Search result for

แปลงตัว

(19 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลงตัว-, *แปลงตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงตัว[V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I promise you, if we figure out... a way to get out of this, I'm gonna change, OK?และฉันสัญญาว่า ถ้าเราหาทาง... ออกไปจากที่นี่ได้ ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัว โอเคมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ Burn After Reading (2008)
After all, if I cannot change when circumstances demand it how can I expect others to?และถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง.. ในสภาวะการณ์เช่นนี้ได้แล้ว ...ผมจะคาดหวังให้คนอื่น ทำเหมือนกันได้อย่างไร? Invictus (2009)
But if i know chuck bass, you're not here to be reformed.แต่เท่าที่ฉันรู้ ชัค บาส, เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- you won't give me the chance.-คุณไม่ขอโอกาศที่จะเปลียนแปลงตัวเอง Dex Takes a Holiday (2009)
That's how they change. They're like shape shifters.นั่นไงว่าทำไมเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ พวกเขาเหมือนพวกที่แปลงร่างได้ A New Day in the Old Town (2009)
That they can't change.ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ Free to Be You and Me (2009)
But I believe him when he says he wants to change, and isn't that what you're supposed to do when you love someone?แต่ฉันเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ใช่ เธอสมควรทำ เมื่อคุณรักใครซักคน Would I Think of Suicide? (2009)
I just needed to make a change.ฉันแค่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดี Evil Is Going On (2010)
Thanks. Kick a girl when she's down. I really am gonna change.ก็ซ้ำเติมกันให้พอใจเลย แต่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆล่ะ Last Tango, Then Paris (2010)
Legends of creatures who can transform themselves into animals or other men.ตำนานของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นสัตว์หรือคนอื่น Two and a Half Men (2010)
I'm impersonating my dull as dishwater doppelganger, Elena.ฉันกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสวมรอยเป็นเอเลน่า Masquerade (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top