Search result for

shepherd

(58 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shepherd-, *shepherd*, shepher
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shepherd[N] คนเลี้ยงแกะ, Syn. sheepherder
shepherd[N] ผู้ปกป้องผู้อื่น, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้ชี้นำ, ผู้นำทาง, Syn. protector, guide, conductor, Ant. follower
shepherd[N] บาทหลวง, See also: พระ, Syn. bishop
shepherd[VT] ต้อนแกะ, See also: เลี้ยงแกะ
shepherd[VT] ชี้นำ, See also: นำทาง, Syn. guide, conduct, lead
shepherd dog[N] สุนัขเลี้ยงแกะ, Syn. shepherd, sheepherder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
shepherd dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ., Syn. sheep dog

English-Thai: Nontri Dictionary
shepherd(n) คนเลี้ยงแกะ,พระ,บาทหลวง
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Lord is my shepherd, I shall not want...พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะ\ ฉันไม่ต้องการ Birthmarks (2008)
It's the feelings of a shepherd boy who manages the sheep in the fields.มันเป็นความรู้สึกของเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องคอยต้อนแกะในทุ่งหญ้า Beethoven Virus (2008)
Are you sure you want something with shepherd in it?คุณแน่ใจเหรอว่า คุณอยากให้สิ่งนี้กับบางหลวง The Lazarus Project (2008)
The Lord is my shepherd.พระองค์คือผู้ชี้ทาง The Other Boleyn Girl (2008)
The Lord is my shepherd.พระเจ้าคือผู้ชี้นำ The Happening (2008)
The Lord is my shepherd.พระเจ้าคือผู้ชี้นำ The Happening (2008)
The defense calls dr. Jack shepherd to the witness stand.จำเลยขอเบิกตัวพยาน ดร.แจ๊ค เชพเพิร์ด ขึ้นให้การ Eggtown (2008)
Unless you can get him to bang three crack whores and a German shepherd on live TV, no one's gonna give a shit.ยกเว้นแต่คุณจะทำให้เขา ได้เด็กมานอนกอดสักสามคน.. ..หรือสาวบริสุทธิ์เลี้ยงแกะในทีวี จะไม่มีใครติเลยล่ะ The Ugly Truth (2009)
The Lord is my shepherd, I shall..."พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ..." ทุกคน! 2012 (2009)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
We took out the shepherd...เราจัดการคนเลี้ยงแกะ... Acafellas (2009)
The lord is my shepherd,ท่านเป็นผู้ชี้นำผม Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shepherdThe German Shepherd was limping down the street.
shepherdThere were shepherds keeping watch over their flock.
shepherdThe shepherd even when he become a gentleman smells of the lamb.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHEPHERD    SH EH1 P ER0 D
SHEPHERDS    SH EH1 P ER0 D Z
SHEPHERD'S    SH EH1 P ER0 D Z
SHEPHERDED    SH EH1 P ER0 D AH0 D
SHEPHERDING    SH EH1 P ER0 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shepherd    (v) (sh e1 p @ d)
shepherds    (v) (sh e1 p @ d z)
shepherded    (v) (sh e1 p @ d i d)
shepherdess    (n) (sh e2 p @ d e1 s)
shepherding    (v) (sh e1 p @ d i ng)
shepherdesses    (n) (sh e2 p @ d e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäfer {m} | Schäfer {pl}shepherd | shepherds [Add to Longdo]
Schafhirt {m} | Schafhirten {pl}shepherd | shepherds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェパード[, shiepa-do] (n) (1) shepherd; (2) (See ジャーマンシェパード) German sheperd; (P) [Add to Longdo]
シェパードチェック[, shiepa-dochiekku] (n) shepherd's check [Add to Longdo]
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]
セパード[, sepa-do] (n) shepherd [Add to Longdo]
飼い主(P);飼主[かいぬし, kainushi] (n) shepherd; (pet) owner; (P) [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning [Add to Longdo]
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus [Add to Longdo]
牧人[ぼくじん, bokujin] (n) shepherd; herdsman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] shepherd; surname Mu [Add to Longdo]
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, ] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology [Add to Longdo]
牧羊[mù yáng, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ, ] shepherd [Add to Longdo]
牧羊人[mù yáng rén, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, ] shepherd [Add to Longdo]
牧羊者[mù yáng zhě, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄓㄜˇ, ] shepherd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shepherd \Shep"herd\, n. [OE. schepherde, schephirde, AS.
   sce['a]phyrde; sce['a]p sheep + hyrde, hirde, heorde, a herd,
   a guardian. See {Sheep}, and {Herd}.]
   1. A man employed in tending, feeding, and guarding sheep,
    esp. a flock grazing at large.
    [1913 Webster]
 
   2. The pastor of a church; one with the religious guidance of
    others.
    [1913 Webster]
 
   {Shepherd bird} (Zool.), the crested screamer. See
    {Screamer}.
 
   {Shepherd dog} (Zool.), a breed of dogs used largely for the
    herding and care of sheep. There are several kinds, as the
    collie, or Scotch shepherd dog, and the English shepherd
    dog. Called also {shepherd's dog}.
 
   {Shepherd dog}, a name of Pan. --Keats.
 
   {Shepherd kings}, the chiefs of a nomadic people who invaded
    Egypt from the East in the traditional period, and
    conquered it, at least in part. They were expelled after
    about five hundred years, and attempts have been made to
    connect their expulsion with narrative in the book of
    Exodus.
 
   {Shepherd's club} (Bot.), the common mullein. See {Mullein}.
    
 
   {Shepherd's crook}, a long staff having the end curved so as
    to form a large hook, -- used by shepherds.
 
   {Shepherd's needle} (Bot.), the lady's comb.
 
   {Shepherd's plaid}, a kind of woolen cloth of a checkered
    black and white pattern.
 
   {Shephered spider} (Zool.), a daddy longlegs, or harvestman.
    
 
   {Shepherd's pouch}, or {Shepherd's purse} (Bot.), an annual
    cruciferous plant ({Capsella Bursapastoris}) bearing small
    white flowers and pouchlike pods. See Illust. of
    {Silicle}.
 
   {Shepherd's rod}, or {Shepherd's staff} (Bot.), the small
    teasel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shepherd \Shep"herd\, v. t. [imp. & p. p. {Shepherded}; p. pr. &
   vb. n. {Shepherding}.]
   To tend as a shepherd; to guard, herd, lead, or drive, as a
   shepherd. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      White, fleecy clouds . . .
   [1913 Webster]
 
      Shepherded by the slow, unwilling wind. --Shelley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shepherd
   n 1: a clergyman who watches over a group of people
   2: a herder of sheep (on an open range); someone who keeps the
     sheep together in a flock [syn: {sheepherder}, {shepherd},
     {sheepman}]
   v 1: watch over like a shepherd, as a teacher of her pupils
   2: tend as a shepherd, as of sheep or goats

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top