Search result for

-transform-

(42 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: transform, *transform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transform[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลง, See also: แปลง, แปลงตัว, เปลี่ยนร่าง
transform[VI] เปลี่ยนแปลง, See also: เปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transform(แทรนซฺฟอร์ม') vt.,vi. เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนแปลง, See also: transformable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
transform(vi) แปลง,แปรรูป,เปลี่ยนร่าง,ปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transformแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transform๑. แปลง๒. ผลการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holy creatures, transform me into your humble servant.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนข้าให้เป็น ข้ารับใช้ของท่าน Dead Space: Downfall (2008)
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
The LAPD made a mistake, and that is the reason for the supposed transformation;กรมตำรวจได้ทำผิดพลาด และนี่คือเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงตามความจริง Changeling (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Ponyo will then transform into a 5 year old girl like you.ปองโย่จะกลายเป็นเด็กห้าขวบ เหมือนกับเจ้า... Ponyo (2008)
It is growth, then decay, then transformation.มันเติบโตขึ้น จากนั้นก็ระเหย แล้วเปลี่ยนปฏิกิริยา Pilot (2008)
Everything is simply transformed.แปรเปลี่ยนสภาพไป The Day the Earth Stood Still (2008)
They transformed its atmosphere.มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ Home (2009)
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ Home (2009)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
Transformers:ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It can only transform.มีแต่ถูกแปรสภาพไปเท่านั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transformAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
transformA steam engine transforms heat into power.
transformDiscipline transformed the child.
transformHe transformed a piece of waste ground into a beautiful garden.
transformNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
transform"Oh, right, you're a werewolf, aren't you?" "I'm mixed blood, so I don't transform or anything."
transformOur minds transform experiences into symbols.
transformThe castle was transformed into a marvelous museum.
transformThe couple transformed chemistry into a modern science.
transformThe new industry transformed the town into a big city.
transformThe sleepy town has been transformed into a bustling city.
transformThe "subject" is the person or object to carry out the action in the sentence. Transformed to Japanese it would be the part that end in "wa" or "ga".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงไฟ[V] transform, See also: change in potential, Example: พนักงานจากการไฟฟ้ากำลังแปลงไฟ จึงต้องทำการตัดไฟในระหว่างนั้นเพื่อความปลอดภัย, Thai definition: เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
จำแลง[V] transform, See also: convert, disguise, Syn. แปลงตัว, แปลงกาย, Example: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFORM    T R AE0 N S F AO1 R M
TRANSFORM    T R AE1 N S F AO0 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transform    (v) (t r a1 n s f oo1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation [Add to Longdo]
Transformator {m}; Umformer {m} | Transformatoren {pl}; Umformer {pl} | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]
transformieren; umformen; umspannen | transformierend; umformend; umspannend | transformiert; umgeformt; umgespannt | transformiert; formt um; spannt um | transformierte; formte um; spannte umto transform | transforming | transformed | transforms | transformed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transform \Trans*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Transformed}; p.
   pr. & vb. n. {Transforming}.] [L. transformare,
   transformatum; trans across, over + formare to from: cf. F.
   transformer. See {Form}, v. t.]
   1. To change the form of; to change in shape or appearance;
    to metamorphose; as, a caterpillar is ultimately
    transformed into a butterfly.
    [1913 Webster]
 
       Love may transform me to an oyster.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To change into another substance; to transmute; as, the
    alchemists sought to transform lead into gold.
    [1913 Webster]
 
   3. To change in nature, disposition, heart, character, or the
    like; to convert.
    [1913 Webster]
 
       Be ye transformed by the renewing of your mind.
                          --Rom. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To change, as an algebraic expression or
    geometrical figure, into another from without altering its
    value.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transform \Trans*form"\, v. i.
   To be changed in form; to be metamorphosed. [R.]
   [1913 Webster]
 
      His hair transforms to down.       --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transform
   v 1: subject to a mathematical transformation
   2: change or alter in form, appearance, or nature; "This
     experience transformed her completely"; "She transformed the
     clay into a beautiful sculpture"; "transubstantiate one
     element into another" [syn: {transform}, {transmute},
     {transubstantiate}]
   3: change in outward structure or looks; "He transformed into a
     monster"; "The salesman metamorphosed into an ugly beetle"
     [syn: {transform}, {transmute}, {metamorphose}]
   4: change from one form or medium into another; "Braque
     translated collage into oil" [syn: {translate}, {transform}]
   5: convert (one form of energy) to another; "transform energy to
     light"
   6: change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by
     the introduction of DNA from another cell of the same or
     closely related species
   7: increase or decrease (an alternating current or voltage)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top