ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

軍勢

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -軍勢-, *軍勢*
Japanese-English: EDICT Dictionary
軍勢[ぐんぜい, gunzei] (n) military forces; hosts; troops [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
Napoleon's army now advanced and a great battle begins.ナポレオンの軍勢は今や進撃し、大きな戦いが始まる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A puny force of 20 behind enemy lines, launching an incursion against Raphael and his loyalists.[JA] 高が20の軍勢で ラファエルと支持者に 侵攻するなんて Captives (2014)
So is a massive army of octopi.[JA] 敵は巨大な蛸の軍勢 Penguins of Madagascar (2014)
We can't defend the gate against 100,000 men.[JA] 嵐が過ぎ去るのを待てと? 10万の軍勢から城門を守ることはできない Mockingbird (2014)
He has an army of undead with him.[JA] ゾンビの軍勢を連れてる Resident Evil: The Final Chapter (2016)
When Jon Snow returns with the wildlings, we could have thousands more men.[JA] ジョン・スノウが野人と帰還すれば 何千人もの軍勢が加勢します Kill the Boy (2015)
Your pretty crow said 1,000 men are nesting there.[JA] お前の可愛いカラスによると 1000人の軍勢らしいぞ Two Swords (2014)
Mance Rayder marches on the Wall with an army of 100,000.[JA] マンスレイダーは10万の軍勢で壁へ向かっています Two Swords (2014)
Again, "Huge army of octopi."[JA] もう一回 「巨大な蛸の軍勢 Penguins of Madagascar (2014)
Witnesses state that you refused to leave his bedside Even as stannis's army closed in.[JA] スタニスの軍勢が迫ってきてるのに 彼の側から離れるのを拒んだと証言がある Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
I hear that this is your first Wimbledon, and you're gonna go all the way.[CN] - 聽說你第一次來溫布敦, 對冠軍勢在必得 Wimbledon (2004)
You want to sit here and hold off a SS battalion...[JA] - SSの軍勢を相手にしようってか? Fury (2014)
You saved us from Mance Rayder's army.[JA] マンス・レイダーの軍勢から救っていただきました High Sparrow (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top