ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opposed

AH0 P OW1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opposed-, *opposed*, oppos, oppose
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opposed(adj) ซึ่งต่อต้าน, Syn. averse, opposite, against

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-...as opposed to killing one another.แทนที่จะเข่นฆ่ากันและกันด้วย Oh, God! (1977)
and make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย... Schindler's List (1993)
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว Gattaca (1997)
As opposed to a bitter, self-righteous hag who has no friends?ตรงข้ามกับ ยายทึนทึก หัวดื้อ ที่ไม่มีเพื่อนงั้นสิ? 10 Things I Hate About You (1999)
- As opposed to Planet Look At Me, Look At Me.ตรงข้ามกับดาว"มองฉันสิ มองฉันสิ" 10 Things I Hate About You (1999)
All those opposed to chafing please say "aye."ใครที่ไม่เห็นด้วย โปรดพูดว่า อาย Legally Blonde (2001)
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก Legally Blonde (2001)
I think we should hire a... you know, a Frank Sinatra-type, uh, lead singer... as opposed to a James Brown-type lead singer... because, you know, really, let's be honest, there's only oneJames Brown... and, you know, a faux James Brown is really quite intolerable.ผมคิดว่าเราควรจะจ้าง ... คุณรู้ว่าแฟรงก์ซิเนตราประเภทเอ่อ ... นักร้องนำ Wrong Turn (2003)
Now why would they put me out there when I am opposed to everything that they stand for?ทำไมพวกเขายังยอมให้ผมทำงาน ทั้ง ๆ ที่ผมต่อต้านทุกอย่างที่พวกเขาทำ? The Corporation (2003)
It was against his mighty principles. Dr. Crab was opposed my the Baron, my Baron.ด็อกเตอร์แครปแข่งกับบารอน ท่านบารอนของฉัน อยากรู้ความจริงไหม ซายูริ? Memoirs of a Geisha (2005)
Psychopathic as opposed to psychotic.มีอาการทางจิตที่ต่อต้านกับพวกโรคจิต Extreme Aggressor (2005)
I understand some people are opposed to this project.ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับโปรเจ็คต์นี้ Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opposedA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
opposedA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
opposedEvery one opposed it, but Mary and John got married all the same.
opposedEveryone opposed it, but Sally and Bob got married all the same.
opposedEveryone opposed it, but they got married all the same.
opposedHe is opposed to carrying out the new plan.
opposedHe is opposed to the new pain.
opposedHe opposed the plan.
opposedHe opposed the plan to the last.
opposedHer new novel is really interesting as opposed to her last one.
opposedHe was opposed to monopolies.
opposedI am quite opposed to the plan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPPOSED AH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opposed (v) ˈəpˈouzd (@1 p ou1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxermotor { m }opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) { comp } intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[ekusutoranetto] (n) { comp } extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
グランドメニュー[gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
スローフード[suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
ネガフィルム[negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]
レギュラーコーヒー[regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee) [Add to Longdo]
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation) [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
椅子席[いすせき, isuseki] (n) chair seat; chair seating (as opposed to sitting on the floor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oppose \Op*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Opposed}; p. pr. & vb.
   n. {Opposing}.] [F. opposer. See {Ob-}, {Pose}, and cf.2d
   {Appose}, {Puzzle}, n. Cf.L. opponere, oppositum.]
   1. To place in front of, or over against; to set opposite; to
    exhibit.
    [1913 Webster]
 
       Her grace sat down . . .
       In a rich chair of state; opposing freely
       The beauty of her person to the people. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in opposition, with a view to counterbalance or
    countervail; to set against; to offer antagonistically.
    [1913 Webster]
 
       I may . . . oppose my single opinion to his.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To resist or antagonize by physical means, or by
    arguments, etc.; to contend against; to confront; to
    resist; to withstand; as, to oppose the king in battle; to
    oppose a bill in Congress.
    [1913 Webster]
 
   4. To compete with; to strive against; as, to oppose a rival
    for a prize.
    [1913 Webster]
 
       I am . . . too weak
       To oppose your cunning.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To combat; withstand; contradict; deny; gainsay; oppugn;
     contravene; check; obstruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 opposed \opposed\ ([o^]p*p[=o]zd"), opposing \opposing\
   ([o^]p*p[=o]"z[i^]ng),adj.
   1. characterized by active opposition; as, two bitterly
    opposing schools of thought.
 
   Syn: antagonistic, antipathetic, antipathetical, opponent.
     [WordNet 1.5]
 
   2. acting in opposition to; as, the opposing sector of the
    same muscle group.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opposed
   adj 1: being in opposition or having an opponent; "two bitterly
       opposed schools of thought" [ant: {unopposed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top