ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soldiers

S OW1 L JH ER0 Z   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soldiers-, *soldiers*, soldier
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soldiersทหาร [TU Subject Heading]
Soldiers' librariesห้องสมุดของทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hand grenades, soldiers.มารับระเบิด ทหาร The Great Dictator (1940)
Your soldiers are there.ทหารคุณยังอยู่ The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา The Great Dictator (1940)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
I'll do what I can to tire her out, sir, so these young soldiers don't get hurt.ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันสามารถที่ จะออกยางของเธอครับ เพื่อให้ทหารหนุ่มสาวเหล่านี้ ไม่ได้รับบาดเจ็บ How I Won the War (1967)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
Some soldiers are going to come out of the din of battle and are going to thank us.ทหารบางคนกำลังจะออกจาก มา ของการต่อสู้และจะขอบคุณเรา How I Won the War (1967)
If you have any pity, get your soldiers to shoot our poor people.เพราะความดีงดันของคุณ ทําให้เด็กพวกนั้นต้องรับเคราะห์ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soldiersA fierce battle was fought by the soldiers.
soldiersAll the soldiers stood side by side.
soldiersAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
soldiersAll the soldiers were gallant.
soldiersA lot of soldiers were killed here.
soldiersA lot of villagers were killed by soldiers.
soldiersAs soldiers they went to the front.
soldiersCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
soldiersHe yelled out an order to the soldiers.
soldiersLet's pretend that we are soldiers.
soldiersMany soldiers died a hero's death.
soldiersMany soldiers were killed in World War II.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēng mō) EN: watermelon soldiers   FR: soldats pastèques [mpl]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
โยธา[n.] (yōthā) EN: troops ; forces ; soldiers   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLDIERS    S OW1 L JH ER0 Z
SOLDIERS'    S OW1 L JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soldiers    (v) sˈoulʤəz (s ou1 l jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike, #2,282 [Add to Longdo]
兵员[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] soldiers; troops, #36,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room [Add to Longdo]
横列[おうれつ, ouretsu] (n) rank (e.g. of soldiers) [Add to Longdo]
帰投[きとう, kitou] (n,vs) return to base of soldiers, military aircraft or ships [Add to Longdo]
偽兵[ぎへい, gihei] (n) dummy soldiers [Add to Longdo]
軍士[ぐんし, gunshi] (n) soldiers [Add to Longdo]
軍人勅諭[ぐんじんちょくゆ, gunjinchokuyu] (n) Imperial Rescript to Soldiers and Sailors (1882) [Add to Longdo]
軍旅[ぐんりょ, gunryo] (n) army; soldiers; war [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top