ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smel

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smel-, *smel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smell[VI] ดมกลิ่น, See also: ได้กลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell[VT] ดมกลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell[N] กลิ่น, Syn. scent, odor
smelt[VT] หลอม
smelly[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
smelter[N] ผู้หลอม
smell at[PHRV] ได้กลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. sniff at
smell of[PHRV] ได้กลิ่นของ, See also: ดมกลิ่นของ, Syn. stink of, stink with
smell to[PHRV] มีกลิ่นแรงมาก, Syn. stink to
smell up[PHRV] ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น, Syn. smell out, stink out, stink up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smell(vi,vt) ได้กลิ่น,ดม,มีกลิ่น,ส่งกลิ่น,ฟุ้ง,คลุ้ง
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smells good!มีกลิ่นที่ดี! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Smells like a petunia.กลิ่นเหมือนพิทูเนีย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is it. I can-a smell 'em.มันอยู่แถวนี้ ผมได้กลิ่นมัน The Great Dictator (1940)
- Maybe you can still smell it on me.- บางทีคุณอาจจะยังคงสามารถกลิ่นมันอยู่ที่ผม 12 Angry Men (1957)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน The Old Man and the Sea (1958)
Just smell the sardines.จากนั้นก็มีปลาทูน่า The Old Man and the Sea (1958)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
You smell like a pig already!แกตัวเหม็นฉึ่งอยู่แล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That smell. That smell.กลิ่นที่ กลิ่นที่ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smelThe flower gave out a sweet smell.
smel"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."
smelThat flower smells sweet.
smelThis fish has a bad smell.
smelJoe's masculine smell made Louis sick.
smelChrysanthemums smell sweet.
smelThe fruit smells delicious.
smelThe room smelled of tobacco.
smelThe gas gives off a strong, bad smell.
smelNatto smells awful but tastes delicious.
smelShe gets easily excited by the smell.
smelPretty flowers do not necessarily smell sweet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาวเลือด[N] smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
ได้กลิ่น[V] smell, See also: scent, catch the smell, Example: ทุกคนได้กลิ่นแก๊ส
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คาว[n.] (khāo) EN: fishy taste ; smell of fish ; smell of meat   
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood   
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELL    S M EH1 L
SMELT    S M EH1 L T
SMELTZ    S M EH1 L T S
SMELLY    S M EH1 L IY0
SMELLS    S M EH1 L Z
SMELLEY    S M EH1 L IY0
SMELSER    S M EH1 L S ER0
SMELLED    S M EH1 L D
SMELTER    S M EH1 L T ER0
SMELCER    S M EH1 L S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smell    (v) smˈɛl (s m e1 l)
smelt    (v) smˈɛlt (s m e1 l t)
smells    (v) smˈɛlz (s m e1 l z)
smelly    (j) smˈɛliː (s m e1 l ii)
smelts    (v) smˈɛlts (s m e1 l t s)
smelled    (v) smˈɛld (s m e1 l d)
smelted    (v) smˈɛltɪd (s m e1 l t i d)
smellier    (j) smˈɛlɪəʴr (s m e1 l i@ r)
smelling    (v) smˈɛlɪŋ (s m e1 l i ng)
smelting    (v) smˈɛltɪŋ (s m e1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt, #14,677 [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] smelting iron, #31,692 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] smell of urine, #44,763 [Add to Longdo]
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
カビ臭;黴臭[カビしゅう(カビ臭);かびしゅう(黴臭), kabi shuu ( kabi shuu ); kabishuu ( bai shuu )] (n) (See カビ臭い) mold smell; mould smell [Add to Longdo]
スメロビジョン[, sumerobijon] (n) smellovision [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki' [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top