ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

useles

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -useles-, *useles*, usele
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
useless[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้, Syn. worthless, unusable, Ant. useful
useless[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. ineffective, Ant. efficient
uselessly[ADV] อย่างไม่มีประโยชน์, Syn. vainly
uselessness[N] การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness[N] การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing

English-Thai: Nontri Dictionary
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน Night and Fog (1956)
But he fought again, and this time he knew the fight was useless.แต่เขาต่อสู้อีกครั้ง และในครั้งนี้เขารู้ว่าการต่อสู้ก็ ไม่มีประโยชน์ The Old Man and the Sea (1958)
- Get out! British, you see! Useless.อังกฤษ คุณเห็น ไร้ประโยชน์ ถ้าฉัน มี ลูเกอร์ Help! (1965)
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ Help! (1965)
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์ Help! (1965)
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง Suspiria (1977)
Useless.ไม่ได้เรื่อง. Return of the Condor Heroes (1983)
If we don't show you some colors, you would think that everyone in Chong Yang Palace are useless.ถ้าพวกข้าไม่แสดงฝีมือซะบ้าง, เจ้าจะนึกว่าคนในตำหนักเต็งเอี๊ยงไร้ฝีมือ. Return of the Condor Heroes (1983)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
a weapon unused is a useless weapon.อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์ Spies Like Us (1985)
It happened again! David, the girl is absolutely useless.ผมไม่เป็นไร Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uselesAll his efforts were useless.
uselesAll my efforts turned out to be useless.
uselesDesist from useless resistance.
uselesDon't waste your allowance on useless things.
uselesHe regards so-called compulsory education as useless.
uselesHis book are almost useless.
uselesHis books are almost useless.
uselesHis negative attitude rendered all my efforts useless.
uselesHis new secretary proved useless.
uselesI can't work at all with all these useless calls coming in.
uselesIt is useless even if I discuss with you.
uselesIt is useless to discuss the matter any further.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า[ADJ] useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไร้คุณค่า[ADJ] useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai definition: ไม่มีประโยชน์
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าดาย[ADJ] useless, Example: เขาน่าจะหาอะไรทำ ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เปล่าดาย เงียบเหงาอย่างนี้, Thai definition: ที่หาประโยชน์ไม่ได้
ไม่เอาไหน[ADV] uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently   
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi phon) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless   
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī prayōt) EN: useless   FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[adj.] (plāodāi) EN: useless   
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary
USELESS    Y UW1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
useless    (j) jˈuːsləs (y uu1 s l @ s)
uselessly    (a) jˈuːsləsliː (y uu1 s l @ s l ii)
uselessness    (n) jˈuːsləsnəs (y uu1 s l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] useless; superfluous, #299,513 [Add to Longdo]
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
毫无用处[háo wú yòng chù, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] useless [Add to Longdo]
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] useless person [Add to Longdo]
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top