Search result for

สูด

(57 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูด-, *สูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูดก. หายใจเข้าไปโดยแรง เช่น สูดลมหายใจ สูดอากาศ
สูดเดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
สูดส่งให้สูง.
สูดดู กระสูบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
- To get some fresh air. - Okay then.เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ โอเค Heartbreak Library (2008)
Alright, okay. Let's give her some air. Let's not crowd the talent.โอเค พาเธอไปสูดอากาศสักหน่อยเถอะ Bolt (2008)
Snort Zoloft, OK?สูดโซโลฟท์ โอเคนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า Episode #1.7 (2008)
[Clears throat, sniffs][เสียงกระแอม , สูดอากาศ] New York, I Love You (2008)
- Get a little fresh air.-สูดอากาศให้เต็มปอดซะ Marley & Me (2008)
He's just getting a little air.มันแค่อยากสูดอากาศ Marley & Me (2008)
Soaring through the airwavesเดวิท นายไ้ด้ยินมั้ย? สูดอากาศเข้าไป Frost/Nixon (2008)
- Inhale it, Chachi. Inhale it.- สูดหายใจเข้า ชาชี หายใจเข้าลึกๆ Pineapple Express (2008)
Aw. Well, don't wake him. Did he do his inhaler before he fell asleep?อ่าห์,งั้น ไม่ต้องปลุกเขา เขาสูดยาก่อนนอนหรือเปล่า? Nights in Rodanthe (2008)
One whiff will kill you. That's why the respirators.สูดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะฆ่านายทันที นั่นแหล่ะถึงต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; flairer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk futfit) EN: sniff   
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
blow[VT] สูดจมูก
blow the cobwebs away[IDM] สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
draw[VT] สูดลมเข้าปอด, See also: สูดควันเข้าปอด
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
inbreathe[VT] หายใจเข้า, See also: สูดหายใจเข้า, Syn. inhale, Ant. exhale
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ
snook(vi) สูดดม
snuff(n) การสูดยานัตถุ์,ยานัตถุ์
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
schnupfen(vi) |schnupfte, hat geschnupft| สูดจมูกฟุดฟิด, สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง, สูดดม,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top