Search result for

troops

(70 entries)
(0.1047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troops-, *troops*, troop
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troops    [N] กองกำลัง, See also: กองทหาร
troops    [N] กลุ่ม, See also: พวก, กอง, ฝูง
troops    [N] กองทหาร, Syn. corps, soldiers, armed forces

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
When your troops are gone, I sign.เมื่อกองทัพคุณไปก่อน ผมถึงเอาด้วย The Great Dictator (1940)
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ The Great Dictator (1940)
Then I remove my troops after.เซ็นบุ๊บ ไปบั๊บ The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
The troops are coming!มีทหารมาทางนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร How I Won the War (1967)
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Are the troops in readiness?คือกองกำลังในการเตรียมความ พร้อมหรือไม่ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troopsA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
troopsCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
troopsHe is commander of our troops.
troopsIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
troopsOur troops engaged with the enemy.
troopsOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
troopsPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
troopsTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
troopsThat captain handles his troops well.
troopsThe authorities sent in troops to quell the riot.
troopsThe enemy flung fresh troops into the battle.
troopsThe enemy troops closed in on the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเดินเท้า    [N] forces, See also: troops, Syn. กองทหาร, ทหาร, กองพล, Example: เขาต้องฝึกกับพวกพลเดินเท้าด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกติกา, Count unit: คน, กอง, Thai definition: กองทัพของทหาร
พยุหเสนา    [N] army, See also: troops, legions, hordes, unit, Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า, Count unit: นาย, Thai definition: หมู่เสนา
พยุหแสนยา    [N] troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count unit: นาย, Thai definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พยุหะ    [N] procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
พล    [N] forces, See also: troops, army, Syn. ทหาร, กำลังพล, กำลัง, กองพล, Example: ผู้บัญชาการรบได้วางแผนเพื่อลำเลียงพลของฝ่ายวอชิงตันในการทำสงครามที่ยอร์คทาวน์, Count unit: นาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลากร    [N] troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
ทัพ    [N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
รี้พล    [N] army, See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions, Syn. กระบวนทหาร, กองทหาร, Example: สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
กองกำลัง    [N] troops, See also: forces, Example: เขาทำงานให้กับกองกำลังป้องกันราชอาณาจักร, Count unit: กอง
กองทหาร    [N] troops, See also: forces, army, Example: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng thahān) EN: transport troops   FR: transporter des troupes
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army   FR: force armée [f]
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākradān) EN: line of troops ; line formation   
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amerikan) EN: American troops   FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROOPS    T R UW1 P S
TROOPS'    T R UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troops    (v) (t r uu1 p s)
troopship    (n) (t r uu1 p sh i p)
troopships    (n) (t r uu1 p sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops) [Add to Longdo]
海外派兵[かいがいはへい, kaigaihahei] (n) troops overseas [Add to Longdo]
格闘戦部隊[かくとうせんぶたい, kakutousenbutai] (n) shock troops [Add to Longdo]
観閲[かんえつ, kan'etsu] (n,vs) inspection (of troops) [Add to Longdo]
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force [Add to Longdo]
空挺隊[くうていたい, kuuteitai] (n) paratroops [Add to Longdo]
空挺部隊[くうていぶたい, kuuteibutai] (n) airborne troops [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n,n-suf) army; force; troops; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵队[bīng duì, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] troops [Add to Longdo]
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, / ] troops and horses; military forces [Add to Longdo]
戎行[róng háng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] troops; military affairs [Add to Longdo]
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting [Add to Longdo]
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] troops deployed to mislead the enemy [Add to Longdo]
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] troops under one's command; subordinate [Add to Longdo]
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, / ] troops attached to a unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  troops
      n 1: soldiers collectively [syn: {military personnel},
           {soldiery}, {troops}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top