ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูด

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูด-, *สูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูดก. หายใจเข้าไปโดยแรง เช่น สูดลมหายใจ สูดอากาศ
สูดเดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
สูดส่งให้สูง.
สูดดู กระสูบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Take a deep breath.- สูดลมหายใจลึกๆ Punchline (1988)
It's not to keep. It's just to sniff.มันไม่ให้ มันเป็นเพียงที่จะสูดอากาศ The Russia House (1990)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
When he comes a-sniffing We will snap the trap and close the gateเมื่อเขาเข้ามาสูดกลิ่น เราก็จะเด้งกับดักขึ้นมาแล้วก็ปิดประตู The Nightmare Before Christmas (1993)
They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting.บอกให้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค Schindler's List (1993)
How many cigarettes have you smoked tonight ?คุณสูบหนึ่ง... ผมสูดควันครึ่งมวน Schindler's List (1993)
Oh. [ Inhaling ]โอ้ [สูดดม] Pulp Fiction (1994)
Take a deep breath. Hold it.สูดหายใจลึก ๆ รอไว้ Léon: The Professional (1994)
[ Inhales ] Just over three years.[สูด] เพียงกว่าสามปี Pulp Fiction (1994)
- [ Inhales ] But you have to promise not to be offended.- [สูด] แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธเคือง Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; flairer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk futfit) EN: sniff   
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
blow[VT] สูดจมูก
blow the cobwebs away[IDM] สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
draw[VT] สูดลมเข้าปอด, See also: สูดควันเข้าปอด
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
inbreathe[VT] หายใจเข้า, See also: สูดหายใจเข้า, Syn. inhale, Ant. exhale
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ
snook(vi) สูดดม
snuff(n) การสูดยานัตถุ์,ยานัตถุ์
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
schnupfen(vi) |schnupfte, hat geschnupft| สูดจมูกฟุดฟิด, สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง, สูดดม,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top