ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levy

L EH1 V IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levy-, *levy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy(n) การเกณฑ์ทหาร, Syn. enlistment
levy(n) การจัดเก็บภาษี, Syn. imposing, collecting
levy(vt) เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
levy(vi) เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy(vt) เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy(vi) ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property
levy on(phrv) เรียกเก็บจาก
levy on(phrv) เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy upon
levy upon(phrv) เรียกเก็บจาก
levy upon(phrv) เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
capital levyn. ภาษีเงินทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ,เกณฑ์(ทหาร),ระดมพล,เก็บ(ภาษี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levy๑. จังกอบ, ภาษี๒. การเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
levy๑. การเก็บภาษี๒. การเกณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levy compulsory executionการบังคับยึดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levying warการมั่วสุมเพื่อก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
levyการบังคับยึดทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But i am not fawning over an ass like allan levy just to make a sale.แต่ฉันฉันไม่ใช่พวกขี้ประจบเหมือน แอลลัน ลีวี่ ที่คิดแต่จะขายของ Seder Anything (2009)
You sold allan levy a painting.ขายภาพให้อัลเลน วีลี่ได้หรอ Seder Anything (2009)
Can I... can I... levy a tax?ด้วยความรู้สึก The King's Speech (2010)
The court discussed the annual levy this morning.ทางสภาหารือถึงการจัดเก็บประจำปีเช้านี้ The Wicked Day (2011)
It details the route the levy collection will take.ที่หามาได้คือรายละเอียดบอกเกี่ยวกับการไปเลวี่ With All My Heart (2012)
And the levy route being changed.แล้วท่านก็ยังเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่จะไปเลวี่ With All My Heart (2012)
No, what's insane is a ten-percent levy on baked goods.ไม่ ที่บ้าก็คือการหักภาษี 10 เปอร์เซ็น ของขนมอบนี่ Blood Moon (2013)
It's an Arik Levy and it doesn't come with the building.ผลงานของ Arik Levy และมันไม่ได้มาพร้อมกับโรงแรม Checking In (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ส่วย(n) levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai Definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
เกณฑ์หัด(n) levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai Definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
เก็บภาษี[kep phāsī] (v, exp) EN: levy taxes  FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
ภาษีขาเข้า[phāsī khākhao] (n, exp) EN: import duty ; import levy  FR: taxe d'importation [m]
ภาษีขาออก[phāsī khāøk] (n, exp) EN: export duty ; export levy  FR: taxe d'exportation [f]
ภาษีทรัพย์สิน[phāsī sapsin] (n, exp) EN: capital levy ; wealth tax ; property tax
ส่วย[suay = sūay] (n) EN: levy in kind

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVY L EH1 V IY0
LEVY L IY1 V IY0
LEVY'S L EH1 V IY0 Z
LEVY'S L IY1 V IY0 Z
LEVYING L EH1 V IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levy (v) lˈɛviː (l e1 v ii)
levying (v) lˈɛvɪɪŋ (l e1 v i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Erhebung {f} | Erhebungen {pl}levy | levies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レビ[rebi] (n) (1) levee; (2) levy [Add to Longdo]
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign [Add to Longdo]
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P) [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴収[ちょうしゅう, choushuu] (n,vs) collection; levy; (P) [Add to Longdo]
徴集[ちょうしゅう, choushuu] (n,vs) levying; recruitment [Add to Longdo]
賦課[ふか, fuka] (n,vs) levy; imposition; (P) [Add to Longdo]
聚斂[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (levying of a) heavy taxation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levy \Lev"y\, v. i.
   To seize property, real or personal, or subject it to the
   operation of an execution; to make a levy; as, to levy on
   property; the usual mode of levying, in England, is by
   seizing the goods.
   [1913 Webster]
 
   {To levy on goods and chattels}, to take into custody or
    seize specific property in satisfaction of a writ.
    [1913 Webster] Levyne

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levy \Lev"y\, n. [F. lev['e]e, fr. lever to raise. See {Lever},
   and cf. {Levee}.]
   1. The act of levying or collecting by authority; as, the
    levy of troops, taxes, etc.
    [1913 Webster]
 
       A levy of all the men left under sixty. --Thirlwall.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is levied, as an army, force, tribute, etc. "
    The Irish levies." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The taking or seizure of property on executions to
    satisfy judgments, or on warrants for the collection of
    taxes; a collecting by execution.
    [1913 Webster]
 
   {Levy in mass} [F. lev['e]e en masse], a requisition of all
    able-bodied men for military service.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levy \Lev"y\, v. t. [imp. & p. p. {Levied} (l[e^]v"[i^]d); p.
   pr. & vb. n. {Levying}.]
   1. To raise, as a siege. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise; to collect; said of troops, to form into an army
    by enrollment, conscription, etc.
    [1913 Webster]
 
       Augustine . . . inflamed Ethelbert, king of Kent, to
       levy his power, and to war against them. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise or collect by assessment; to exact by authority;
    as, to levy taxes, toll, tribute, or contributions.
    [1913 Webster]
 
       If they do this . . . my ransom, then,
       Will soon be levied.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) To gather or exact; as, to levy money.
    (b) To erect, build, or set up; to make or construct; to
      raise or cast up; as, to levy a mill, dike, ditch, a
      nuisance, etc. [Obs.] --Cowell. --Blackstone.
    (c) To take or seize on execution; to collect by
      execution.
      [1913 Webster]
 
   {To levy a fine}, to commence and carry on a suit for
    assuring the title to lands or tenements. --Blackstone.
 
   {To levy war}, to make or begin war; to take arms for attack;
    to attack.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levy \Lev"y\ (-[y^]), n.; pl. {Levies} (-[i^]z). [A contr. of
   elevenpence or elevenpenny bit.]
   A name formerly given in Pennsylvania, Maryland, and Virginia
   to the Spanish real of one eighth of a dollar (or 121/2
   cents), valued at eleven pence when the dollar was rated at
   7s. 6d.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 levy
   n 1: a charge imposed and collected
   2: the act of drafting into military service [syn: {levy}, {levy
     en masse}]
   v 1: impose and collect; "levy a fine" [syn: {levy}, {impose}]
   2: cause to assemble or enlist in the military; "raise an army";
     "recruit new soldiers" [syn: {recruit}, {levy}, {raise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top