ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

army

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -army-, *army*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
army(n) กลุ่ม, See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
army(n) กองทัพ, See also: กองทหาร, Syn. armed force, soldiery
army brat(sl) เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำงานในกองทัพบก
army captain(n) ร้อยเอก
army officer(n) ทหารบก
army engineer(n) ทหารช่าง
army commander(n) จอมทัพ
army lieutenant(n) ร้อยโท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก, กองทหารบก, กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม, กลุ่มคนขนาดใหญ่
army antสมาชิกของกองทัพมดจำพวก Dorylinae., Syn. driver ant
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง, คล้ายเชื้อหมัก
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
regular armyn. กองทัพทหารประจำการที่ถาวร, See also: regular army ทหารประจำการ

English-Thai: Nontri Dictionary
army(n) กองทัพบก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armyกองทัพบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Army Attaché; Attaché, Armyผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, redกองทัพแดง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, regular; army, standingกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, standing; army, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Army general(jargon) พลเอกอาวุโส เป็นยศทหารบกที่สูงกว่าพลเอก แต่ไม่ใช่จอมพล ปรากฎในบางประเทศ, See also: Generaloberst, Syn. Senior General
army ranger(n) หน่วยจู่โจม (กองทัพบกสหรัฐ) หรือทับศัพท์ว่า เรนเจอร์

WordNet (3.0)
army(n) a permanent organization of the military land forces of a nation or state, Syn. ground forces, regular army
army(n) a large number of people united for some specific purpose
armyworm(n) noctuid moth larvae that travel in multitudes destroying especially grass and grain, Syn. Pseudaletia unipuncta, army worm
armyworm(n) moth whose destructive larvae travel in multitudes, Syn. Pseudaletia unipuncta
armyworm(n) larva of fungus gnat that feed on cereals and other grains; they march in large companies in regular order when the food is exhausted

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Army

n. [ F. armée, fr. L. armata, fem. of armatus, p. p. of armare to arm. Cf. Armada. ] 1. A collection or body of men armed for war, esp. one organized in companies, battalions, regiments, brigades, and divisions, under proper officers. [ 1913 Webster ]

2. A body of persons organized for the advancement of a cause; as, the Blue Ribbon Army. [ 1913 Webster ]

3. A great number; a vast multitude; a host. [ 1913 Webster ]

An army of good words. Shak. [ 1913 Webster ]


Standing army, a permanent army of professional soldiers, as distinguished from militia or volunteers.
[ 1913 Webster ]

Army organization

. The system by which a country raises, classifies, arranges, and equips its armed land forces. The usual divisions are: (1) A regular or active army, in which soldiers serve continuously with the colors and live in barracks or cantonments when not in the field; (2) the reserves of this army, in which the soldiers, while remaining constantly subject to a call to the colors, live at their homes, being summoned more or less frequently to report for instruction, drill, or maneuvers; and (3) one or more classes of soldiers organized largely for territorial defense, living at home and having only occasional periods of drill and instraction, who are variously called home reserves (as in the table below), second, third, etc., line of defense (the regular army and its reserves ordinarily constituting the first line of defense), territorial forces, or the like. In countries where conscription prevails a soldier is supposed to serve a given number of years. He is usually enrolled first in the regular army, then passes to its reserve, then into the home reserves, to serve until he reaches the age limit. It for any reason he is not enrolled in the regular army, he may begin his service in the army reserves or even the home reserves, but then serves the full number of years or up to the age limit. In equipment the organization of the army is into the three great arms of infantry, cavalry, and artillery, together with more or less numerous other branches, such as engineers, medical corps, etc., besides the staff organizations such as those of the pay and subsistence departments. [ Webster 1913 Suppl. ]

[ 1913 Webster ]

Army worm

(Zool.) (a) A lepidopterous insect, which in the larval state often travels in great multitudes from field to field, destroying grass, grain, and other crops. The common army worm of the northern United States is the noctuid moth (Pseudaletia unipuncta, formerly Leucania unipuncta. The name is often applied to other related species, as the cotton worm. (b) The larva of a small two-winged fly (Sciara), which marches in large companies, in regular order. See Cotton worm, under Cotton.
Syn. -- army worm [ 1913 Webster ]

2. the larva of the fungus gnat; -- they march in large companies in regular order. [ WordNet 1.5 ]

Variants: armyworm

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Army!ทหารบก! Iron Man 2 (2010)
Army contracts.รับเหมาจากกองทัพ Schindler's List (1993)
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน Schindler's List (1993)
The German Army wants to find out where it came from.กองทัพอยากรู้มันมาจากไหน Schindler's List (1993)
That's right. It's good for the Army.- ผลิตปลอกกระสุน Schindler's List (1993)
You have been liberated... by the Soviet Army !โดยกองทัพโซเวียต ผ่านโปแลนด์มารึเปล่า Schindler's List (1993)
"as the army of unspeakable figures...ของกองทัพสัตว์ประหลาดอันน่าสยดสยองเหล่านี้ In the Mouth of Madness (1994)
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
"Tomainia has the greatest army.""โทไมเนีย มีกองทัพที่เกรียงไกร." The Great Dictator (1940)
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armyA great number of citizens went into the army.
armyAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
armyAn army travels on its stomach. [ Proverb ]
armyDuring the war, he served in the army.
armyGermany then had a powerful army.
armyHe entered the army.
armyHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
armyHe is an army officer.
armyHe received an honorable discharge from the army.
armyHe retired from the army 20 years ago.
armyHe was dismissed from the army.
armyHe was drafted into the army.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่ทัพ(n) army leader, Count Unit: คน
ทัพบก(n) army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai Definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
แม่ทัพ(n) commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ
พยุหเสนา(n) army, See also: troops, legions, hordes, unit, Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา
พยุหแสนยา(n) troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลากร(n) troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
พหล(n) army, See also: powerful army, Syn. กองทัพ, Example: กษัตริย์ของประเทศศัตรูได้เกณฑ์พหลไพร่พลมาเป็นอันมากเพื่อตีเมือง, Count Unit: กอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทหารบก(n) army officer, Syn. ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ, Example: ทหารเรือบางส่วนรู้สึกว่า ทหารบกกลุ่มหนึ่งกำลังจะก่อการจลาจลขึ้น, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารที่ทำการรบทางภาคพื้นดิน
ทหารช่าง(n) army engineer, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, Thai Definition: หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ
ร้อยโท(n) army lieutenant, See also: first lieutenant, Example: ใน ร.ศ. 130 มีนายร้อยตรี และร้อยโทหลายคนที่เป็นกบฏ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
จตุรงค์[jaturong] (n) EN: the four arms of an ancient army
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
โขยง[khayōng] (x) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock  FR: groupe de personnes [ nm ]
กอง[køng] (n) EN: army ; armed forces ; troops  FR: armée [ f ] ; forces (armées) [ fpl ] ; troupes [ fpl ]
กอง[køng] (n) EN: [ classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army ]  FR: [ classificateur : piles ou tas ]
กองทหาร[køng thahān] (n) EN: army ; troops ; forces  FR: armée [ f ] ; troupes [ fpl ] ; forces armées [ fpl ]
กองทัพ[køngthap] (n) EN: army ; army corps ; troops ; forces  FR: armée [ f ] ; troupes [ fpl ] ; forces armées [ fpl ]
กองทัพบก[køngthap bok] (n, exp) EN: army ; ground force  FR: armée [ f ] ; armée de terre [ f ] ; force terrestre [ f ] ; infanterie [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
army
army's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
army

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms #619 [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] army; armed forces; troops; force; unit #1,650 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] army troops #2,251 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage #2,718 [Add to Longdo]
陆军[lù jūn, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ,   /  ] army #8,414 [Add to Longdo]
军民[jūn mín, ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄣˊ,   /  ] army-civilian; military-masses; military-civilian #9,989 [Add to Longdo]
军政[jūn zhèng, ㄐㄩㄣ ㄓㄥˋ,   /  ] army and government #17,694 [Add to Longdo]
军衔[jūn xián, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˊ,   /  ] army rank; military rank #24,825 [Add to Longdo]
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ,   /  ] army provisions; rations and fodder #24,972 [Add to Longdo]
军旅[jūn lǚ, ㄐㄩㄣ ㄌㄩˇ,   /  ] army #28,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armee { f }; Heer { n } | Armeen { pl }; Heere { pl } | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Heer { n } | Heere { pl }army | armies [Add to Longdo]
Heeresführer { m }army commander [Add to Longdo]
Heereslager { n }army camp [Add to Longdo]
Heeresschar { f }army troop [Add to Longdo]
Sanitätstruppe { f }army medical corps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐん, gun] (n, n-suf) army; force; troops; (P) #244 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] (n) army; (P) #1,023 [Add to Longdo]
[へい, hei] (n) (1) (common) soldier; rank and file; (2) army; troops; (3) warfare; strategy #1,372 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army) #1,493 [Add to Longdo]
師団[しだん, shidan] (n, adj-no) (army) division; (P) #2,209 [Add to Longdo]
看護[かんご, kango] (n, vs) nursing; (army) nurse; (P) #2,895 [Add to Longdo]
軍団[ぐんだん, gundan] (n, adj-no) army corps; (P) #3,405 [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n-suf) (1) hut; house; (n) (2) (arch) (in the ancient Chinese army) one day's march (approx. 12.2 km); (P) #3,733 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top