ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dût

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dût-, *dût*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duty[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่, Syn. matter, affair, chore, charge
duty[N] ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
Dutch[ADJ] เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch[N] ชาวเนเธอร์แลนด์, See also: ภาษาเนเธอร์แลนด์
Dutch[SL] ภรรยา, Syn. Duch
dutiful[ADJ] รับผิดชอบต่อหน้าที่, See also: ทำตามหน้าที่, Syn. amenable, lawful, obedient, Ant. opposed, disobedient
Dutch act[SL] ฆ่าตัวตาย
duty free[ADV] โดยไม่ต้องเสียภาษี, See also: โดยปลอดภาษี
duty free[ADJ] ปลอดภาษี, See also: ไม่ต้องเสียภาษี
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutch(ดัทชฺ) adj. เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) ,เยอรมัน (สแลง) ,-Phr. (go Dutch ให้ต่างคนต่างออกค่าใช้จ่าย) n. ชาวเนเธอร์แลนด์,
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง,ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous
dutiable(ดิว'ทิอะเบิล) adj. ซึ่งต้องเสียภาษี, See also: dutiability n. ดูdutiable
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
death dutyn. ภาษีมรดก
heavy-dutyadj. ทนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
Dutch(adj) เกี่ยวกับชาติฮอลันดา,เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch(n) ชาวฮอลันดา,ชาวเนเธอร์แลนด์,ชาวดัช,ภาษาดัช
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duties of agent and principalหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties, compoundอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. หน้าที่๒. อากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. อากร๒. หน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty cycleรอบทำงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of disclosureหน้าที่เปิดเผยความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of waterหน้าที่ใช้น้ำเพียงที่จำเป็น (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]
Duty ; Dutiesหน้าที่ [TU Subject Heading]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Duty of Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
duty of waterduty of water, ชลภาระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duty-free shopร้านค้าปลอดภาษี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี[N] tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ภาร[N] duty, Syn. ี่หน้าที่, ภาระ, ธุระ, Thai definition: หน้าที่ที่ต้องรับเอา, หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, Notes: (บาลี)
ผลัด[N] shift, See also: duty, Syn. กะ, รอบ, เวร, ผลัดเวร, Example: เขาทำงานผลัดกลางคืน, Thai definition: รอบการเข้าเวร, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
ตามหน้าที่[ADV] functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
นายเวร[N] duty officer, See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ดัชมิลล์[TM] (Datcha Miol) EN: Dutch Mill   FR: Dutch Mill
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTT    D AH1 T
DUTY    D UW1 T IY0
DUTY    D Y UW1 T IY0
DUTCH    D AH1 CH
DUTKA    D AH1 T K AH0
DUTIL    D AH0 T IH1 L
DUTRA    D UW1 T R AH0
DUTKO    D AH1 T K OW0
DUTRO    D AH1 T R OW0
DUTOIT    D UW0 T OY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duty    (n) djˈuːtiː (d y uu1 t ii)
Dutch    (n) dˈʌtʃ (d uh1 ch)
duties    (n) djˈuːtɪz (d y uu1 t i z)
duteous    (j) djˈuːtɪəʴs (d y uu1 t i@ s)
dutiful    (j) djˈuːtɪfəl (d y uu1 t i f @ l)
Dutchman    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
Dutchmen    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
dutiable    (j) djˈuːtɪəʴbl (d y uu1 t i@ b l)
dutifully    (a) djˈuːtɪfəliː (d y uu1 t i f @ l ii)
duty-free    (j) djˌuːtɪ-frˈiː (d y uu2 t i - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, , ] duty; responsibility, #2,200 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
轮换[lún huàn, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] duty roster, #18,928 [Add to Longdo]
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, / ] duty free district, #21,643 [Add to Longdo]
职分[zhí fèn, ㄓˊ ㄈㄣˋ, / ] duty, #132,117 [Add to Longdo]
荷兰盾[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dutch gulden [Add to Longdo]
荷兰语[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Dutch (language) [Add to Longdo]
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
アスベスト[, asubesuto] (n) asbestos (dut [Add to Longdo]
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
アルケミー[, arukemi-] (n) alchemie (dut [Add to Longdo]
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
インク(P);インキ(P)[, inku (P); inki (P)] (n,adj-no) ink (dut [Add to Longdo]
エーテル[, e-teru] (n) ether (dut [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top