ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armed forces

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armed forces-, *armed forces*, armed force
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป Yankee White (2003)
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ' Shaun of the Dead (2004)
I put this claim to the head of the armed forces, General Bizimungu.ผมเล่าคำกล่าวอ้างให้ผู้บังคับบัญชาการ ท่านนายพล บิซิมูลกูฟังแล้วครับ Hotel Rwanda (2004)
The Armed Forces, the White House. I'd had enough of Brassel and his sanctimony.แต่ฉันจะให้คนอย่างบรัสเซล มาทำให้งานฉันล่มไม่ได้ Mission: Impossible III (2006)
Any help from the armed forces?ทหารจะมาช่วยไหมเนี่ย The Mist (2007)
- Armed Forces Boxing Competition.-กองทัพจัดการแข่งขันมวย Old Bones (2008)
Five months in Her Majesty's armed forces as a medic.ห้าเดือนในการรับใช้สมเด็จราชินี เป็นแพทย์ประจำกองกำลังติดอาวุธ The Pull (2008)
"Six hours ago, I ordered our armed forces"เมื่อ 6 ชั่วโมงก่อน ฉันได้สั่งกองกำลังติดอาวุธ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Opium addiction amongst the various armed forces in Shanghai.การติดฝิ่นในหมู่ทหารนานาชาติ ในเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
We've been informed that this ship faces an incursion by armed forces of the Lucian alliance.ยานลำนี้ กำลังเผชิญกับการบุกจู่โจม โดยกองกำลังติดอาวุธ พันธมิตรลูเซี่ยน Incursion: Part 1 (2010)
- and to our armed forces. - Get Logue here immediately.อากาศบริสุทธิ์สักหน่อย The King's Speech (2010)
It's a fine branch of our armed forces.เป็นหน่วยรบที่ดีของกองทัพเลยนะ.. Peleliu Landing (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armed forcesA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armed forcesThe armed forces occupied the entire territory.
armed forcesThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองบัญชาการทหารไทย[org.] (Køngbanchākan Thahān Thai) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)   
กองทัพของประเทศ[n. exp.] (køngthap khøng prathēt) EN: armed forces   
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
โรงเรียนเตรียมทหาร [org] (Rōngrīen Trīem Thahān) EN: Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS)   
ทางการทหาร[X] (thāng kān thahān) EN: military ; armed forces ; army force   
ทัพ[n.] (thap) EN: army ; armed forces   FR: armée [f] ; forces armées [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces, #22,122 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
欧州通常戦力制限条約[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P) [Add to Longdo]
国軍[こくぐん, kokugun] (n) national armed forces; (P) [Add to Longdo]
米軍[べいぐん, beigun] (n) the US armed forces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armed forces
   n 1: the military forces of a nation; "their military is the
      largest in the region"; "the military machine is the same
      one we faced in 1991 but now it is weaker" [syn:
      {military}, {armed forces}, {armed services}, {military
      machine}, {war machine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top