Search result for

ende

(148 entries)
(0.1418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ende-, *ende*. Possible hiragana form: えんで
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n adj ) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง
See also: S. native,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endear    [VT] ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
endemic    [ADJ] เฉพาะพื้นที่, See also: เฉพาะถิ่น, Ant. epidemic
endemic    [N] โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
endeavor    [N] ความพยายาม, See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ, Syn. attempt, effort, try
endeavor    [VT] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ, Syn. attempt, strive, try
endear to    [PHRV] ทำให้เป็นที่รักสำหรับ, See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing    [ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable
endeavour    [N] ความพยายาม, See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, Syn. attempt, effort, try
endeavour    [VI] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, มานะ, บากบั่น, Syn. attempt, strive, try
endearment    [N] การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic-ถิ่นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic diseaseโรคประจำถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic goiter; goitre, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic goitre; goiter, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endergonic processกระบวนการเอนเดอร์โกนิก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
endermatic; endermic-ภายในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endermic injection; injection, intracutaneous; injection, intradermal; injection, intradermicการฉีดเข้าหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endermic; endermatic-ภายในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Endemic Areaการติดเชื้อ,ถิ่นระบาด,ถิ่นของโรค [การแพทย์]
Endemic Disease โรคประจำท้องถิ่น
โรคที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อประชากรกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Endemic plantพืชถิ่นเดียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endemic, plantsพืชพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Endephalinเอ็นเดฟาลิน [การแพทย์]
Endergonicเอนเดอร์โกนิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endeYou must endeavor to improve your English.
endeI'm sure your endeavor will bear fruit.
endeThis play has ended.
endeWe ended this discussion.
endeI was surprised because the concert ended all too soon.
endeI shopped around for my computer and ended up paying $200 less than David.
endeThe party ended at ten o'clock.
endeThe attempt ended in failure.
endeThe play ended all too soon.
endeThe attempt ended in failure for want of support.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี

English-Thai: Nontri Dictionary
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม,อุตสาหะ,บากบั่น,มุมานะ
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกัดตีนถีบ    [V] struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
พยายาม    [V] try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ทำความเข้าใจ    [V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ทำความเข้าใจ    [V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
ความเพียรพยายาม    [N] attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต
ทำความเข้าใจ    [V] try to understand, See also: endeavour to grasp, Example: เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง, Thai definition: พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk ra-ngap) EN: suspended account   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing   FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn lang) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)   FR: garde-boue arrière [m]
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDE    EH1 N D
ENDED    EH1 N D AH0 D
ENDER    EH1 N D ER0
ENDERS    EH1 N D ER0 Z
ENDEAR    EH0 N D IY1 R
ENDEMIC    EH0 N D EH1 M IH0 K
ENDERLE    EH1 N D ER0 AH0 L
ENDERBY    EH1 N D ER0 B IY0
ENDEVCO    EH0 N D EH1 V K OW0
ENDERLIN    EH1 N D ER0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ended    (v) (e1 n d i d)
endear    (v) (i1 n d i@1 r)
endears    (v) (i1 n d i@1 z)
endemic    (n) (e1 n d e1 m i k)
endeared    (v) (i1 n d i@1 d)
endemics    (n) (e1 n d e1 m i k s)
endearing    (v) (i1 n d i@1 r i ng)
endeavour    (v) (i1 n d e1 v @ r)
endearment    (n) (i1 n d i@1 m @ n t)
endeavours    (v) (i1 n d e1 v @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
verwendenใช้ | verwendete, verwendet หรือ verwandte, verwandt |
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
Einsendeschluss(n) |der, pl. Einsendeschlüsse| กำหนดส่ง, See also: S.; der Abgabetermin
verwenden(vt) |verwandte/verwendete, hat verwendet| ใช้ (เป็นคำที่เพราะกว่า benutzen) เช่น Das Gerät darfst du immer verwenden. เธอสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เสมอนะ, See also: S. benutzen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ende {n}ending [Add to Longdo]
Ende {n}bottom [Add to Longdo]
Ende {n}exit [Add to Longdo]
Ende {n}quietus [Add to Longdo]
Ende {n}; Rest {m}tail [Add to Longdo]
Ende gut, alles gutAll's well that ends well [Add to Longdo]
Ende gut, alles gut.All's well that ends well. [Add to Longdo]
Ende {n}; Verfall {m}expiration [Add to Longdo]
Ende {n}; Abschluss {m}finish [Add to Longdo]
Ende einer Datei [comp.]end of file [Add to Longdo]
Ende {n}; Zweck {m}; Ziel {n} (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] endeavor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian [Add to Longdo]
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月末[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
[ごく, goku] Ende, -Pol [Add to Longdo]
極まる[きわまる, kiwamaru] enden [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  ende
     end; ending
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ende [ɛndə] (n) , s.(n )
     bottom; end; ending; exit; expiration; finish; quietus; tail
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top