ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

臭屁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臭屁-, *臭屁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Butt-face![CN] - 臭屁脸! Flight of the Navigator (1986)
Wipe those grins off your faces, buttbreaths! Dismissed![CN] 别再裂着嘴坏笑 臭屁篓子 解散 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
Zip your lips, slap your butts to the seat and listen hard![CN] 闭上你们的嘴 把你们的臭屁股放到凳子上给我好好地听着 Police Academy 3: Back in Training (1986)
- Butt-face![CN] - 臭屁 Flight of the Navigator (1986)
You think because you're a filthy elder you can barge into these headquarters and plead for this... sow who plotted treason against the German government.[CN] 你以为当了个臭屁长老 就可以闯进我的司令部 替那头蓄意对抗德国政府的母猪求情? Part VIII (1989)
Park the car, butt breath.[CN] 給我泊車 臭屁 Police Academy (1984)
- I say you're full of shit, Knox.[CN] -我说你满嘴狗臭屁 诺克 Batman (1989)
Butt-face.[CN] 臭屁 Flight of the Navigator (1986)
- You broke Mr Stinky, I think.[CN] 我要放臭屁 Doctor Dolittle (1998)
- Butt breath?[CN] -你說"臭屁" Police Academy (1984)
Bobo's let a real stinker![CN] 波博放了个大臭屁 Amarcord (1973)
Oh, aren't you neat, you little snooky-bookems.[CN] 噢,你不乖吗 你这个小臭屁 Episode #2.8 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top