Search result for

marry

(53 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marry-, *marry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marry    [VT] แต่งงาน, See also: สมรส, Syn. espouse, wed
marry    [VT] ประกอบพิธีแต่งงาน, See also: ทำพิธีสมรส
marry    [VI] จับเข้าคู่กัน, See also: เข้ากันได้ดี, Syn. join, wed, match
marry    [VT] จับเข้าคู่กัน, See also: เข้ากันได้ดี
marry up    [PHRV] เข้ารวมกลุ่มกับ, See also: จับกลุ่มกับ, Syn. join up, link up
marry off    [PHRV] หาสามีให้ (ลูกสาว)
marry into    [PHRV] เข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
marry with    [PHRV] แต่งงานกับ
marry above    [PHRV] แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า, Ant. marry beneath
marry beneath    [PHRV] แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า, Ant. marry above

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marryAt the end of March we'll marry.
marryI will never force you to marry him.
marryI might as well marry a bird as marry you.
marryNever have I dreamed of marrying you.
marryI hope that your parents will allow us to marry.
marryYou're too young to marry.
marryIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
marryI might as well die as marry such a man.
marryMother, having thought about it carefully, I don't feel I should marry him.
marryAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marry(แม'รี) v. แต่งงาน,สมรส,ทำพิธีสมรส,ร่วมกันอย่างสนิทสนม,, See also: marrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
marry(vt) แต่งงาน,สมรส,เข้าพิธีวิวาห์
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรส    [V] marry, See also: get married, Syn. แต่งงาน, ออกเรือน, วิวาห์, Ant. หย่า
วิวาห์    [V] marry, See also: wed, Syn. แต่งงาน, สมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ลูกสาวสุดหวงของศิลปินสาวใหญ่จะเข้าวิวาห์ในเดือนธันวาคมปีนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมรส    [V] marry, See also: get married, wed, tie the knot, get hitched, Syn. แต่งงาน, Ant. หย่า, หย่าร้าง, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภา มีบุตรและบุตรี 4 คน, Thai definition: ทำพิธีแต่งงานเพื่ออยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาตามประเพณี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปลูกฝัง    [V] marry off, Example: พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลูกฝังให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน, Thai definition: ตกแต่งให้มีเย้ามีเรือน
ออกเรือน    [V] marry, See also: get married, wed, get hitched, Syn. แต่งงาน, Example: หญิงวัยกลางคนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่ และหมดความสำคัญลง เมื่อลูกเต้าออกเรือนกันไปแล้ว, Thai definition: แยกจากเรือนพ่อแม่ไปอยู่เรือนใหม่ เนื่องจากการแต่งงานมีครอบครัว
แต่งงาน [V] marry, See also: wed, get married, be married, Syn. สมรส, Ant. หย่าร่าง, หย่า, Example: ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
ตบแต่ง    [V] arrange a marriage, See also: marry off one's daughter, Syn. แต่งงาน, สมรส, Example: พ่อแม่จัดการให้เธอตบแต่งกับเพื่อนชายที่ดูใจกันมาหลายปี, Thai definition: จัดให้ลูกสาวมีเรือนตามประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   
สมรส[v.] (somrot) EN: marry ; get married ; wed   FR: se marier ; marier
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)   FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: marry off one's daughter ; arrange a marriage   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARRY    M EH1 R IY0
MARRYING    M EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marry    (v) (m a1 r ii)
marrying    (v) (m a1 r i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイラーテン[, haira-ten] (n) to marry (ger [Add to Longdo]
為替マリー[かわせマリー, kawase mari-] (n) exchange marry [Add to Longdo]
縁付く;縁づく[えんづく, enduku] (v5k,vi) to marry [Add to Longdo]
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (v5g,vi) to marry; (P) [Add to Longdo]
嫁に行く[よめにいく;よめにゆく, yomeniiku ; yomeniyuku] (exp,v5k-s) to marry; to wed [Add to Longdo]
嫁入る[よめいる, yomeiru] (v5r,vt) to wed; to marry a man [Add to Longdo]
玉の輿に乗る[たまのこしにのる, tamanokoshininoru] (exp,v5r) to marry into a family of rank; to marry money [Add to Longdo]
結婚を許す[けっこんをゆるす, kekkonwoyurusu] (exp,v5s) to give permission to marry [Add to Longdo]
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚龄[hūn líng, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] marrying age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marry \Mar"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Married}; p. pr. & vb. n.
   {Marrying}.] [OE. marien, F. marier, L. maritare, fr. maritus
   husband, fr. mas, maris, a male. See {Male}, and cf.
   {Maritral}.]
   1. To unite in wedlock or matrimony; to perform the ceremony
    of joining, as a man and a woman, for life; to constitute
    (a man and a woman) husband and wife according to the laws
    or customs of the place.
    [1913 Webster]
 
       Tell him that he shall marry the couple himself.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To join according to law, (a man) to a woman as his wife,
    or (a woman) to a man as her husband. See the Note to def.
    4.
    [1913 Webster]
 
       A woman who had been married to her twenty-fifth
       husband, and being now a widow, was prohibited to
       marry.                --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. To dispose of in wedlock; to give away as wife.
    [1913 Webster]
 
       Maecenas took the liberty to tell him [Augustus]
       that he must either marry his daughter [Julia] to
       Agrippa, or take away his life.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To take for husband or wife. See the Note below.
    [1913 Webster]
 
   Note: We say, a man is married to or marries a woman; or, a
      woman is married to or marries a man. Both of these
      uses are equally well authorized; but given in marriage
      is said only of the woman.
      [1913 Webster]
 
         They got him [the Duke of Monmouth] . . . to
         declare in writing, that the last king [Charles
         II.] told him he was never married to his mother.
                          --Bp. Lloyd.
      [1913 Webster]
 
   5. Figuratively, to unite in the closest and most endearing
    relation.
    [1913 Webster]
 
       Turn, O backsliding children, saith the Lord; for I
       am married unto you.         --Jer. iii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   {To marry ropes}. (Naut.)
    (a) To place two ropes along side of each other so that
      they may be grasped and hauled on at the same time.
    (b) To join two ropes end to end so that both will pass
      through a block. --Ham. Nav. Encyc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marry \Mar"ry\, interj.
   Indeed! in truth! -- a term of asseveration said to have been
   derived from the practice of swearing by the Virgin Mary.
   [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marry \Mar"ry\, v. i.
   To enter into the conjugal or connubial state; to take a
   husband or a wife.
   [1913 Webster]
 
      I will, therefore, that the younger women marry. --1
                          Tim. v. 14.
   [1913 Webster]
 
   {Marrying man}, a man disposed to marry. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marry
   v 1: take in marriage [syn: {marry}, {get married}, {wed},
      {conjoin}, {hook up with}, {get hitched with}, {espouse}]
   2: perform a marriage ceremony; "The minister married us on
     Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got
     spliced on Hawaii" [syn: {marry}, {wed}, {tie}, {splice}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top