Search result for

opposed

(49 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opposed-, *opposed*, oppos, oppose
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opposed[ADJ] ซึ่งต่อต้าน, Syn. averse, opposite, against

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As opposed to a chocolate lion.ที่ไม่ใช่สิงโตช็อคโกแลตอะนะ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
As opposed to hundreds of years later... when you're younger.ไม่เหมือนกับหลายร้อยปีที่ผ่านมา เมื่อตอนที่เจ้ายังเป็นเด็ก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It was not hard to imagine, because that he was opposed to General Medrano.It was not hard to imagine, because that he was opposed to General Medrano. Quantum of Solace (2008)
Her father was a government official who opposed the Warlord.พ่อขอเธอเคยเป็น ข้าหลวง ที่ต่อต้าน แม่ทัพ The Forbidden Kingdom (2008)
I'm calling with regard to your request for an interview and to say, having considered it, my client is not necessarily opposed to the idea.ผมโทรมาเพื่อจะแจ้งให้ทราบ เรื่องที่คุณขอสัมภาษณ์ และบอกถึงผลการพิจารณา ว่าท่านปธน.ไม่มีความจำเป็น ตอบปฏิเสธข้อเสนอทางคุณ Frost/Nixon (2008)
As opposed to what?มันเกี่ยวอะไรล่ะ? Frost/Nixon (2008)
As opposed to these other knuckleheads.ที่ตรงข้ามกับพวกที่ำไม่รู้อะไรเลยพวกนี้ Eagles and Angels (2008)
As opposed to what, having it put to sleep?แล้วเถียงอะไรกัน นายให้เอามันไปฉีดยาให้ตายรึ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I figured you wouldn't be opposed to grand theft auto.คิดว่าเธอไม่ขวางแน่ ถ้าหากฉันจะขโมยรถ The Twilight Saga: New Moon (2009)
As opposed to what you want me to do?เหมือนกับขัดขวางสิ่งที่ฉันอยากให้คุณทำ? The Grandfather (2009)
As opposed to wanting what we want when we want it.ต่อสู้กับความอยากของเรา เราอยากได้อะไร เมื่อไหร่ที่เราอยากได้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
As opposed to what?จะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไง? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opposedA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
opposedA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
opposedEvery one opposed it, but Mary and John got married all the same.
opposedEveryone opposed it, but Sally and Bob got married all the same.
opposedEveryone opposed it, but they got married all the same.
opposedHe is opposed to carrying out the new plan.
opposedHe is opposed to the new pain.
opposedHe opposed the plan.
opposedHe opposed the plan to the last.
opposedHer new novel is really interesting as opposed to her last one.
opposedHe was opposed to monopolies.
opposedI am quite opposed to the plan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPOSED    AH0 P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opposed    (v) (@1 p ou1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]
レギュラーコーヒー[, regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee) [Add to Longdo]
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation) [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
椅子席[いすせき, isuseki] (n) chair seat; chair seating (as opposed to sitting on the floor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oppose \Op*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Opposed}; p. pr. & vb.
   n. {Opposing}.] [F. opposer. See {Ob-}, {Pose}, and cf.2d
   {Appose}, {Puzzle}, n. Cf.L. opponere, oppositum.]
   1. To place in front of, or over against; to set opposite; to
    exhibit.
    [1913 Webster]
 
       Her grace sat down . . .
       In a rich chair of state; opposing freely
       The beauty of her person to the people. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in opposition, with a view to counterbalance or
    countervail; to set against; to offer antagonistically.
    [1913 Webster]
 
       I may . . . oppose my single opinion to his.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To resist or antagonize by physical means, or by
    arguments, etc.; to contend against; to confront; to
    resist; to withstand; as, to oppose the king in battle; to
    oppose a bill in Congress.
    [1913 Webster]
 
   4. To compete with; to strive against; as, to oppose a rival
    for a prize.
    [1913 Webster]
 
       I am . . . too weak
       To oppose your cunning.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To combat; withstand; contradict; deny; gainsay; oppugn;
     contravene; check; obstruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 opposed \opposed\ ([o^]p*p[=o]zd"), opposing \opposing\
   ([o^]p*p[=o]"z[i^]ng),adj.
   1. characterized by active opposition; as, two bitterly
    opposing schools of thought.
 
   Syn: antagonistic, antipathetic, antipathetical, opponent.
     [WordNet 1.5]
 
   2. acting in opposition to; as, the opposing sector of the
    same muscle group.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opposed
   adj 1: being in opposition or having an opponent; "two bitterly
       opposed schools of thought" [ant: {unopposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top