หรือคุณหมายถึง tangü?
Search result for

tangue

(29 entries)
(0.1741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangue-, *tangue*
Possible hiragana form: たんぐえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tangue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tangue*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A topical "Tango-dy" still up to dateimmer aktuelle "Tanguedias" Tangos, the Exile of Gardel (1985)
He'd formed a quintet and convinced his pianist Angel, also a choreographer, to help stage the Tango-Dy,Er gründete ein Quintett und überzeugte seinen Pianisten Angel, gleichzeitig Choreograph, ihm bei der Tanguedia zu helfen. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
And there was Mariana, the Tango-dy's star...Und da war Mariana, der Star der Tanguedia... Tangos, the Exile of Gardel (1985)
ANGEL'S TANGO-DYTANGUEDIA DES ENGELS Tangos, the Exile of Gardel (1985)
- Is the Tango-dy on then?- Wir werden die Tanguedia also machen? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
You're going to see a Tango-dy.Du wirst nun eine Tanguedia sehen. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
But it's great. I love this Tango-dy.Jedenfalls gefällt mir die Tanguedia. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
For me, Tango-dy is over.Für mich ist Schluss mit der Tanguedia. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
How did you think of the Tango-dy?Wie entstand die Idee der Tanguedia? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
"The Tango-dy, Juan!""Die Tanguedia, Juan!" Tangos, the Exile of Gardel (1985)
"What's that, what's the Tango-dy?""Was ist das denn überhaupt, was ist die Tanguedia?" Tangos, the Exile of Gardel (1985)
That's our Tango-dy.Unsere Tanguedia. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
That's a Tango-dy's principle.Das ist ein Grundsatz der Tanguedia. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Juan Uno changes the Tango-dy daily because he's discovering the fullness of exile.Juan Uno verändert die Tanguedia täglich weil er das Ausmass des Exils entdeckt. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
I'm quitting the Tango-dy, the "Exile"...Ich geb die Tanguedia auf, das "Exil"... Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The show needs to end, but not the play!Das Stück braucht einen Schluss, nicht die Tanguedia! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
We've decided to do a performance of the Tango-dy here.Wir haben beschlossen, die Tanguedia hier im Theater aufzuführen. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Tango-dy?Die Tanguedia? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
No, the Tango-dy! Idiot!Nein, ich spreche von der Tanguedia, du Idiot! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
If his name's on the Tango-dy, he'll be in trouble.Wenn sein Name in der Tanguedia steht, bekommt er grosse Probleme. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The Tango-dy will be our revenge!Die Tanguedia wird unsere Vergeltung sein! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
THE FINAL TANGO-DYDIE LETZTE TANGUEDIA Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The Tango-dy is really southern, from Río de la Plata.Die Tanguedia ist aus dem Süden, vom Río de la Plata. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
It's a Tango-dy.Es ist eine Tanguedia. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The Tango-dy has found its conclusion and we, the 2 Juans, have become of no use.Die Tanguedia hat ihr Ende gefunden und wir beide, die beiden Juans, sind nutzlos geworden. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
I love the color of the bottle.Tangueray. Ich mag die Flasche so. A Single Man (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock   FR: tanguer

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tangue \Tangue\, n. (Zool.)
     The tenrec.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top