Search result for

dutiful

(26 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dutiful-, *dutiful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dutiful[ADJ] รับผิดชอบต่อหน้าที่, See also: ทำตามหน้าที่, Syn. amenable, lawful, obedient, Ant. opposed, disobedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ

English-Thai: Nontri Dictionary
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The message will be dutifully delivered.ข้าจะย้ำเตือนให้ The Thing in the Pit (2010)
I am a dutiful tax payer but what are you guys doing living off my tax?ฉันต้องเสียภาษีทุกปีเพื่อให้รัฐเอามาเลี้ยงดูคนพวกนี้หรือไง? The Man from Nowhere (2010)
Look, it may be time for you to play the dutiful wife, but you can't tell me that fixing your marriage is worth putting people's lives at risk.มันอาจจะเป็นเวลา ที่คุณต้องทำหน้าที่ภรรยา แต่คุณคงไม่บอกผมหรอกนะ \ ว่าการแก้ปัญหาชีวิตคู่ของคุณ มันมีค่าพอที่จะทำให้ชีวิตคนอื่นต้องมาเสี่ยงไปด้วย Wildfire (2010)
Meanwhile, you're his dutiful number two, staring down the street at a car you wish you had.ขณะที่คุณเป็นได้แค่ลูกน้อง เบอร์ 2 มองลงมาบนถนน ฝันถึงรถที่คุณอยากได้ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Such a dutiful boy to make sure his Grace did not lack refreshment.ช่างรู้หน้าที่ดีเสียจริง คอยดูแลไม่ให้ฝ่าบาท ขาดเครื่องดื่มใดๆ You Win or You Die (2011)
You play the role of the dutiful househusband, but you like having that cock sucked often and well.คุณเล่นตามกฏและหน้าที่สามี แต่คุณก็ชอบให้ผู้ชายดูดได้หนูของคุณเหมือนกัน Halloween: Part 1 (2011)
Go and hang out with the family, you know, play the dutiful son, and I promise, by tomorrow, no one will suspect you.กลับไปอยู่กับครอบครัวไป ทำตัวเป็นลูกชายที่มีภารกิจ ฉันสัญา พรุ่งนี้ จะไม่มีใครสงสัยในตัวเธอ Proof (2011)
I'm gonna happily drop everything, play the part of the dutiful,ฉันคงจะมีความสุขที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง และเล่นบทคนซื่อสัตย์ The Role You Were Born to Play (2012)
Billy Bones is a dutiful boatswain who commands enormous respect from his crew as well as from myself.ใครที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่ง จากลูกเรือของเขาตลอดทั้งตัวข้าเอง IV. (2014)
Only the most dutiful of daughters would put her own flesh in a soup...มีแต่ลูกสาวที่กตัญญูอย่างที่สุดเท่านั้น ที่จะยอมใส่เลือดของตัวเองลงในซุป... The Joy Luck Club (1993)
Yes, and my drone dutifully reported it to me.ใช่สิ, พวกนั้นรายงานให้ฉันรู้เรียบร้อยแล้ว Hothead (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามหน้าที่[ADV] functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตัญญู[adj.] (katanyū) EN: good ; dutiful   
ลูกกตัญญู[n. exp.] (lūk katanyū) EN: devoted son ; dutiful son   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTIFUL    D UW1 T IY0 F AH0 L
DUTIFULLY    D UW1 T IY0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dutiful    (j) (d y uu1 t i f @ l)
dutifully    (a) (d y uu1 t i f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pflichtbewusst; pflichtgemäß {adj} | pflichtbewusster | am pflichtbewusstestendutiful | more dutiful | most dutiful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P) [Add to Longdo]
不孝者[ふこうもの, fukoumono] (n) unfilial son; undutiful son; thankless son; unfilial daughter; undutiful daughter; thankless daughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dutiful \Du"ti*ful\, a.
   1. Performing, or ready to perform, the duties required by
    one who has the right to claim submission, obedience, or
    deference; submissive to natural or legal superiors;
    obedient, as to parents or superiors; as, a dutiful son or
    daughter; a dutiful ward or servant; a dutiful subject.
    [1913 Webster]
 
   2. Controlled by, proceeding from, a sense of duty;
    respectful; deferential; as, dutiful affection.
 
   Syn: Duteous; obedient; reverent; reverential; submissive;
     docile; respectful; compliant. -- {Du"ti*ful*ly}, adv.
     -- {Du"ti*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dutiful
   adj 1: willingly obedient out of a sense of duty and respect; "a
       dutiful child"; "a dutiful citizen"; "Patient Griselda
       was a chaste and duteous wife"; [syn: {dutiful},
       {duteous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top