ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

army

AA1 R M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -army-, *army*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
army(n) กลุ่ม, See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
army(n) กองทัพ, See also: กองทหาร, Syn. armed force, soldiery
army brat(sl) เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำงานในกองทัพบก
army captain(n) ร้อยเอก
army officer(n) ทหารบก
army engineer(n) ทหารช่าง
army commander(n) จอมทัพ
army lieutenant(n) ร้อยโท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก, กองทหารบก, กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม, กลุ่มคนขนาดใหญ่
army antสมาชิกของกองทัพมดจำพวก Dorylinae., Syn. driver ant
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง, คล้ายเชื้อหมัก
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
regular armyn. กองทัพทหารประจำการที่ถาวร, See also: regular army ทหารประจำการ

English-Thai: Nontri Dictionary
army(n) กองทัพบก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armyกองทัพบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Army Attaché; Attaché, Armyผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, redกองทัพแดง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, regular; army, standingกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, standing; army, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Army general(jargon) พลเอกอาวุโส เป็นยศทหารบกที่สูงกว่าพลเอก แต่ไม่ใช่จอมพล ปรากฎในบางประเทศ, See also: Generaloberst, Syn. Senior General
army ranger(n) หน่วยจู่โจม (กองทัพบกสหรัฐ) หรือทับศัพท์ว่า เรนเจอร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
The army came.กองทัพมา The Ugly American (1963)
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ Help! (1965)
Old army place.สถานที่ที่คือที่รู้จักกันดีของการ พักผ่อน Help! (1965)
I went to the Army court.ฉันไปที่ศาลทหาร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
After breakfasting in Paddington, we was transferred to the Second Army for Rhine and Other Rivers.เราถูกย้ายไปที่สองกองทัพ สำหรับไรน์และแม่น้ำอื่น ๆ How I Won the War (1967)
I've always been treated by the army as top drawer.เป็นลิ้นชักด้านบน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armyA great number of citizens went into the army.
armyAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
armyAn army travels on its stomach. [ Proverb ]
armyDuring the war, he served in the army.
armyGermany then had a powerful army.
armyHe entered the army.
armyHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
armyHe is an army officer.
armyHe received an honorable discharge from the army.
armyHe retired from the army 20 years ago.
armyHe was dismissed from the army.
armyHe was drafted into the army.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่ทัพ(n) army leader, Count Unit: คน
ทัพบก(n) army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai Definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
แม่ทัพ(n) commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ
พยุหเสนา(n) army, See also: troops, legions, hordes, unit, Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา
พยุหแสนยา(n) troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลากร(n) troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
พหล(n) army, See also: powerful army, Syn. กองทัพ, Example: กษัตริย์ของประเทศศัตรูได้เกณฑ์พหลไพร่พลมาเป็นอันมากเพื่อตีเมือง, Count Unit: กอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทหารบก(n) army officer, Syn. ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ, Example: ทหารเรือบางส่วนรู้สึกว่า ทหารบกกลุ่มหนึ่งกำลังจะก่อการจลาจลขึ้น, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารที่ทำการรบทางภาคพื้นดิน
ทหารช่าง(n) army engineer, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, Thai Definition: หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ
ร้อยโท(n) army lieutenant, See also: first lieutenant, Example: ใน ร.ศ. 130 มีนายร้อยตรี และร้อยโทหลายคนที่เป็นกบฏ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
จตุรงค์[jaturong] (n) EN: the four arms of an ancient army
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
โขยง[khayōng] (x) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock  FR: groupe de personnes [ nm ]
กอง[køng] (n) EN: army ; armed forces ; troops  FR: armée [ f ] ; forces (armées) [ fpl ] ; troupes [ fpl ]
กอง[køng] (n) EN: [ classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army ]  FR: [ classificateur : piles ou tas ]
กองทหาร[køng thahān] (n) EN: army ; troops ; forces  FR: armée [ f ] ; troupes [ fpl ] ; forces armées [ fpl ]
กองทัพ[køngthap] (n) EN: army ; army corps ; troops ; forces  FR: armée [ f ] ; troupes [ fpl ] ; forces armées [ fpl ]
กองทัพบก[køngthap bok] (n, exp) EN: army ; ground force  FR: armée [ f ] ; armée de terre [ f ] ; force terrestre [ f ] ; infanterie [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARMY AA1 R M IY0
ARMY'S AA1 R M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
army (n) ˈaːmiː (aa1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms, #619 [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] army; armed forces; troops; force; unit, #1,650 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage, #2,718 [Add to Longdo]
陆军[lù jūn, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] army, #8,414 [Add to Longdo]
军民[jūn mín, ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄣˊ, / ] army-civilian; military-masses; military-civilian, #9,989 [Add to Longdo]
军政[jūn zhèng, ㄐㄩㄣ ㄓㄥˋ, / ] army and government, #17,694 [Add to Longdo]
军衔[jūn xián, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˊ, / ] army rank; military rank, #24,825 [Add to Longdo]
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, / ] army provisions; rations and fodder, #24,972 [Add to Longdo]
军旅[jūn lǚ, ㄐㄩㄣ ㄌㄩˇ, / ] army, #28,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armee { f }; Heer { n } | Armeen { pl }; Heere { pl } | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Heer { n } | Heere { pl }army | armies [Add to Longdo]
Heeresführer { m }army commander [Add to Longdo]
Heereslager { n }army camp [Add to Longdo]
Heeresschar { f }army troop [Add to Longdo]
Sanitätstruppe { f }army medical corps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミー(P);アーミィ[a-mi-(P); a-mii] (n) army; (P) [Add to Longdo]
アーミーブルー[a-mi-buru-] (n) army blue [Add to Longdo]
アーミールック[a-mi-rukku] (n) army look [Add to Longdo]
アルメニア[arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アンザック[anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
ソ連軍[ソれんぐん, so rengun] (n) Soviet army [Add to Longdo]
ロシア軍隊[ロシアぐんたい, roshia guntai] (n) Russian army [Add to Longdo]
ロ軍[ロぐん, ro gun] (n) (abbr) (See ロシア軍隊) Russian army [Add to Longdo]
一軍[いちぐん, ichigun] (n, adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P) [Add to Longdo]
一軍を率いて[いちぐんをひきいて, ichigunwohikiite] (exp) at the head of an army [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Army \Ar"my\, n. [F. arm['e]e, fr. L. armata, fem. of armatus,
   p. p. of armare to arm. Cf. {Armada}.]
   1. A collection or body of men armed for war, esp. one
    organized in companies, battalions, regiments, brigades,
    and divisions, under proper officers.
    [1913 Webster]
 
   2. A body of persons organized for the advancement of a
    cause; as, the Blue Ribbon Army.
    [1913 Webster]
 
   3. A great number; a vast multitude; a host.
    [1913 Webster]
 
       An army of good words.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Standing army}, a permanent army of professional soldiers,
    as distinguished from militia or volunteers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 army
   n 1: a permanent organization of the military land forces of a
      nation or state [syn: {army}, {regular army}, {ground
      forces}]
   2: a large number of people united for some specific purpose
   3: the army of the United States of America; the agency that
     organizes and trains soldiers for land warfare [syn: {United
     States Army}, {US Army}, {U. S. Army}, {Army}, {USA}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top