Search result for

inhale

(47 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhale-, *inhale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhaler[N] เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler[N] ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, my inhaler is fascinating.ใช่.. ยาพ่นของฉัน Lucky Thirteen (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
Been using your inhaler lately?คุณพ่นยาครั้งสุดท้ายเมื่อไร Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
And sharp pain when I inhale.เจ็บแปลบๆตอนหายใจเข้า Last Resort (2008)
- Inhale it, Chachi. Inhale it.- สูดหายใจเข้า ชาชี หายใจเข้าลึกๆ Pineapple Express (2008)
Aw. Well, don't wake him. Did he do his inhaler before he fell asleep?อ่าห์,งั้น ไม่ต้องปลุกเขา เขาสูดยาก่อนนอนหรือเปล่า? Nights in Rodanthe (2008)
As he inhales, he'd activates the vapors.เมื่อเขาสูดเข้าไป เขานำพิษเข้าไปด้วย Pathology (2008)
You inhale it.แค่หายใจเข้าไป.. Gamer (2009)
Don't inhale.อย่าดูดยาล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Susan, I've been at work since 6:00 this morning, and after I inhale a 5-minute dinner,ซูซาน ผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วหลังจากที่ได้พักหายใจซัก 5 นาทีหลังอาหารค่ำ Mama Spent Money When She Had None (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhaleI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดบุหรี่[V] inhale (when smoking), See also: have a whiff, Example: เขาอัดบุหรี่เข้าปอด 3-4 ครั้ง ติดๆ กันอย่างระงับอารมณ์
ดอม[V] inhale, See also: smell, Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม, Example: ผีเสื้อก็เปรียบเสมือนชายหนุ่มที่หมายดมดอมหญิงสาวแสนสวย
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
หายใจเข้า[V] inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา
สูบบุหรี่[V] smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALE    IH2 N HH EY1 L
INHALED    IH2 N HH EY1 L D
INHALER    IH2 N HH EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhale    (v) (i1 n h ei1 l)
inhaled    (v) (i1 n h ei1 l d)
inhaler    (n) (i1 n h ei1 l @ r)
inhales    (v) (i1 n h ei1 l z)
inhalers    (n) (i1 n h ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, ] inhaler [Add to Longdo]
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala [Add to Longdo]
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person [Add to Longdo]
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhale \In*hale"\, v. t. [imp. & p. p. {Inhaled}; p. pr. & vb.
   n. {Inhaling}.] [L. inhalare to breathe upon; pref. in- in +
   halare to breathe: cf. F. inhaler. Cf. {Exhale}.]
   To breathe or draw into the lungs; to inspire; as, to inhale
   air; -- opposed to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Martin was walking forth to inhale the fresh breeze of
      the evening.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhale
   v 1: draw deep into the lungs in by breathing; "Clinton smoked
      marijuana but never inhaled"
   2: draw in (air); "Inhale deeply"; "inhale the fresh mountain
     air"; "The patient has trouble inspiring"; "The lung cancer
     patient cannot inspire air very well" [syn: {inhale},
     {inspire}, {breathe in}] [ant: {breathe out}, {exhale},
     {expire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top