ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dutch

D AH1 CH   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dutch-, *dutch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Dutch[ADJ] เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch[N] ชาวเนเธอร์แลนด์, See also: ภาษาเนเธอร์แลนด์
Dutch[SL] ภรรยา, Syn. Duch
Dutch act[SL] ฆ่าตัวตาย
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย
Dutch oven[SL] การตดเข้าไปในผ้าห่มที่มีผู้อื่นคลุมโปงอยู่
Dutch treat[SL] ต่างคนต่างจ่าย
Dutch uncle[IDM] ชายที่ให้คำแนะนำตรงๆ เหมือนเป็นพ่อแม่หรือญาติ
Dutch auction[IDM] การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ
Dutch courage[IDM] ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutch(ดัทชฺ) adj. เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) ,เยอรมัน (สแลง) ,-Phr. (go Dutch ให้ต่างคนต่างออกค่าใช้จ่าย) n. ชาวเนเธอร์แลนด์,

English-Thai: Nontri Dictionary
Dutch(adj) เกี่ยวกับชาติฮอลันดา,เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch(n) ชาวฮอลันดา,ชาวเนเธอร์แลนด์,ชาวดัช,ภาษาดัช

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์ Blazing Saddles (1974)
I didn't know your grandma was Dutch!ไม่ยักรู้ว่ายายนายเป็นดัทช์ Blazing Saddles (1974)
Our masks really get us in Dutch, don't they?หน้ากากเราทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่รึ Don Juan DeMarco (1994)
No, no. Do not underestimate the Dutch.ไม่ อย่าประมาทพวกดัทช์ The Man in the Iron Mask (1998)
It's not with the Dutch subsidiary it's not with the German subsidiary.สัญญานี้ไม่ได้ทำกับสำนักงานสาขาเยอรมัน แต่ทำกับบรรษัทไอบีเอ็มในนิวยอร์ก The Corporation (2003)
- Your accent. Pennsylvania Dutch?- สำเนียงคุณ.เพนซิลเวอร์เนีย ดัชท์? National Treasure (2004)
Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.วอลล์สตรีส เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง ที่ชาวดัชท์สร้างเพื่อป้องกันอังกฤษ. National Treasure (2004)
I am not gonna be that little Dutch boy with my finger in the dam no more!ชั้นจะไม่เป็น เด็กน้อยอมมืออีกต่อไป Walk the Line (2005)
I will not leave you like that Dutch boy with your finger in the dam.ผมจะไม่ทิ้งคุณ ทำกับคุณเหมือน เด็กอมมืออีกแล้ว Walk the Line (2005)
It's one of the oldest Dutch Colonials in Long Island.เป็นสไตน์ ดัชเก่าแก่ที่สุดใน ไอซ์แลนด์ The Amityville Horror (2005)
AA It'd be better if we go Dutch.เราไปที่ร้าน "ดัทช์" ดีกว่านะคะ Train Man (2005)
AA No. Let's go Dutch.ไม่ค่ะ ไปร้าน Dutch กันนะคะ Train Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutchDutch courage.
dutchDutch is closely related to German.
dutchIt's double Dutch to me.
dutchLet's go Dutch today.
dutchPotatoes were introduced by the Dutch from Jakarta.
dutchSince neither one of us could afford take the other to the movies, we went Dutch.
dutchThe painting is the work of a Dutch master.
dutchThis area was first settled by the Dutch more than two hundred years ago.
dutchThis art collection is rich in paintings by Dutch masters.
dutchThis may beat the Dutch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดัตช์[N] Dutch, See also: Dutchman, Hollander, Syn. ชาวฮอลล์แลนด์, ชาวฮอลันดา, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน
ชาวฮอลันดา[N] Hollander, See also: Dutch, Syn. ชาวดัทช์, ชาวฮอลแลนด์, Example: สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวฮอลันดา, Count unit: คน
ดัตช์[N] Dutch, See also: Hollander, Syn. ชาวดัตช์, ชาวฮอลันดา, ชาวฮอลแลนด์, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัชมิลล์[TM] (Datcha Miol) EN: Dutch Mill   FR: Dutch Mill
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
ภาษาดัทช์[n. exp.] (phāsā Datch = phāsā Dat) EN: Dutch   FR: néerlandais [m] ; langue néerlandaise [f]
วิลันดา[adj.] (Wilandā) EN: Dutch   FR: hollandais ; néerlandais ; batave
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Dutchman   FR: Hollandais [m] ; Néerlandais [m] ; Batave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTCH    D AH1 CH
DUTCHER    D AH1 CH ER0
DUTCHMAN    D AH1 CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dutch    (n) dˈʌtʃ (d uh1 ch)
Dutchman    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
Dutchmen    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷兰盾[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dutch gulden [Add to Longdo]
荷兰语[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Dutch (language) [Add to Longdo]
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rübenjäter {m}; Abzieher {m}dutch hoe [Add to Longdo]
Schmortopf {m} [cook.]Dutch oven [Add to Longdo]
Ulmensterben {n}Dutch elm disease [Add to Longdo]
Niederländisch-Ostindien {n}Dutch East Indies [Add to Longdo]
Niederländer {m}; Niederländerin {f}; Holländer {m}; Holländerin {f}Dutch man; Dutch woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
オランダ語[オランダご, oranda go] (n) Dutch (language) [Add to Longdo]
オランダ人[オランダじん, oranda jin] (n) Dutchman [Add to Longdo]
オランダ東インド会社[オランダひがしインドがいしゃ, oranda higashi indo gaisha] (n) Dutch East India Company [Add to Longdo]
ストリキニーネ;ストリキニン[, sutorikini-ne ; sutorikinin] (n) (ストリキニーネ is from Dutch) strychnine [Add to Longdo]
ダッチマン[, dacchiman] (n) (sl) Dutchman [Add to Longdo]
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[, penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German [Add to Longdo]
マント(P);マンテル[, manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P) [Add to Longdo]
英蘭戦争[えいらんせんそう, eiransensou] (n) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 German \Ger"man\, n.; pl. {Germans}[L. Germanus, prob. of Celtis
   origin.]
   1. A native or one of the people of Germany.
    [1913 Webster]
 
   2. The German language.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A round dance, often with a waltz movement, abounding
      in capriciosly involved figures.
    (b) A social party at which the german is danced.
      [1913 Webster]
 
   {High German}, the Teutonic dialect of Upper or Southern
    Germany, -- comprising Old High German, used from the 8th
    to the 11th century; Middle H. G., from the 12th to the
    15th century; and Modern or New H. G., the language of
    Luther's Bible version and of modern German literature.
    The dialects of Central Germany, the basis of the modern
    literary language, are often called Middle German, and the
    Southern German dialects Upper German; but High German is
    also used to cover both groups.
 
   {Low German}, the language of Northern Germany and the
    Netherlands, -- including {Friesic}; {Anglo-Saxon} or
    {Saxon}; {Old Saxon}; {Dutch} or {Low Dutch}, with its
    dialect, {Flemish}; and {Plattdeutsch} (called also {Low
    German}), spoken in many dialects.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dutch \Dutch\, a. [D. duitsch German; or G. deutsch, orig.,
   popular, national, OD. dietsc, MHG. diutsch, tiutsch, OHG.
   diutisk, fr. diot, diota, a people, a nation; akin to AS.
   pe['o]d, OS. thiod, thioda, Goth. piuda; cf. Lith. tauta
   land, OIr. tuath people, Oscan touto. The English have
   applied the name especially to the Germanic people living
   nearest them, the Hollanders. Cf. {Derrick}, {Teutonic}.]
   Pertaining to Holland, or to its inhabitants.
   [1913 Webster]
 
   {Dutch auction}. See under {Auction}.
 
   {Dutch cheese}, a small, pound, hard cheese, made from skim
    milk.
 
   {Dutch clinker}, a kind of brick made in Holland. It is
    yellowish, very hard, and long and narrow in shape.
 
   {Dutch clover} (Bot.), common white clover ({Trifolium
    repens}), the seed of which was largely imported into
    England from Holland.
 
   {Dutch concert}, a so-called concert in which all the singers
    sing at the same time different songs. [Slang]
 
   {Dutch courage}, the courage of partial intoxication. [Slang]
    --Marryat.
 
   {Dutch door}, a door divided into two parts, horizontally, so
    arranged that the lower part can be shut and fastened,
    while the upper part remains open.
 
   {Dutch foil}, {Dutch leaf}, or {Dutch gold}, a kind of brass
    rich in copper, rolled or beaten into thin sheets, used in
    Holland to ornament toys and paper; -- called also {Dutch
    mineral}, {Dutch metal}, {brass foil}, and {bronze leaf}.
    
 
   {Dutch liquid} (Chem.), a thin, colorless, volatile liquid,
    {C2H4Cl2}, of a sweetish taste and a pleasant ethereal
    odor, produced by the union of chlorine and ethylene or
    olefiant gas; -- called also {Dutch oil}. It is so called
    because discovered (in 1795) by an association of four
    Hollandish chemists. See {Ethylene}, and {Olefiant}.
 
   {Dutch oven}, a tin screen for baking before an open fire or
    kitchen range; also, in the United States, a shallow iron
    kettle for baking, with a cover to hold burning coals.
 
   {Dutch pink}, chalk, or whiting dyed yellow, and used in
    distemper, and for paper staining. etc. --Weale.
 
   {Dutch rush} (Bot.), a species of horsetail rush or
    {Equisetum} ({Equisetum hyemale}) having a rough,
    siliceous surface, and used for scouring and polishing; --
    called also {scouring rush}, and {shave grass}. See
    {Equisetum}.
 
   {Dutch tile}, a glazed and painted ornamental tile, formerly
    much exported, and used in the jambs of chimneys and the
    like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Dutch was formerly used for German.
      [1913 Webster]
 
         Germany is slandered to have sent none to this
         war [the Crusades] at this first voyage; and that
         other pilgrims, passing through that country,
         were mocked by the Dutch, and called fools for
         their pains.            --Fuller.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dutch \Dutch\, n.
   1. pl. The people of Holland; Dutchmen.
    [1913 Webster]
 
   2. The language spoken in Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dutch
   adj 1: of or relating to the Netherlands or its people or
       culture; "Dutch painting"; "Dutch painters"
   n 1: the people of the Netherlands; "the Dutch are famous for
      their tulips" [syn: {Dutch}, {Dutch people}]
   2: the West Germanic language of the Netherlands

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top