Search result for

veneer

(40 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veneer-, *veneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veneer[N] แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้, Syn. coating, covering, top dressing
veneer[N] ไม้อัด, See also: ไม้ที่อัดด้วยกาวเป็นชั้นๆ
veneer[VT] ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้, Syn. coat
veneer[N] การหลอกลวง, See also: การแอบซ่อน, การปิดบัง, Syn. facade, semblance
veneerer[N] ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน
veneer(vt) หุ้มชั้นนอก,เคลือบ,ฉาบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veneers and veneeringแผ่นวีเนียร์และการประกอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Veneers.ใหญ่เป็นไม้กระดาน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
If you strip away the veneer of happy domesticity, you may find grief.ถ้าคุณถอดปลอกความสุขภายนอกออกไป คุณอาจพบความโศกเศร้า You Gotta Get a Gimmick (2010)
Sometimes you must look beneath the masculine veneer to find that fragile ego.บางครั้งภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้ Chromolume No. 7 (2010)
Plaque, cavities, fake-looking veneers.ทั้งหินปูน ฟันผุ ฟันปลอม Can You Hear Me Now? (2010)
He got veneers.ก็ไปหาหมอฟันสิ Second Chance at First Line (2011)
You know, under a thin veneer of pragmatism and a few shockingly bad choices.เธอก็รู้ ภายใต้เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย กับแค่ตัวเลือกแย่ๆ ที่น่าตกใจนั่น.. Never Letting Go (2011)
The veneer of impenetrability.ใบหน้าที่เมินเฉย The Penelope Papers (2011)
Well, beneath the privileged upbringing and the wealthy veneer.ข้างใต้เปลือกของการเป็นคนร่ำรวย มีชื่อเสียงนั่น Year's End (2012)
Oh, my God, that's a thin veneer of kindness.โอ้ พระเจ้า มันก็แค่การเสแสร้งเล็กๆ แหละ This Is the End (2013)
A pair of oak veneer cabinets in the Flemish style.ตู้ไม้โอ๊คอัด สองใบในแบบเฟลมมิช The Best Offer (2013)
Oh, a tough cookie, likes to hide her emotions under a hard veneer?โอ้ มันก็เหมือนคุ้กกี้แข็งๆ เธอซ่อนอารมณ์อ่อนไหว ไว้ใต้เปลือกนอกที่แข็งกระด้าง The Greybar Hotel (2014)
And I know you think sororities are some kind of, like, magical sisterhood, but it's actually Game of Thrones once you pull back the veneer.และพ่อรู้ว่าลูกคิดว่าพวกสโมสรนักเรียนเป็นเหมือนกับ เหล่าพี่น้องมหัศจรรย์ แต่จริงแล้วมันเป็นเหมือน Game of Thrones ต่างหาก Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
VENEER    V AH0 N IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veneer    (v) (v @1 n i@1 r)
veneers    (v) (v @1 n i@1 z)
veneered    (v) (v @1 n i@1 d)
veneering    (v) (v @1 n i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furnier {n} | Furniere {pl}veneer | veneers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベニヤ[, beniya] (n) veneer; (P) [Add to Longdo]
一皮剥く;一皮むく[ひとかわむく, hitokawamuku] (exp,v5k) to take a veneer off something [Add to Longdo]
化粧張り[けしょうばり, keshoubari] (n) veneer [Add to Longdo]
合わせ板[あわせいた, awaseita] (n) veneer board; plywood [Add to Longdo]
合板[ごうはん(P);ごうばん(P), gouhan (P); gouban (P)] (n) veneer board; plywood; joint publication; (P) [Add to Longdo]
上張り[うわばり, uwabari] (n) face; coat; veneer [Add to Longdo]
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate [Add to Longdo]
着せる[きせる, kiseru] (v1,vt) (1) to put clothes on (someone); (2) to plate; to gild; to veneer; (3) to accuse (of some crime); to give (a bad name); (P) [Add to Longdo]
薄板[うすいた, usuita] (n) laminate; veneer [Add to Longdo]
無垢材[むくざい, mukuzai] (n) solid wood (as opposed to veneer); natural wood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Veneer \Ve*neer"\, v. t. [imp. & p. p. {Veneered}; p. pr. & vb.
   n. {Veneering}.] [G. furnieren, fourniren, fr. F. fournir to
   furnish. See {Furnish}.]
   To overlay or plate with a thin layer of wood or other
   material for outer finish or decoration; as, to veneer a
   piece of furniture with mahogany. Used also figuratively.
   [1913 Webster]
 
      As a rogue in grain
      Veneered with sanctimonious theory.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Veneer \Ve*neer"\, n. [Cf. G. furnier or fournier. See {Veneer},
   v. t.]
   A thin leaf or layer of a more valuable or beautiful material
   for overlaying an inferior one, especially such a thin leaf
   of wood to be glued to a cheaper wood; hence, external show;
   gloss; false pretense.
   [1913 Webster]
 
   {Veneer moth} (Zool.), any moth of the genus {Chilo}; -- so
    called because the mottled colors resemble those of
    veneering.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 veneer
   n 1: coating consisting of a thin layer of superior wood glued
      to a base of inferior wood [syn: {veneer}, {veneering}]
   2: an ornamental coating to a building [syn: {facing}, {veneer}]
   v 1: cover with veneer; "veneer the furniture to protect it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top