Search result for

pass by

(39 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass by-, *pass by*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass by[PHRV] (เวลา) ผ่านไป, Syn. fly by, go by, go on
pass by[PHRV] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. pass over
pass by[PHRV] เดินผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน
pass by[PHRV] รู้จักกันในนามของ, Syn. go by

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't just pass by us next time, all right?ครับ คราวหน้าอย่าเดินผ่านกันไปเฉยๆ ล่ะ My Sassy Girl (2008)
Just as beautiful as clouds which pass by the moon.สวยดั่งก้อนเมฆ ที่เคลื่อนผ่านพระจันทร์ Episode #1.8 (2008)
That's why I'm wishing my life would pass by quickly.มันคือเหตุผลที่ชั้นใช้ชีวิตผ่านไปเร็วๆ แบบนี่ไง Episode #1.17 (2009)
You waited for the policemen to pass by and, just like Chihara-sensei did, you passed through the cameras' blind spots and headed for the stairs Megumi-san would travel down.คุณรอให้ตำรวจผ่านไป... ...และ เหมือนกับอ.จิฮาร่าทำ คุณผ่านจุดบอดของกล้อง... ...และมุ่งไปยังบันไดที่เมกุมิซังเดินลงมา... Episode #1.3 (2009)
As these fleeting days pass byhakanaku sugiteyuku เพราะทุกๆวันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Thousands of people pass by there every day.คนเป็นพันๆ คน ผ่านที่นั่นทุกวัน The Blind Banker (2010)
It's totally clear, and we can pass by this whole mess.ไม่ได้ยินหรือ เราจะได้ผ่านรถพวกนี้ไปได้ไง Sorry Grateful (2010)
No, of course not, but he'll pass by.ไม่ แน่นอน แต่เขาจะต้องผ่านไป Unaired Pilot (2010)
I don't like to pass by big surface of water.ฉันไม่ชอบผ่านที่ๆมีน้ำเยอะ Episode #1.3 (2010)
We'll stop for water and push for the mountain pass by nightfall.เราจะหยุดเพื่อหาน้ำ และผ่านเทือกเขานั่นให้ได้ก่อนมืด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
We pass by these people every day.เราเดินผ่านคนเหล่านี้ทุกๆวัน Where Do I Belong? (2011)
We pass by these people every day, but we never look at them.เราเดินผ่านคนพวกนี้ทุกๆวัน แต่เราไม่เคยแม้แต่จะใส่ใจมอง Where Do I Belong? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass byDon't let opportunities pass by.
pass byHe killed time in a coffee shop watching girls pass by.
pass byI am used to hearing the train pass by my house.
pass byI cannot let the remark pass by in silence.
pass byI stepped aside for her to pass by.
pass byLet's pass by the church.
pass byThe years pass by quickly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่านพ้น[V] pass by, See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross, Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป, เลยไป, Example: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
คล้อยหลัง[V] pass by, See also: move by, turn one's neck, Syn. พ้นไป, Example: พอคุณครูคล้อยหลังไปได้สักครู่ นักเรียนก็จับกลุ่มคุยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อยหลัง[v.] (khløilang) EN: pass by ; move by ; turn one's neck   
ผ่านมา[v.] (phān mā) EN: pass by ; be passing   FR: passer ; s'écouler
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross   FR: dépasser ; franchir

Japanese-English: EDICT Dictionary
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across [Add to Longdo]
行き掛かる[ゆきかかる, yukikakaru] (v5r) to be about to go; to start going; to pass by [Add to Longdo]
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much [Add to Longdo]
通りすがり[とおりすがり, toorisugari] (n,adj-no) on the way; passing; that happen to pass by [Add to Longdo]
通りすがる[とおりすがる, toorisugaru] (v5r,vi) (See 通り掛かる・とおりかかる) to happen to pass by; to pass by [Add to Longdo]
通り掛かる(P);通りかかる[とおりかかる, toorikakaru] (v5r,vi) to happen to pass by; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路过[lù guò, ㄌㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] pass by or through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass by
   v 1: move past; "A black limousine passed by when she looked out
      the window"; "He passed his professor in the hall"; "One
      line of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by},
      {pass by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top