ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dutiable

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dutiable-, *dutiable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutiable(ดิว'ทิอะเบิล) adj. ซึ่งต้องเสียภาษี, See also: dutiability n. ดูdutiable

English-Thai: Nontri Dictionary
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutiableThis camera is dutiable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของต้องพิกัด[n. exp.] (khøng tǿng phikat) EN: dutiable articles   
มูลค่าภาษีศุลกากร[n. exp.] (mūnkhā phāsī sunlakākøn = mūnlakhā phāsī sunlakākøn) EN: customs value ; dutiable value   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dutiable    (j) djˈuːtɪəʳbl (d y uu1 t i@ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dutiable \Du"ti*a*ble\, a. [From {Duty}.]
   Subject to the payment of a duty; as dutiable goods. [U.S.]
   [1913 Webster]
 
      All kinds of dutiable merchandise.    --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dutiable
   adj 1: subject to import tax; "dutiable imports"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top