ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดมกลิ่น

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดมกลิ่น-, *ดมกลิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดมกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้
ดมกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I live by my sense of smell.แต่ข้านะ มีชีวิตอยู่ด้วยการดมกลิ่นเลยนะ Labyrinth (1986)
- Nothing.ดมกลิ่นที่คอผมสิ Big (1988)
- Sniff them out, Mary.- ดมกลิ่นหามันซิ, แมร์รี่, Hocus Pocus (1993)
- Learning from each other's knowin' - [ Sniffing ]- การเรียนรู้จาก knowin กันและกัน ' - [ดมกลิ่นPulp Fiction (1994)
[ Sniffing ][ดมกลิ่นPulp Fiction (1994)
- Please - [ Sniffing ]- กรุณา - [ดมกลิ่นPulp Fiction (1994)
I still seek your scent on my clothes. "ยอดรัก ฉันคิดถึงคุณจัง ฉันเฝ้าแต่สูดดมกลิ่นคุณจากเสื้อผ้าของฉัน" The Red Violin (1998)
He used to be a drug sniffer in the K-9 unit.เขาเคยเป็นดมกลิ่นยาเสพติดในหน่วย K-9 Showtime (2002)
Brother, you got to wake up and smell the gull crap here.เพื่อนฝูง คุณต้องตื่นแล้วดมกลิ่นน้ำดีแล้วนะ Tabula Rasa (2004)
I can't stand that smell.ฉันทนดมกลิ่นศพนั่นไม่ได้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Lost pigmentation and sight, developed a heightened sense of hearing and smell.สูญเสียการเม็ดสี และการมองเห็น แต่พบว่าได้ประสาทสัมผัส ของการดมกลิ่น และการได้ยินมากขึ้นแทน The Cave (2005)
I wish I'd taken more time to stop and smell the roses, so to speak.ผมหวังว่าจะได้หาเวลาหยุด แล้วดมกลิ่นกุหลาบ อย่างว่า Crank (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smell[VI] ดมกลิ่น, See also: ได้กลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell[VT] ดมกลิ่น, Syn. breathe, inhale
snuff[VT] สูดกลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. smell, scent
smell at[PHRV] ได้กลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. sniff at
smell of[PHRV] ได้กลิ่นของ, See also: ดมกลิ่นของ, Syn. stink of, stink with
smell out[PHRV] ดมกลิ่นหา, Syn. nose out, sniff out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodhound(บลัด'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาวและดมกลิ่นเก่ง
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น,ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactronics(ออลแฟคทรอน'นิคซฺ) n. วิชาการดมกลิ่น,วิชาที่เกี่ยวกับกลิ่น
scent(เซนทฺ) n. กลิ่น,กลิ่นเฉพาะ,รอยกลิ่น,กลิ่นสาป,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,การดมกลิ่น,เหยื่อตกปลา,เหยื่อล่าสัตว์. vt. ดมกลิ่น,ได้กลิ่น,ทำให้มีกลิ่น,ใส่น้ำหอม vi. ล่าสัตว์โดยตามกลิ่น,ส่งกลิ่น, Syn. perfume
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
snuffle(สนัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) สูดจมูก,สูดเข้าจมูก,ดมกลิ่นเสียงดัง,ดมกลิ่นอย่างสุนัข,ออกเสียงทางจมูก,พูดเสียงออกทางจมูก,เสียงสูดจากจมูก, snuffles อาการหวัดที่มีน้ำมูกไหล., See also: snuffler n. snuffly adv., Syn. snuff,sn

English-Thai: Nontri Dictionary
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น,เกี่ยวกับจมูก,เกี่ยวกับการดมกลิ่น
scent(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,ร่องรอย
scent(vt) ได้กลิ่น,ดมกลิ่น,ใส่น้ำหอม
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
snuffle(vi) ดมกลิ่น,สูดหายใจแรง,ออกเสียงทางจมูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top