ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhalant

IH2 N HH EY1 L AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhalant-, *inhalant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhalantยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we believe he's abusing them as psychoactive inhalants.และเราเชื่อว่าเขานำไปสูดเข้าเพื่อให้เมา Catching Out (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาดม[n.] (yādom) EN: smelling salt ; inhalant   FR: sels [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALANT    IH2 N HH EY1 L AH0 N T
INHALANTS    IH2 N HH EY1 L AH0 N T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhalationssmittel {n} | Inhalationssmittel {pl}inhalant | inhalants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhalant \In*hal"ant\, a. [Cf. F. inhalant.]
   Inhaling; used for inhaling.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhalant \In*hal"ant\, n.
   An apparatus also called an {inhaler} (which see); also, that
   which is to be inhaled, especially a medicine taken by
   inhalation.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhalant
   adj 1: inhaling or serving for inhalation; "an inhalant pore"
   n 1: something that is inhaled
   2: a medication to be taken by inhaling it [syn: {inhalant},
     {inhalation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top