกบติดเธอ ในตอนที่เฮเล็นไปพบกับแหล่งข่าวหละก็ ฉันต้องการความช่วยเหลือด่วน Deadline (2011)
See that?ที่ประกบคู่เอสยูวี Backstopped (2011)
I catch you lip-locked with Nolan Ross.ฉันจับได้ว่าคุณประกบปากกับโนแลน รอส Loyalty (2011)
Put your lips to my ass and kiss it.เอาปากมาประกบตูดฉัน แล้วจูบซะ... The Green Hornet (2011)
Burn them from the side!ประกบยิงข้าง The Green Hornet (2011)
Just peel the two pieces of plastic apartตรงรอยต่อของพลาสติกที่ประกบกัน Bait (2012)
Okay, I dare you to kiss the prettiest girl in the room... on the lips.ฉันขอท้าให้นายจูบผู้หญิงที่สวยที่สุดในห้องนี้ ปากประกบปาก The Perks of Being a Wallflower (2012)
Tail them and stay low. I'm on my way.ตามประกบพวกเขาและกักไว้ก่อน ผมกำลังตามไป Stealing Home (2012)
If they are on the outside of you, it's pulling you around, if they're in front of you, you just don't have the grip.ถ้ามีรถมาประกบข้างๆ รถคุณก็จะถูกผลัก ถ้ามีรถมาบังหน้า รถเราก็ไม่มีแรงเกาะ Episode #18.2 (2012)
I built it from two scooters so I have ended up with two engines, four-wheel drive, the four at the back and four-wheel steering, the four at the front.ผมเอาสกูตเตอร์สองเครื่องมาประกบ มันเลยมีสองเครื่องยนต์ ขับสี่ล้อ สี่ล้อด้านหลัง และเลี้ยวสี่ล้อ อยู่ด้านหน้า Episode #18.4 (2012)
You mean like if you took the photo and the document, shredded them one on top of the other?คุณหมายความว่าเป็นการเอา รูปถ่ายกับเอกสาร ประกบกันแล้วหย่อนลงในเครื่องทำลาย The Partners in the Divorce (2012)
Let her set the pace. Just stay with her.ปล่อยให้หล่อนออกเดินก่อน แค่ประกบหล่อนไว้ Answers (2012)
Accompanied by police he is on his way to the finish and he is the very last participant in this marathon.ตามประกบมาด้วยขบวนของตำรวจ... ...เขากำลังมุ่งหน้าสู่เส้นชัย และเขานับว่า เป็นผู้เข้าวิ่งรั้งท้ายที่สุดในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้ De Marathon (2012)
These guys work in pairs, you know that right?พวกเขาทำงานประกบคู่กัน คุณก็รู้ใช่ไหม In Memoriam (2012)
Bam!แล้ว "ประกบ"... Episode #1.3 (2012)
Bam? How do you...ประกบEpisode #1.3 (2012)
Okay, I'll put undercovers on him.โอเค ผมจะให้ตำรวจนอกเครื่องแบบประกบเขาไว้ Saturn Returns (2012)
Two halves coming together.เมื่อทั้งสองครึ่งมาประกบกัน Silent Hill: Revelation (2012)
- You're so close to Alessa, two halves coming together again, it's changing the world.ทำไมกัน เธออยู่ใกล้กับอเอสซ่าแล้ว ทั้งสองส่วนประกบเข้าด้วยกันอีกครั้ง มันกำลังเปลี่ยนโลก Silent Hill: Revelation (2012)
Standard two-team formation.ใช้แผน 2 ทีมประกบมัน Pacific Rim (2013)
Dink, compensate for the pull of planet G8 and go full throttle!ประกบพวกมันจากใต้น้ำแข็ง และตามเส้นทางพวกมัน Ender's Game (2013)
Ra's wanted me to splice animal DNA to human...ราต้องการให้ผมประกบดีเอ็นเอของสัตว์มนุษย์ ... Son of Batman (2014)
How is it possible for a single splice to destroy an entire fleet of shadows?มันเป็นวิธีการที่เป็นไปได้สำหรับการประกบเดียว ที่จะทำลายกองเรือทั้งหมดของเงา? Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังประกบไส้[n. exp.] (khanompang prakop sai) EN: sandwich   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near
articulate[VI] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ, Syn. join, fit together, combine
articulate[VT] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ
castanets[N] เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers
dovetail into[PHRV] ประกบเข้าด้วยกัน (ปกติใช้กับการประกบไม้)
pair[VI] จับคู่, See also: นำมาเข้าคู่กัน, นำมาประกบคู่, Syn. combine, match, marry, couple, unite, Ant. divorce
pair[VT] จับคู่, See also: นำมาเข้าคู่กัน, นำมาประกบคู่, Syn. combine, match, marry, couple, unite, Ant. divorce
sandwich[N] ขนมปังแซนด์วิช, See also: ขนมปังประกบ, Syn. wich
sandwich[VT] ประกบ, See also: ใส่ไปในระหว่างสองสิ่ง
splice[VT] ต่อเข้า, See also: ประกบเข้า, Syn. join, unite
splice[N] การต่อกัน, See also: การประกบกัน, Syn. joint, link
veneer[N] แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้, Syn. coating, covering, top dressing
veneer[VT] ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้, Syn. coat
veneerer[N] ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
venerability[N] การประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
wainscot[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. paneling, wainscoting
wainscoting[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wainscot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
corbel archn. โค้งรอดยื่นที่ประกบกัน
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
interlay(อินเทอเล') vt. วางอยู่ระหว่าง,วางซ้อน,ประกบ, Syn. interpose
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
rabbet(แรบ'บิท) n.,vi.,vt. (ประกอบด้วย,ประกบ) ช่องเดือยไม้,ปากรางลิ้น,รอยบาก,บาก,บากประกบ., Syn. rebate
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
splice(สไพลซฺ) v.,n. (การ) ต่อ,ต่อเข้า,ประกบเข้า,ฟันเกลียวให้เข้ากัน,ร่วมกัน,การแต่งงาน., See also: splicer n., Syn. unite,joining
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.
wainscot(เวน'สคอท) n. แผ่นไม้ประกบผนัง vt. บุผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wood)
wainscoting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainscotting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
splice(vt) ต่อเข้ากับ,ผูกต่อกัน,ประกบ,ทำให้ติดกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hot dogไส้กรอกที่ประกบด้วยขนมปัง
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組み方[くみかた, kumikata] Thai: วิธีประกบ
組み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top