ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amenable

AH0 M EH1 N AH0 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amenable-, *amenable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amenable[ADJ] ซึ่งยอมให้ทดสอบ
amenable[ADJ] ซึ่งยินดีร่วมมือ, Syn. agreeable
amenable[ADJ] ที่ตอบสนองต่อ, See also: ที่ยอมให้, Syn. responsive, answerable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)

English-Thai: Nontri Dictionary
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you tell him that I'd be more than happy to help out... with lab time and materials, even some space... if-- l don't know what you think-- he might be amenable to sharing.ช่วยบอกเขาหน่อยว่าฉันยินดีจะให้ความช่วยเหลือ เวลาใช้ห้องแล็บ อุปกรณ์ หรือแม้แต่แบ่งห้องแล็บ ฉันว่าเขาคงไม่รังเกียจที่จะใช่ห้องร่วมกันได้ Junior (1994)
And I am fully amenable to that discussion. You know how we've been having... all kinds of fun lately?ฉันพร้อมคุยเต็มที่แล้วล่ะ Legally Blonde (2001)
I did gather that she would be amenable to starting over someplace new.ผมคิดว่า เธอยอมรับ ที่จะเริ่มต้นใหม่กับที่ใหม่ๆ Whores Don't Make That Much (2012)
Yeah, I thought you were amenable to my proposal.ใช่ ฉันคิดว่าเธอตอบตกลงแต่งงานด้วย In the Evening (2013)
Would you be amenable to my speaking with her?คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมจะคุยกับเธอ For the Triumph of Evil (2013)
I'm just here to ask you if you would be amenable to omitting the casino issue from your sermons, and in exchange, we're gonna bring a business here.ผมแค่มาเพื่อขอร้องคุณ ถ้าคุณจะยอมให้ความร่วมมือ ละเว้นการเอ่ยถึงคาสิโนในการเทศน์ Live by Night (2016)
Well, I always find a man more amenable to an offer when I've got his nuts clamped in a vice.ฉันว่าชายคนหนึ่ง จะรับข้อเสนอได้ง่ายขึ้น ตอนฉันใช้คีมหนีบไข่มันไว้ The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amenableThis kind of case is amenable to statistical treatment.

CMU English Pronouncing Dictionary
AMENABLE AH0 M EH1 N AH0 B AH0 L
AMENABLE AH0 M IY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amenable (j) ˈəmˈiːnəbl (@1 m ii1 n @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amenable \A*me"na*ble\, a. [F. amener to lead; ? (L. ad) = mener
   to lead, fr. L. minare to drive animals (properly by
   threatening cries), in LL. to lead; L. minari, to threaten,
   minae threats. See {Menace}.]
   1. (Old Law) Easy to be led; governable, as a woman by her
    husband. [Obs.] --Jacob.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to be brought to account or punishment; answerable;
    responsible; accountable; as, amenable to law.
    [1913 Webster]
 
       Nor is man too diminutive . . . to be amenable to
       the divine government.        --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to punishment, a charge, a claim, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Willing to yield or submit; responsive; tractable.
    [1913 Webster]
 
       Sterling . . . always was amenable enough to
       counsel.               --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amenable
   adj 1: disposed or willing to comply; "someone amenable to
       persuasion" [syn: {amenable}, {conformable}]
   2: readily reacting to suggestions and influences; "a responsive
     student" [syn: {amenable}, {tractable}]
   3: open to being acted upon in a certain way; "an amenable
     hospitalization should not result in untimely death"; "the
     tumor was not amenable to surgical treatment"
   4: liable to answer to a higher authority; "the president is
     amenable to the constitutional court"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top