Search result for

กลายเป็น

(67 entries)
(0.0846 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลายเป็น-, *กลายเป็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลายเป็น[V] become, See also: change to, turn into, Syn. แปลงเป็น, เปลี่ยนเป็น, Example: น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียส
กลายเป็นนิสัย[V] be habitual, See also: be accustomed, be customary, Syn. เคยชิน, Example: อย่ามาสายบ่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิสัย, Thai definition: ติดเป็นนิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ossificกลายเป็นกระดูก, สร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleroseกลายเป็นเนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphacelateกลายเป็นเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
I don't want to not know you.ฉันไม่อยากจะกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอ New Haven Can Wait (2008)
I have plenty of guy friends. Dan, I know that you're mr. Soccer now,ฉันหนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ แดน ฉันรู้ตอนนี้นายอาจกลายเป็นนักบอลไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
Oh, so suddenly I'm the humphrey family'sโอ้ กลายเป็นว่าตอนนี้ชั้นกลายเป็นคนในครอบครัว ฮัมฟรีย์ แล้วสิ Chuck in Real Life (2008)
You want us to go from zero to brady in 60 seconds.แม่อยากให้เราเริ่มจาก ศูนย์ แล้วให้กลายเป็น ล้าน ใน 60 วินาที Chuck in Real Life (2008)
She's... Too ashamed to acknowledgeละอายใจที่กำลังจะกลายเป็นที่ยอมรับ Chuck in Real Life (2008)
Then I'll just be another girl to him.แล้วฉันก็จะกลายเป็นแค่ผู้หญฺงอีกคนสำหรับเขา Pret-a-Poor-J (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)
It won't be the start of something. it'll be the end.มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่มันจะกลายเป็นจุดจบ Pret-a-Poor-J (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
Bone cancer can't turn into liver cancer.มะเร็งกระดูก มันไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งตับได้ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลายเป็น[v. exp.] (klāi pen) EN: become ; change to ; turn into   FR: devenir ; se transformer en
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen nisai) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary   
กลายเป็นระบบ[v. exp.] (klāi pen rabop) EN: systematize   
กลายเป็นไอ[v. exp.] (klāi pen ai) FR: s'évaporer

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Americanize[VI] กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
assimilate[VI] กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน
advance towards[PHRV] เริ่มเข้าสู่สภาพ, See also: กลายเป็น
amount to[PHRV] กลายเป็นจริง, See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน, Syn. add up to
become[VI] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น, Syn. come to be
blue[VT] กลายเป็นสีน้ำเงิน, See also: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
be in force[IDM] มีอำนาจ, See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
clear[VI] กลายเป็นชัดเจน
come[VI] เป็น, See also: กลายเป็น, Syn. become, get
crimson[VI] กลายเป็นสีแดงเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten

English-Thai: Nontri Dictionary
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
evaporation(n) การกลายเป็นไอ,การทำให้เป็นไอ,การระเหย
evaporator(n) สิ่งที่ทำให้ระเหิด,สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
granulate(vt) ทำให้เป็นเม็ด,ทำให้เป็นเมล็ด,กลายเป็นเมล็ด
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成る[なる, naru] Thai: กลายเป็น English: to become

German-Thai: Longdo Dictionary
werdenกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้) |wurde, geworden|
wirdกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้), See also: werden
wordenรูปช่องสามของ werden กลายเป็น, See also: werden
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top