Search result for

clever

(85 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clever-, *clever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
clever-clogs[SL] คนที่มีความรู้มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is clever.Is cleverQuantum of Solace (2008)
Clever.คนฉลาด The Guardian (2010)
I sound clever.ฉันดูฉลาด Emancipation (2008)
Especially since you've cleverly decidedพิเศษสุดตั้งแต่ คุณมีความคิดฉลาดๆ Last Resort (2008)
Forgot just how clever you can be.ลืมไปว่าเธอฉลาดขนาดไหน Pilot (2008)
- Time for some clever tricks, Anakin.-ได้เวลาสำหรับแผนเด็ดของเจ้าแล้ว อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
Hey, that was clever.ฉลาดนะนั่น Downfall of a Droid (2008)
I think that was rather clever.ฉลาดไม่เบาเลยแฮะเรา Bombad Jedi (2008)
Don't get clever, Boris. You don't know him.อย่าคิดว่าคุณฉลาดบอริส คุณไม่รู้จักเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Clever girl...ฉลาดมาก สาวน้อย The Secret of Moonacre (2008)
I'm cleverer than I look.ผมฉลาดกว่าที่พวกคุณคิดนะ My Sassy Girl (2008)
You're a clever girl, Meggie.หนูเป็นเด็กฉลากนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleverA clever student can answer such a question easily.
cleverA clever student would not do such a thing.
cleverA dog is a clever animal.
cleverAlthough he may be clever, he is not wise.
cleverAny clever boy can do it.
cleverBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
cleverBill is the clever of the two brothers.
cleverBoth the boy and the girl are clever.
cleverBut Tony was not a clever boy.
cleverClever as he is, he still cannot solve this math problem.
cleverEven the cleverest students can make silly mistakes.
cleverFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
แยบยล[ADJ] clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล[ADV] cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
พิทูร[ADJ] clever, See also: well versed, erudite, wise, Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เปรื่อง[V] smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
วิสารท[ADJ] clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
แสนรู้[ADJ] intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai definition: มีปัญญาช่างรู้
เจ้าปัญญา[ADJ] wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
เฉลียวฉลาด[ADJ] clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd   
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEVER    K L EH1 V ER0
CLEVERLY    K L EH1 V ER0 L IY0
CLEVERNESS    K L EH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clever    (j) (k l e1 v @ r)
cleverer    (j) (k l e1 v @ r @ r)
cleverly    (a) (k l e1 v @ l ii)
cleverest    (j) (k l e1 v @ r i s t)
cleverness    (n) (k l e1 v @ n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend {adj}smart [Add to Longdo]
clever; gerissen; gewieft {adj}fly [Add to Longdo]
gescheit {adj} | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever [Add to Longdo]
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest [Add to Longdo]
Der gescheite HansClever Hans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme [Add to Longdo]
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] clever [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] clever; pigmies [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, ] clever; wonderful [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] clever; pretty [Add to Longdo]
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] clever wife; ingenious housewife [Add to Longdo]
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, / ] clever; quick-witted [Add to Longdo]
[yǐng, ˇ, / ] clever; gifted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clever \Clev"er\, a. [Origin uncertain. Cf. OE. cliver eager,
   AS. clyfer (in comp.) cloven; or clifer a claw, perh.
   connected with E. cleave to divide, split, the meaning of E.
   clever perh. coming from the idea of grasping, seizing (with
   the mind).]
   1. Possessing quickness of intellect, skill, dexterity,
    talent, or adroitness; expert.
    [1913 Webster]
 
       Though there were many clever men in England during
       the latter half of the seventeenth century, there
       were only two great creative minds.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Be good, sweet maid, and let who will be clever.
                          --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. Showing skill or adroitness in the doer or former; as, a
    clever speech; a clever trick. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. Having fitness, propriety, or suitableness.
    [1913 Webster]
 
       'T would sound more clever
       To me and to my heirs forever.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Well-shaped; handsome. "The girl was a tight, clever wench
    as any was." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. Good-natured; obliging. [U. S.]
 
   Syn: See {Smart}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clever
   adj 1: showing self-interest and shrewdness in dealing with
       others; "a cagey lawyer"; "too clever to be sound" [syn:
       {cagey}, {cagy}, {canny}, {clever}]
   2: mentally quick and resourceful; "an apt pupil"; "you are a
     clever man...you reason well and your wit is bold"-Bram
     Stoker [syn: {apt}, {clever}]
   3: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
     cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
     solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
     {ingenious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top